Protokoll

Protokoll fört vid möte med Mora Byalag den 20 maj 2019 i puben.

Närvarande: Ing-Britt Engman, Helena Lindqvist, Caroline Axelsson, Ingegerd Ånestrand, Robert Isaksson, Leif Lantz,

Förhinder: Benny Södergren

Ekonomi
Kassasaldo: 62.693 kr.
Det är svårt att få in medlemsavgifter. Nu har dock de flesta betalat, några har avsagt sig medlemskap.

Ingegerd har kollat med Nordea om switch. Det kostar 500 kr/år.
Beslutades att Ingegerd beställer switch till byalaget.

Nytt dass vid badet
Vid förra mötet tog vi upp att dasset vid badet är väldigt dåligt. I samband med städningen vid badet, så kollade man upp dasset och bedömde att det inte är i skick att användas.

Olika förslag har diskuterats, bland annat om Eskilstuna kommun kunde hjälpa oss.
Efter samtal med Tony Käll, Kultur och Fritid, Eskilstuna kommun (tony.kall@eskilstuna.se) (016-710 3286), så har olika förslag diskuterats.
Idag, den 20 maj talades vi vid igen och beslutade då att vi skulle skicka in förslag på färdig byggsats på nytt dass. Ev. beställer kommunen åt oss, för bättre pris. Vår insats blir då att ordna grund, montera samt måla dasset. Mail med förslag skall skickas till Tony Käll den 21 maj 2019.

En medlem i byalaget, Thomas Gillisson har tidigare lovat att bygga upp dasset. Vi ska fråga honom igen om det blir aktuellt.

Valborg 2019 och rishögen
På grund av rekommendation från Räddningstjänsten, bestämde vi att inte elda rishögen på valborgsmässoafton. Istället satte vi upp eldningskorgar längs stranden och marschaller på bryggan. Puben hade filial och korv grillades. Det var glädjande många (ca 80) som kom till stranden, trots att vi inte eldade.

Rishögen har eldats upp i efterhand. Erik Hedström eldade och flyttade rishögen. Erik skickar faktura på hans kostnader.

När högen flyttades upptäcktes att någon har dumpat lastpallar, byggmaterial och sopsäckar i rishögen, vilket var förvånande. Tyvärr betyder det att nu måste vi plocka spik mm.

Valborg 2020
Till nästa år planerar vi för en liten, mindre brasa. Med någon typ av enkel ljus-upplevelse.
Tydlig information skall också utgå, om vad som får kastas på rishögen.

6 juni kl 11.00 vid puben
Helena och Carina har planerat inköp och fika inför nationaldagsfirandet vid puben.

I samband med nationalfirandet, så ställer Erik Tronét ut sin konst i puben, med motiv bland annat från Mora by.

Midsommarfirandet
Planeras av kommittén för midsommarhelgen. Mail har skickats ut om bidrag för kommande renovering av Sågen och ny stång.

Moraputten
Lördagen den 27 juli på Eskilstuna Golfklubb. Start mellan 10.00 – 11.00.
Arrangeras av Leif, Mats och Danne.

Simskolan
Glädjande många anmälda, 25 barn. Några till kan vi ta med.

Skötsel av badet
Erik Lindqvist sköter badet i sommar. Klipper gräset och håller efter skräp. Ersättning som tidigare: 100 kr/timme. Redovisas till Ingegerd.

HLR-utbildning
Efter vårt beslut att inte köpa in hjärtstartare till byn utan istället satsa på HLR-utbildningar, så har en fråga skickats till Eva Mossgård och Cissi Ranström om de vill ansvara för dessa utbildningar samt regelbundna uppföljningar. Eva och Cissi har svarat att de kan ansvara för dessa utbildningar och första kursen blir troligtvis i höst.

Information om svar om motionen skall läggas ut på intranätet.

Dålig anslagstavla vid Liljelund
Vi har blivit påminda om att anslagstavlan vid Liljelund är dålig.
Beslutades att den anslagstavlan skall tas bort helt vid tillfälle.

________________________________________________________

Protokoll fört vid möte med Mora Byalag
den 8 april 2019 hemma hos Ingegerd.

Närvarande: Ingegerd Ånestrand, Leif Lantz, Benny Södergren, Helena Lindqvist, Ing-Britt Engman, Caroline Axelsson, Robert Isaksson

 1. Ekonomi
  Byta av kassör i föreningen är genomförd på Nordea.

Saldo per idag: 59.132 kr
Saknar fortfarande många medlemsavgifter. Påminnelse utskickat idag, den 8 april.

Beslutades att köpa in en intern hårddisk, så föreningens dokument kan samlas på ett ställe. Fördel vid byte av ledamöter.

Städning av Sågen, badhagen , bastun och puben den 27 april 2019 kl 10.00.
Ansvarig: Ingegerd

 • Städning av badet.
 • Städning av puben.
 • Städning av bastun.
 • Städning av sågen, bl a rensa ”skräp” runt sågen.
 • Bryggan läggs ut. Ingegerd kollar med Erik.
 • Uppmana alla att plocka skräp på väg till städningen.

Ingegerd fixar korv med tillbehör till städdagen.
Ingegerd ordnar annonsering och info på hemsidan.

 1. Grillarna vid Sågen
  Vid Sågen finns det 2 grillar. En av dessa behövs fräschas upp. Ingegerd kollar med Niklas om ny grill.
 2. Dasset vid badet
  Nytt dass behövs till badet. Ingegerd har lagt ut annons för att ev köpa ett begagnat alternativt köpa färdig byggsats.
 3. Valborgsfirande i badhagen den 30 april 2019 kl 21.00.
  Ansvarig: Leif och Ingegerd
  Diskuterade hur vi ska göra med traditionellt fyrverkeri. Beslutade att vi inte ska ha något fyrverkeri med hänsyn till djur och miljö.
  Beslutades att köpa in miljövänliga rislyktor (ljuslyktor). Ibbe köper in lyktorna.Carolina kollar om vi kan boka in Elddansare, som alternativ till traditionellt fyrverkeri till 2020.

