Välkommen till vägföreningen

Välkommen till Mora Ekeby Vägförening

Vägföreningen och byalaget kommunicerar en del via mejl, vi ser gärna att du meddelar din mejladress till styrelsen för vägföreningen: moraekeby.vag@gmail.com

Du får aktuell information om vägen via mejlen. Vi behöver den också för faktureringen.

Årsmötet ska ske innan mars månads utgång. Motion, som skall behandlas på ”ordinarie” stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.

På Mora by hemsida, moraby.se/Vägföreningen, har information om styrelsemedlemmar inklusive roller.

Gammal väg

Vår väg är gammal och ömtålig, inte uppbyggd som nya. Den är smal och har lösa vägkanter, tänk på det när ni möter andra fordon.

Skyltningen gällande tung trafik och rekommenderad hastighet ska respekteras. Det är många som promenerar och cyklar här.

Vägområde och skötsel av växtlighet
 • Vägområdet är 1 meter från vägens kant. Du får inte sätta mur, staket eller växtlighet inom det området
 • Fastighetsägaren ansvarar för att ansa häckar och träd. Inga grenar och kvistar från fastigheten får hänga över körbanan på lägre höjd än 4.6 meter
  Buskar och häckars höjd får inte vara över 80 cm vid utfarter/korsningar för fri sikt.
 • Tänk på placeringen av sopkärl för att underlätta för våra vägentreprenörer
 • Var försiktig när du gräver, fiber till bredbandet ligger i vägen, anslutningar går därifrån in till din fastighet
 • Inom vägområdet har vägföreningen rätt att dika, slyröja och avverka träd.
  Bilden nedan ger en fingervisning om vad som är praxis.

Om vi inte sköter vår väg enligt ovan finns det risk att Trafikverket drar in bidraget till oss.

Avgift vägföreningen

Den årliga avgiften beslutas på årsmötet, i augusti, den faktureras under hösten.
Det finns 2 nivåer, fast boende (större delen av veckan) och fritidshus (helger och semester).
Meddela föreningen om du avser att förändra din användning.

Inträdesersättning

Informera styrelsen vid avstyckning, ny fastighet skall betala en inträdesersättning till gemensamhetsanläggning GA5.

Fr.o.m. 2019-01-01 tillämpar vi Lantmäteriets stramare ”Ska krav” för inträdesersättning i Mora Ekebys vägförening. Detaljerad information finns på Moraby hemsida https://www.moraby.se/vagforeningen/intradesersattning-i-vag

Slitageavgift

Informera styrelsen vid beviljat bygglov. Vid bygglovspliktig anläggning/byggnad ökar slitaget på vägnätet i form av t. ex. transporter av material. Detta slitage omfattas inte av medlemsavgiften.

Årsstämman beslutade 2017 att

 1. Extra slitageavgift skall betalas till vägföreningen av medlem som fått bygglov beviljat för bygglovspliktig anläggning/byggnad och avser att bruka vägen för transporterna (själv eller anlitar entreprenörer).
 2. Avgiftens storlek skall från årsmötet 2017 och framåt vara 5 000kr x antal kilometer till fastigheten/tomten.
Synpunkter från medlemmar

För att styrelsen ska kunna ta hand om medlemmars synpunkter och frågor på ett korrekt sätt så ska medlemmar kontakta styrelsen genom skrivelse till moraekeby.vag@gmail.com.
Det gör det enklare att hålla reda på vad som behöver behandlas på nästa möte och säkerställer att medlemmen får svar.

Om medlem talar med enskild styrelsemedlem är det lätt hänt att endast den personens åsikter om frågan kommer fram, man får inte heller spårbarhet av synpunkter och klagomål.

Mora Byalag

Vi har ett aktivt byalag, meddela om du vill vara medlem där. Se mer info på moraby.se.