  Ingegerd ordnar inbjudan på mail, hemsidan och anslagstavla.
  Ingegerd ordnar korv, mm.
  Puben flyttar ner till elden. Robert ansvarig för puben.
  Leif ordnar brasan och fixar eldvakt. Brandspruta tas fram.
  Leif ringer brandkåren/räddningstjänsten för anmälan av eldning.

 4. Nationaldagen den 6 juni
  Ansvarig Helena.
  Kaffe och tårta serveras vid puben.
  Info om tid kommer på hemsidan och på anslagstavlor.
 5. Midsommar 2019
  Musikanläggningen testas innan midsommar, så vi vet att tekniken fungerar.
  Ingegerd håller samman arrangemanget kring midsommar.
  Majvor bokar musiker.
 • Simskolan 2019
  Det är redan många anmälda till årets simskola (23 st). Finns plats för några till.
  Kostnad 350 kr för byalagets barn och 500 kr för utomstående.
  Samma simlärare som förra året är bokade: Laura, utbildad simlärare och medhjälpare Harry.
  Ansvarig: Ingegerd
   

 

 • Motion från årsmötet: Inköp av hjärtstartare till Mora by.
  Styrelsen anser därför att, av praktiska skäl, att Mora byalag inte ska köpa in en hjärtstartare.
  2018 kom en liknande motion till årsmötet. Då bestämdes av vi istället för inköp av hjärtstartare skulle anordna HLR-kurser för boende.
  HLR-kurser är ett bra alternativ, för att få spridning geografiskt med utbildade personer i närheten. Viktigt då att regelbundna uppföljande kurser anordnas, t ex varje eller vartannat år.

  Redan idag finns flera personer med appen ”SMS-livräddare” i byn. Vilket innebär att om SOS får larm om hjärtstillestånd, så skickas meddelande till en HLR-utbildad som finns i närheten av den som behöver hjälp. Helena och Leif kontaktar Svante Ljungquist ang vårt svar.

 

 1. Styrelsen förslag är därför att HLR-utbildning skall ordnas för boende i Mora by.
  Eva Mossgård och Cicci Ranström skall tillfrågas om de vill ansvara och hålla i utbildningarna.
 2. Vi tycker att förslaget med hjärtstartare till Mora by är bra, men att det inte är praktiskt möjligt med hjärtstartare i byn på grund av de stora avstånden, oavsett placering. Vid ett hjärtstopp bör man kunna nå en hjärtstartare inom någon minut. För de allra flesta skulle det vara för långt att åka och hämta startaren. För att täcka behovet skulle vi behöva fler än en startare.

Övrig fråga: Vem sköter badområdet under sommaren?
Viktor harvar stranden.
Kommunen tömmer sop- och dasstunna.
Helena frågar om Erik Lindqvist vill sköta badet, dvs gräsklippning och skräpplockning mot en liten ersättning.

Nästa möte
Måndag 20 maj kl 18.30 i puben.

…………………………………………………………………………………………

Årsmöte för Mora Byalag
2019-03-02
Backgården, Hönan & Galten kl 10.00

Närvarande styrelsen:
Marianne Sjöqvist, Caroline Axelsson, Leif Lantz, Benny Södergren, Ingegerd Ånestrand, Helena Lindquist, Ing-Britt Engman

Antal närvarande totalt: 28

 

Mötet öppnas
Marianne Sjöquist hälsar alla välkomna

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 

  1. Ordförande: Marianne Sjöqvist
   Sekreterare: Ing-Britt Engman
  2. Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare
   Håkan Andersson och Göran Ranström
 • Fråga om mötet har utlystes i rätt tid

 

 1. Årsmötet ansåg mötet utlyst i rätt tid
 2. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  Ordförande gick igen verksamhetsberättelsen, vilken även sändes ut i samband med kallelsen. Ordförande framförde ett stort tack till alla som på något sätt engagerat sig i samband med våra gemensamma aktiviteter.
 3. Revisionsberättelse för verksamhetsårets/räkenskapsåret
  Leif Lantz började med att gå igenom ekonomisk rapport för 2018. En del större investeringar har gjorts som inte fanns med i budget för 2018, bl a nya bord till puben, ny ljudanläggning, nytt tält. Årsmötet godkände den ekonomiska rapporten.
  Erik Boholm, byalagets revisor, läste revisionsberättelsen för 2018. Revisionen konstaterar att det råder god ordning avseende byalagets ekonomiska rapport och att bokföringen är styrkt med erforderliga verifikat. Dock fanns ett par mindre synpunkter för förbättring. Ansvarsfrihet för styrelsen föreslås.
 4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
  Årsmötet beslutade ge styrelsen fortsatt ansvarsfrihet
 5. Fastställande av medlemsavgifter
  Styrelsen föreslog samma medlemsavgift som tidigare år, dvs 200 kr samt 500 kr för nya medlemmar.
  Årsmötet godkände förslaget.

  1. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår (kalenderår)
   Styrelsens förslag på budget för verksamhetsåret 2019 godkändes.
  2. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett (1) år
   Nuvarande ordförande, Marianne Sjöqvist, har sagt upp sitt uppdrag som ordförande i Mora byalag.
   Valberedningen har arbetat hårt med att söka efter en ny ordförande, utan resultat. Årsmötet diskuterade hur situationen kan lösas som slutade med att en ur styrelsen åtar sig uppdraget som ordförande under 2019.
   Årsmötet godkände förslaget att Ing-Britt Engman står som ordförande under 2019.
  3. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
   Leif Lantz (ledamot) kvarstår till 2021
   Caroline Axelsson (ledamot) kvarstår till 2020
   Helena Lindquist (ledamot, tidigare suppleant) kvarstår till 2020
  4. Ingegerd Ånestrand (ledamot) omval till 2021
   Benny Södergren (suppleant) omval till 2020
   Robert Isaksson (suppleant) nyval till 2021
  5. Val av två revisorer
   Erik Boholm och Ove Randberg beslutades få fortsatt förtroende för kommande år.
  6. Val av två (2) medlemmar till valberedningen
   Eva Mossgård och Ola Lindquist får fortsatt förtroende för kommande år.
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motionerStyrelsens förslag på ändring av stadgar  § 11 Motioner
  Nuvarande text: Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 april.
  Förslag på ny text: Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 december innan kommande årsmöte.
  § 2: Nuvarande text: Vara huvudman för puben, bastun samt isjakter.
  Förslag på ändring: Vara huvudman för puben, bastun samt gemensamma aktiviteter.Beslut: Årsmötet godkände ändringen av texten i stadgarna.

 

 1. § 9 Årsmöte
  Nuvarande text: Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före juni månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.
  Förslag på ny text: Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen första kvartalet på tid och plats som styrelsen bestämmer.
 2. På årsmötet 2017 beslutades att årsmötet i fortsättningen skulle hålla i början av verksamhetsåret. Beslutades att stadgarna ska skrivas om så dag för inkomna motioner, bättre stämmer överens med beslutet.
  I samråd med revisorn, Erik Boholm föreslår styrelsen följande ändringar i stadgarna:

 

Inkommen motion: Förslag på inköp av hjärtstartare till Mora by.

Svante Ljungquist har sänt in motion om inköp av hjärtstartare till Mora by.
Redan förra året ställdes övrig fråga om inköp av hjärtstartare. Idén avslogs då med motivering att det kräver snabb tillgänglighet och att någon bra plats för hjärtstataren inte finns. Eva Mossgård och Cecilia Ranström fick i uppdrag att anordna kurs i hjärt- och lungräddning. Detta ha inte genomförts under verksamhetsåret.

Nu har motion om hjärtstartare inkommit. Årsmötet ansåg att en hjärtstartare i byn är en bra idé men frågan om placering och tillgänglighet diskuterades. Monika Björklund har sammanställt rekommendationer för inköp av samt övrig information kring hjärtstartare.
Idag finns närmaste hjärtstartare på Sundbyholms slott.
Beslutades att styrelsen utreder frågan om det skulle kunna vara möjligt samt ev utbildningsinsatser.

 

 1. Övriga frågorEl till bastun
  Göran Ranström önskade att det skulle finnas protokollfört att elen till bastun bekostas av honom.
 2. Tack
  Leif Lantz tackade Marianne Sjöqvist (som varit ordförande sedan 2012) för mycket gott arbete under sin tid som ordförande i Mora byalag.
 3. Mötet avslutas
  Ordförande Marianne Sjöqvist tackade för visat intresse på årets årsmöte och passade på att även tacka för sin tid som ordförande i Mora byalag.

……………………………………………………………………………………………………………………………

MÖTESPROTOKOLL
Styrelsemöte, 2019-01-08

Närvarande:
Marianne Sjöquist
Caroline Axelsson
Leif Lantz

Ing-Britt Engman

Helena Lindqvist
Benny Södergren

MÖTET ÖPPNAS

INFÖR ÅRSMÖTE
2019 års årsmöte ska hållas 2 mars på puben.

Ekonomi
Leifs ekonomiska rapport inför årsmötet:
2018:
Ing saldo 2018-01-01 69594 kr. Utgående saldo 2018-12-31 43893 kr.
Intäkter: 42900. Utgifter: 63699 kr. Resultat: -20799 kr. (Budgeterat resultat: 1925 kr)
Icke budgeterade utgiftsposter/investeringar: Tält, ljud och bord.

2019 års budget:
Intäkter 40600 kr, utgifter 33 601 kr. Resultat 6999 kr.
Eventuellt ska ett par utgifter justeras.

Verksamhetsberättelse

Marianne har påbörjat arbetet med denna, och läser upp delar ur den, innehållande bla aktiviteter, styrelsens sammansättning och investeringar.

STADGAR
Erik Boholm har rådfrågats hur ändringarna bör formuleras.
Tidpunkt för årsmötet har ändrats i stadgarna. Det medför att även datum för inkommande motioner ändras. Ing-Britt ser igenom underlaget, samt bollar ytterligare med Erik Boholm.

PUB-KALENDARIUM
Ingegerd upprättar denna.

KALENDARIUM
Återkommande från föregående år. Styrelsen går igenom ansvariga för aktiviteterna, vilka beslutas ska tillfrågas inför 2019.

VALBORG
Fyrverkerierna tas bort i år pga ändrad lagstiftning samt hänsyn till djur och natur.
Caroline presenterar ett förslag till alternativ som landade väl. Leverantör ska kontaktas på nytt och preliminärbokas.

MÖTET AVSLUTAS

…………………………………………………………………………………………….

MÖTESPROTOKOLL
Styrelsemöte, 2018-06-26

Närvarande:
Marianne Sjöquist
Caroline Axelsson
Leif Lantz

Ing-Britt Engman

Helena Danielsson

MÖTET ÖPPNAS

EKONOMI
Leif rapporterar att det finns ca 81 600 kr i kassan. Utgifter nyligen: delar till bryggan, tält, tårtor till nationaldagen, försäkring…

SIMSKOLA

10 avgifter betalda hittills.

HÖGTALARE

Styrelsen beslutade köpa in högtalare Boze. 2 st, inkl demo. Utomhus för tal, sång, musik. Caroline ordnar med detta.

BORD
Fällborden börjar bli dåliga. Ev stolar också. Inventering behövs. Nästa styrelsemöte hålls därför på puben. Inventering och demo av högtalare i samband med detta.

SIGURDSRISTNINGEN
Marianne har haft kontakt med kommunen och rapporterar att murar och nedre landgång ska rivas snarast. Övre landgång ska ritas om av White arkitekter.

STADGAR
Ing-Britt har sett igenom stadgarna, och rapporterar.
Årsmötet står ska hållas för juni varje år, står skrivet.
Ändra så styrelsen bestämmer när på året årsmötet hålls.
Motioner ska vara tillhanda 30 april, står skrivet – förslagsvis en mån innan utlyst årsmöte.
Se över ”huvudmän” för isjakter, aktiviteter osv.
Minst 2/3 av medlemmarna ska säja ja om stadgar ska ändras.
Ing-Britt formulerar förslag till ändringar, och vi stämmer av med Erik Boholm innan det tas upp på årsmöte.

AKTIVITETER
Extra aktiviteter i sommar? Eventuellt After Beach.
Önskemål som snappats upp inför nästa sommar: vattenfest.

NÄSTA MÖTE
8 augusti, på puben.

MÖTET AVSLUTAS

Antecknat av

Caroline Axelsson.

……………………………………………………………………………………………………………………

MÖTESPROTOKOLL
Styrelsemöte, 2018-04-04

Närvarande:
Marianne Sjöquist
Caroline Axelsson
Benny Södergren

Ing-Britt Engman

Helena Danielsson

MÖTET ÖPPNAS

EKONOMI
Leif rapporterar i sin frånvaro att det finns 86 000 kr i kassan, samt bifogar medlemslistan på betalda medlemskap. Subventioner diskuteras. Räkbåten är en sådan.

RÄKBÅT
Ingegerd gör utskick och ber om fler anmälningar. 30 anmälda idag. Vi bör vara 60 personer.
Byalaget subventionerar varje deltagaravgift med 100 kr.

SIMSKOLA

Laura, 18 år utbildad ny simskollärare för årets simskola veckorna 29-30. 23 anmälda barn hittills. Ingegerd samordnar denna.

STÄDDAG

22/4 kl 10-12 ses vi och städar upp vid badhagen. Bryggan bör läggas i innan eller i samband med dagen. Marianne hör med Christer och Leif om de vill vara med på detta.

UNDERHÅLL BADHAGEN
Helena hör med Erik och Axel om de är intresserade av att sköta gräsklippningen i år.
Viktor harvar strandremsan på ogräs då och då.

VALBORG
Kommande Valborg arrangeras i vanlig ordning med pubfilial, grill, brasa och fyrverkerier vid badet. Marianne och Mattias sköter pub, Ingegerd grillar. Brandvakt kollas upp av Marianne.
Till nästa år beslutas att fyrverkerierna ersätts av djur- och miljövänligare alternativ. Det blir dessutom skärpta regler kring användandet vi måste förhålla oss till.
På förslag finns olika typer av eldshower som ska undersökas. Frågan lyfts igen nästa styrelsemöte.

ANSLAGSTAVLOR
Det har noterats att några av tavlorna börjar bli dåliga. Den vid Liljelund kan vi ta bort.

Eventuellt kan det återanvändas på annat ställe där det sitter en dålig. Benny kollar om Christer vill hjälpa till att fixa dessa, och får frihet i projektet.

STADGAR
Efter synpunkt från årsmötet ses dessa igenom, tex när årsmötet får hållas.

Styrelsen undersöker hur ev ändringar ska gå till.
ARBETSFÖRDELNING

Styrelsen går igenom arbetsuppgifter, och konstaterar att fördelningen känns ok för berörda.
MÖTET AVSLUTAS.

……………………………………………………………………………………………………….

ÅRSMÖTE 2018-03-03
Backgården, Hönan & Galten, kl 10:00

Närvarande, styrelsen:
Marianne Sjöquist, Caroline Axelsson, Leif Lantz, Benny Södergren, Ingegerd Ånestrand, Mattias Göransson

Närvarande byalaget: 25 personer
MÖTET ÖPPNAS
Marianne Sjöquist hälsar välkomna

1 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET
Ordförande: Marianne Sjöquist (sittande)
Sekreterare: Caroline Axelsson (sittande)

2 VAL AV TVÅ (2) PROTOLKOLLJUSTERARE, TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Ingvar Lundström samt Ove Randberg

3 FRÅGA OM MÖTET UTLYSTS I TID
Ja

4 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DET SENASTE VERKSAMHETSÅRET
Marianne går igenom verksamhetsberättelsen, vilken mailats ut till medlemmarna i förväg.
Verksamhetsåret har innefattat en rad aktiviteter, i vanlig ordning.
Utmärkande för 2017 har varit byggnation av ny badbrygga. Arbetet har genomförts av Christer Niclasson och Leif Björklund, vilka tackas med en varm applåd.

5 REVISIONSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET/RÄKENSKAPSÅRET
Erik Boholm meddelar sammanfattningsvis att genomgång av räkenskaperna är i god ordning och utan anmärkning. Ansvarsfrihet för styrelsen föreslås.

6 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN FÖR DEN TID REVISIONEN GÄLLER
Styrelsen beslutas få fortsatt ansvarsfrihet.

7 FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFTER
Tidigare år 200 kr. 500 kr för nya medlemmar första året. Summan beslutas står kvar genom omröstning.

8 FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR (KALENDERÅR 2018)
Leif Lantz (kassör) redovisar ekonomiska rapporten.
Sammanfattningsvis har föreningen god ekonomi med ca 70 000 kr i kassan. Överskottet är avsett för subventioneringar i aktiviteter, samt eventuell framtida inkommande faktura från Eskilstuna kommun för bryggmaterial.

9 VAL AV ORDFÖRANDE I FÖRENINGEN FÖR EN TID AV ETT (1) ÅR
Beslut: Marianne Sjöquist får fortsatt förtroende.

 

10 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER SAMT SUPPLEANTER FÖR EN TID AV TVÅ (2) ÅR
Mattias Göransson (suppleant) lämnar sin position och ersätts av Helena Danielsson
Magnus Ollén (ledamot) lämnar sin position och ersätts av Ing-Britt Engman
Caroline Axelsson (ledamot) väljs om till 2020
Benny Södergren (suppleant) till 2019
Ingegerd Ånesrand (ledamot) till 2019
Leif Lantz (ledamot) till 2019

11 VAL AV REVISORER
Erik Boholm och Ove Randberg beslutas få fortsatt förtroende ett år till.

12 VAL AV TVÅ(2) MEDLEMMAR TILL VALBEREDNINGEN
Eva Mossgård och Ola Lindqvist får fortsatt förtroende kommande år.

13 BEHANDLING AV STYRELSENS FÖRSLAG OCH KORREKT INKOMNA MOTIONER

Motion
#1 från Göran Ramström:
”Att vi ska bjuda på årsavgiften nästa år, då vi har mycket pengar i kassan”
Avslås, vid omröstning av medlemsavgifter.

Motion #2 från Göran Ramström:
”Styrelsen bör göra en skrivelse om det förskräckliga bygget vid Sigurdsristningen”.

Marianne rapporterar att hon gjort en skrivelse i höstas, och har en dialog med Kommunen. Det finns ett stort engagemang och upprördhet i frågan, och beslut tas att ett samarbete med annan agerande gruppering ska upptas. Styrelsen ges mandat att göra ytterligare en skrivelse med argument för att skydda området kring Sigurdsristningen.

14 ÖVRIGA FRÅGOR

Årsmötets tidpunkt
En synpunkt kom upp kring mötets tidigareläggande på året.
Frågan diskuterades på årsmötet 2017 och årsmötet var då positiv till förslaget att tidigarelägga årsmötet. Ordförande tydliggör att årsmötet ligger på detta datum för att så många som möjligt ska kunna närvara, och även delta i Moranappet, och att styrelsen beslutar om tidpunkt enligt stadgarna.

Tydligare faktura

Det framkom att fakturan med medlemsavgiften lätt kan missas, då den ligger tillsammans med annan information. Styrelsen noterade detta.

Hjärtstartare

Fråga ställdes kring en tidigare års motion gällande att ha hjärtstartare i byn. Idén avslogs av styrelsen, då det kräver snabb tillgänglighet och att någon bra plats för detta inte finns.
Eva Mossgård och Cecilia Ranström fick i uppdrag att anordna en kurs i hjärt- och lungräddning.

NÄSTA MÖTE
Nästa årsmöte ska hållas 2 mars 2019

MÖTET AVSLUTAS

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

MÖTESPROTOKOLL                                                 Styrelsemöte, Kanotbacken 2018-01-16                                   Närvarande:                  Marianne Sjöquist Caroline Axelsson Mattias Göransson

Leif Lantz Ingegerd Ånestrand Benny Södergren Magnus Ollén

MÖTET ÖPPNAS EKONOMI

Det fanns 69 594 kr på kontot per 31/12 2017, rapporterar Leif. Utgifter i januari i samband brygg-bygge hittills ca 4 000 kr.

KALENDER

Årsmöte och Moranappet 3 mars Årsmöte kl 10 på puben. Följs av Moranappet. Conny och Leif arrangerar tävlingen. Majvor och Ingegerd lagar fisksoppa. Puben öppen. Städdag 23/4 kl 10

Valborg

Leif och Mattias tänder brasan. Alternativ till fyrverkerier undersöks av Leif och Caroline. Marianne och Mattias arrangerar pubfilialen.
Nationaldag på puben Carina tillfrågas ang arrangemang av detta. Marianne tar kontakt.

Midsommar

Ingegerd håller i detta.

Moraputten

Oklart om det blir av. Ingen frivillig har anmält intresse att hålla i detta.

Leif undersöker om någon frivillig finns.

Simskola

Ingegerd samordnar. Söker utbildad simlärare. Samma som föregående år?

 

Gudstjänst 12 aug 13:00

Marianne och Marieanne Mossklint arrangerar denna.
Oktoberfest 6 okt

Magnus Ollen arrangerar denna.

 

Julbord 2:a advent

 

Övriga event Räkbåt? Sportkväll?

ÅRSMÖTE

Marianne sammanställer verksamhetsberättelsen som ska presenteras på kommande årsmöte..

Mattias är suppleant tom 2018, och meddelar att han avgår. Valberedningen meddelas detta.

ÖVRIGT Leif o Christer ska lägga golv i delar av puben. Pågående projekt.

Inbetalningskort för medlemsavgifter skickas snart ut.

MÖTET AVSLUTAS

 

Byalag 28/8 -17

Styrelsemöte.

Virke till bryggan levererat och Christer meddelar att den är klar och nu inväntas upptagning av gamla bryggan. Vi tar upp bryggan nionde – tionde september. Magnus kollar med övriga.

Strul med mail, Fredrik har lite körigt och har inte hunnit titta på det. Kommer kanske i veckan och tittar på det. Kanske kan vi använda anslagstavlorna för att få ihop en arbetsstyrka för att flytta över flytblocken. Magnus kollar att Erik kan lördagen nionde september. Faktura på virket kommer förhoppningsvis innan årsskiftet. Bidrag kommer i vår.

Tältet blåste sönder (stommen) och Patric har koll på vilka delar som kan behöva kompletteras. Magnus kollar med Patric och ber honom inventera och kolla om det går att komplettera.

Ekonomi. Simskolan betald. Saldo 69 393 kronor. Simskolan gick back en tusenlapp drygt. Kul att den blev av! Simläraren kan tänka sig att komma tillbaka, Någon tar kontakt i vår igen.

Alla medlemsavgifter betalda.

Fördelning av styrelsens arbetsuppgifter. Ingegerd har mycket på sitt bord. Puben tar tid. Övriga tar för sig mer när det är aktiviteter som styrelsen ska engagera sig i. Styrelsen jobbar aktivt på att delegera uppgifter till medlemmarna. Kan vi förenkla pubhanteringen? Mattias kan lämna nyckel istället.

Vem kan tänka sig att ta hand om simskolan istället för Ingegerd? Vi går ut med förfrågan och ser om någon barnfamilj som deltar kan tänka sig att administrera det.

Bastun är skitig efter simskolan. Kan den städas i samband med bryggupptagningen?

Moraputten behöver nya arrangörer. Berör inte byalaget.

Årsmöte i samband med Moranappet.

Höstens aktiviteter:

Oktoberfest 7e oktober. Mattias köper öl, Magnus köper korv, Ingegerd köper övrigt. Benny, Leif dukar. Marianne köper muggar etc. Benny och Mattias tar betalt. Vi hjälps åt att sköta baren.

Julbord. 9e december. Maivor och Ingegerd styr upp. Vem betalar trubaduren? Ska vi ta en slant extra för att bekosta trubaduren?

Möte innan årets slut. Var lägger vi ambitionsnivån? Finns det något vi kan/bör ta bort? Nationaldagsfirandet arrangerades av Monika och Carina i år.

Skåp till Puben ska upp. Patric har skåp men oklart vem som ska sätta upp dem. Vi tar upp frågan på bryggdagen.

Sammanställt av Magnus Ollén.

Mora Byalag.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Protokoll årsmöte den 27 maj 2017 

Plats: Puben Hönan och Galten

Tid: Kl. 10.00

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  Marianne Sjöquist och Mattias Göransson
 2. Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare.
  Peter Reutersvärd och Lennart Lindblom
 3. Fråga om mötet har utlysts i rätt tid.
  Mötet fann att mötet var riktigt utlys
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse för det senaste verksamhetsåret.
  Marianne föredrog verksamhetsberättelsen som godkändes av mötet.Leif föredrog den ekonomiska berättelsen, som även den godkändes av mötet.
 5. Revisionsberättelse för verksamhets/räkenskapsåret.
  Revisorernas berättelse lästes upp av Eva Mossgård och lades till handlingarna
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 7. Fastställande av medlemsavgifter.
  2017 års budget behöver revideras på grund av att kostnaden för simskollärare bedöms vara högre än beräknat. Dessutom behöver bryggan renoveras och kommunen kan bara bidra med material till en sektion av bryggan – eftersom kommunen generellt håller på att ta bort bryggorna på mindre badplatser.Mötet behövde ta ställning till frågan om vi vill ha en brygga, och i så fall om det finns en arbetsgrupp som är villig att ta på sig jobbet med att byta trädelarna.Årsmötet godkände förslaget på reviderad budget och uttalar ett intresse för renovera bryggan med bidrag från kommunen för materialet, i efterhand. Kostnaden för köpt, färdig, brygga utan flytblock är c:a 80 000 kr.Förslag på ny budget för 2018 är utskickat innan mötet och godkändes utan ändringar.Årsmötet uttalar att årsmötet dels borde ligga tidigare på året samt att medlemsavgiften inte höjs för 2018 men att den kan behöva höjas till 250 kronor för 2019
 8. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret (kalenderår).
 9. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett (1) år.
  Marianne Sjökvist omvaldes för ett år
 10. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av två (2) år.
  Benny Södergren nyvals som suppleant istället för Ulf Larsson för två år tom 2019. Leif Lanz samt Ingegerd Ånestrand väljs om för två år tom 2019. (Caroline Johansson, Magnus och Mattias har ett år kvar på sin mandattid)
 11. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter.
  Erik Boholm väljs som ny revisor istället för Kjell Sköldberg, Ove Randberg omvaldes som revisorssuppleant.
 12. Val av två (2) medlemmar till valberedningen.
  Ola Lindkvist och Eva Mossgård omväljs tom 2018.
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  Inga motioner har väckts till årsmötet.
 14. Övriga frågor.
  Styrelsen, som ansvarar för att kalla till årsmöte, upplever att det är lite sent att hålla årsmötet i slutet av maj och föreslår att det istället hålls i samband med Mora-nappet i februari. Årsmötet var positivt till förslaget, men uttalar att det inte bör ligga på sportlovet då många är bortresta då.Det finns även ett behov av att sätta upp band på badstranden för att skrämma bort kanadagässen. Annelie fick i uppdrag att ordna med band, samt köpa in plastormar på byalagets bekostnad.Danne föreslog även att man kan boka räkbåt för de som vill, utan att det behöver bekostas av byalaget, eller skötas av styrelsen. Detta förslag mottogs positivt.
 15. Mötet avslutas.

……………………………………………………………………………………

MÖTET ÖPPNAS 23april 2017

VALBORG

Marianne o Mattias sköter inköp till pubfilialen.

Fyrverkerier: Leif har pratat med pyroteknikern, och ska hämta ”vanliga” fyrverkerier. Nästa år kan ljudlösa fyrverkerier erbjudas. Styrelsen arbetar för ett alternativ till de kraftiga smällarna. Ingegerd sköter grill och tillhörande inköp. Mattias är eldvakt. Leif och Mattias tänder brasan.

ÅRSMÖTET

Omval i år

Marianne –

Leif – avgår gärna som kassör, men vill vara kvar i styrelsen.

Ulf – avgår som suppleant

Ingegerd – intresserad av posten som kassör

Styrelsens förslag till suppleant: Erik Boholm Valberedningen kontaktas.

Verksamhetsberättelse

Marianne går igenom påbörjad verksamhetsberättelse.  Styrelsen hade inget att invända så långt.

Ekonomi inför årsmötet

Leif skickar ut budget för 2018 till styrelsen för godkännande inför årsmötet.

Ekonomisk årsredovisning för 2016 ska presenteras.

Reviderad budget för 2017, med tillägg för vassröjning, simskola samt renov av bryggan ska presenteras.

Ingegerd och Marianne fixar kaffe. Mattias och Ingegerd fixar fikabröd.

ÖVRIGT
Bryggan Beslut på kommunen ej taget ang bidrag till renovering av bryggan.

Magnus föreslår att förfrågan ska gå ut till byalagets medlemmar om intresse finns att renovera och ha en brygga. Ska det tillsättas en bryggansvarig/arbetsgrupp? Vi inväntar beslut från kommunen och går sedan ut med förfrågan.  Vassröjning

Tänkt att göras även i år.

Puben

TV är nu inköpt och monterad på puben.

Viss byggnation kvar. (Tex golv o tak i hönshuset., kapprum, hyllplan, soffa framför tvn?)

MÖTET AVSLUTAS

 

Antecknat av                                                                                                                                                                     Caroline Axelsson

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

MÖTESPROTOKOLL                                                         Styrelsemöte, Kanotbacken 2017-03-13

Närvarande:  Marianne Sjöquist Caroline Axelsson Mattias Göransson

Leif Lantz Ingegerd Ånestrand

MÖTET ÖPPNAS

EKONOMI Leif rapporterar att byalaget idag har ca 78 000 kr på kontot. 85 medlemsavgifter inbetalda efter första utskicket.

MORANAPPET

Summerat var evenemanget lyckat. Ca 50 personer deltog i fisket. Nytt för i år var servering av hamburgare på puben efteråt.

Philip Hedström blev den glada vinnaren för största fisk.

SKÖTESEL AV MARK

Ingegerd ger svar på vår fråga vem som äger marken på torget. Det gör alla byns lantbruksfastigheter tillsammans. Mattias erbjuder sig att höströja ängspartiet där, som Ingegerd sköter i övrigt.

VALBORG

Alternativ till smällande fyrverkerier ska undersökas av Leif.

Mattias och Marianne är pubvärdar i den tillfälliga puben i bastun.

Leif och Mattias tänder brasan.

Brasan bör flyttas mot sjön. Mattias instruerar Erik, som kan flytta den med traktor.

Marianne gör inköp. Ingegerd ordnar grill.

STÄDDAG 23 april

Ingegerd ordnar med denna.

TV PÅ PUBEN

Leif har ordnat så vi har tillgång till ett par utbud av tv-kanaler. Modell och storlek har utsetts. Inköpet ska ske snarast. -Förslagsvis lagom till Eurovision 13 maj.

SIMSKOLA

11 intresserade barn hittills.

Simlärare saknas dock fortfarande. En möjlig kandidat kollas upp av Ingegerd.

NÄSTA MÖTE

23 april i samband med städdagen. Kl 12 hos Mattias.

MÖTET AVSLUTAS
Antecknat av                                                                                                                                                                     Caroline Axelsson

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

MÖTESPROTOKOLL                                                 Styrelsemöte, Kanotbacken 2017-01-09                                   Närvarande:    Marianne Sjöquist Caroline Axelsson Mattias Göransson Magnus Ollen

Leif Lantz

MÖTET ÖPPNAS KALENDARIUM Ingegerd upprättar lista för årets föreslagna pubvärdar. Ungefär samma antal pubkvällar som 2016. Tidigare kalender-aktiviteter upprepas även detta år, utan avvikelser.

EKONOMI Leif rapporterar att byalaget per 31 december 2016 hade 63 053 kr

124 medlemsavgifter inbetalda 2016. Ang kostnad för gräsklippning: arbetet ska specas upp inför säsongen, samt att det ska kollas upp vem som äger marken på torget. Detta ordnar Magnus och Mattias. VALBORG Firandet sker i vanlig ordning vid badet. Styrelsen överväger dock att se på alternativ till fyrverkerier med höga smällar, med hänsyn till djur och barn. Tex ljudlösa fyrverkerier eller ljuslyktor undersöks av Leif, som är fyrverkeri-ansvarig. ÖVRIGT – Offerten för ljudanläggning avslås pga högt pris. Avvaktar i frågan – Leif undersöker möjlighet att få tillgång till TV-kanaler på puben. Tittar även efter lämplig TV-modell    att köpa in. – Årsmöte 2017 kommer att hållas 27/5 NÄSTA MÖTE 13 mars kl 19:00 på Kanotbacken hos Marianne.

 

MÖTESPROTOKOLL                                                         Styrelsemöte, Kanotbacken 2016-10-31                                             Närvarande:                         Marianne Sjöquist Ulf Larsson Ingegerd Ånestrand               Caroline Axelsson Mattias Göransson Magnus Ollen

 

MÖTET ÖPPNAS

JULBORD Datum för julbordet är 3 dec i år. Anmälan kommer att ske till Ingegerd, och betalning till Majvor. Ingegerd och Majvor ordnar inbjudan, som går ut via mail. Antalet anmälningar begränsas till 70 pers.

Kl 18 öppnas puben med inledande glöggmingel. Gästerna tar med egen dryck.

Majvor och Ingegerd dukar och pyntar.

Mattias och Ulf köper och arrangerar glögg.

Leif ordnar lotter och vinster. Städningen dagen efter hjälps alla som kan åt med. PUBEN Mer förvaring behövs i puben. Skåp och hyllor ska byggas så småningom.

Kyl, Middagsporslin, glas och bestick köper vi av Majvor. Marianne har tagit in pris. Magnus undersöker med Dan om det finns någon TV att tillgå.

BRYGGAN Marianne och Dan har träffat representant från Kultur och fritid på plats vid badet.

De hjälper inte till med renoveringsarbete el ny brygga, däremot eventuellt med material.

Återkommer med förslag i början av 2017. Styrelsen tar därefter ny ställning till frågan.

LJUDSYSTEM Caroline har tagit kontakt med ljudleverantör och presenterar offert med två alternativ till ljudsystem med mikrofon. Ulf kollar med Stefan(trubadur) och ber om hans åsikt. HJÄRTSTARTARE

Magnus rapporterar att hjärtstartare kostar från ca 11 000 kr. Styrelsen kommer efter noggrant övervägande fram till att en hjärtstartare kommer bäst till sin rätt där det rör sig mycket folk mer regelbundet och i större omfattning än på puben i Mora. Det beslutas dock att en Hjärt- och lungräddningsguide ska sättas upp, samt att en HRL-kurs vore önskvärt.

MÖTET AVSLUTAS
Antecknat av                                                                                                                                                                     Caroline Axelsson

MÖTESPROTOKOLL

Styrelsemöte, Kanotbacken 2016-08-29                                                                     

Närvarande: Marianne Sjökvist, Caroline Johansson, Leif Lantz, Mattias Göransson, Magnus Ollén.               

MÖTET ÖPPNAS:

UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTET: Det kom upp på förslag att det skulle finnas hjärtstartare och förbandslåda på puben. Förbandslåda är inköpt. Magnus tar reda på pris osv på hjärtstartare.

EKONOMI: Leif meddelar att byalaget har ca 79 000 kr på kontot.

JULBORD: Det årliga julbordet planeras att gå av stapeln i vanlig ordning. Marianne tar kontakt med Majvor ang det.

PUBEN: Byalaget vill gå in med ekonomiska medel för att komplettera inredningen med tex hyllor i förråd, nytt extra kylskåp samt TV. Magnus kontaktar Dan ang TV. Marianne kontaktar Majvor ang kylskåp.

BRYGGAN: Bryggan ska dras upp tidigare i år pga besiktning av kommunen. Förslagsvis 11 sept. Marianne bokar besiktning, och Magnus styr upp upptagningen.

OKTOBERFEST: Magnus och Magnus håller i denna, 15 okt. Leif fixar ev bratwurst.

Mattias köper öl. Ingegerd lägger ut om det på hemsidan.

ÖVRIGT: Byalaget behöver bättre, eget högtalarsystem med mikrofon till tex midsommar och andra evenemang.

Caroline kollar upp nytt system att köpa in.

MÖTET AVSLUTAS

 

 

ÅRSMÖTE 2016-05-28                                               Backgården, Hönan & Galten, kl 10:00

Närvarande, styrelsen: Marianne Sjöquist, Caroline Johansson, Leif Lantz,

Mattias Göransson,Ulf Larsson

Närvarande byalaget: 25 personer

MÖTET ÖPPNAS Marianne Sjöquist hälsar välkomna 1 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET Ordförande: Marianne Sjöquist (sittande) Sekreterare: Caroline Johansson (sittande)

2 VAL AV TVÅ (2) PROTOLKOLLJUSTERARE, TILLIKA RÖSTRÄKNARE Patric Larsson samt Lennart Lindblom. 3 FRÅGA OM MÖTET UTLYSTS I TID Ja 4 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DET SENASTE VERKSAMHETSÅRET Marianne går igenom verksamhetsberättelsen, vilken mailats ut till medlemmarna i förväg. Verksamhetsåret har innefattat en rad aktiviteter, i vanlig ordning. Utmärkande för 2015 har varit utvecklingen av puben Hönan & Galten, och engagemanget kring denna som blivit en samlingsplats som lockar allt fler medlemmar. 5 REVISIONSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET/RÄKENSKAPSÅRET Leif Lantz (kassör) redovisar den i förväg utmailade ekonomiska rapporten. Byalaget har ökat med 3 medlemmar. Vi är nu 122 familjer. Byalagets resultat: 18 492 kr. – Vilket är över budget. Detta tack vare mycket frivilligt arbete.

6 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN FÖR DEN TID REVISIONEN GÄLLER Anneli Isaksson (medlem) läser upp dokument om ansvarsfrihet ur revisionsberättelse. Föreningen är i god ordning och utan anmärkning. Kjell Sköldberg föreslår fortsatt ansvarsfrihet för styrelsen. – varefter styrelsen beslutas få fortsatt ansvarsfrihet. 7 FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFTER Tidigare år 200 kr. 500 kr för nya medlemmar första året. Summan beslutas står kvar. 8 FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR (KALENDERÅR 2017) Leif Lantz sammanfattar den i förväg utmailade budgeten. Utgifter: 80 700 kr. Beräknad vinst 4 300 kr. Budgeten godkännes och fastställes.

9 VAL AV ORDFÖRANDE I FÖRENINGEN FÖR EN TID AV ETT (1) ÅR Beslut: Marianne Sjöquist får fortsatt förtroende.

10 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER SAMT SUPPLEANTER FÖR EN TID AV TVÅ (2) ÅR Mattias Göransson (suppleant): 2018 Magnus Ollén (ledamot): 2018 Caroline Johansson (ledamot): 2018 11 VAL AV REVISORER Kjell Sköldberg samt Ove Randberg beslutas får fortsatt förtroende ett år till. 12 VAL AV TVÅ(2) MEDLEMMAR TILL VALBEREDNINGEN Eva Mossgård får fortsatt förtroende kommande år. Håkan Andersson avgår, och ersätts av Ola Lindqvist. 13 BEHANDLING AV STYRELSENS FÖRSLAG OCH KORREKT INKOMNA MOTIONER Inga inkomna motioner. 14 ÖVRIGA FRÅGOR Reparation av bryggan:

Marianne berättar att kommunen varit ut o tittat. Kommunen ska reparera skador.

Bryggan tas upp i god tid i september för inspektion.

Vassa järnrör: Järnrören vid bryggan är vassa. Åtgärd diskuteras. Även band ska sättas upp för att hålla gässen borta. Anslagstavla: Ny anslagstavla är gjord till kanotbacken. Det finns asfaltsboard över om det behövs till annan tavla. Fler tavlor behöver repareras, tex tavlan vid Liljelundinfarten.

Sotning: Leif ser till att någon ansvarar för sotning vid bastustugan.

Simskolan:

I år har vi brist på utbildad simkollärare, vilket hotar simskolans existens. Sökning pågår.

Medlemsläget: Leif om medlemsläget i år: 120 betalt hittills. Pg ing saldo 91495kr idag.

Hjärtstartare:

Förslag om att ha en hjärtstartare samt förbandslåda i byn, tex på Hönan & Galten kom upp. Styrelsen tar med sig frågan framåt.

Försäkringar: Byalagets lokalförsäkringar ska ses över. Ersättning styrelsen: Mötet beslutar att ett middag för styrelsen med respektive ska planeras in i budget.

MÖTET AVSLUTAS

 

 

MÖTESPROTOKOLL                                                                         Styrelsemöte, 2016-03-16 Närvarande:                                         Marianne Sjöquist, Ingegerd Ånestrand, Caroline Johansson, Magnus Ollén, Leif Lantz,

Mattias Göransson MÖTET ÖPPNAS EKONOMI Leif sammanfattar. Kontantkassan är nu avvecklad. Det finns 86 800 kr på kontot. De flesta medlemsavgifterna är betalda för året. Föreningens ekonomi ser alltså bra ut. Det diskuteras om pengar ska investeras i tex extra evenemang eller puben.

 

TRAVKVÄLL

Sammanfattat var detta ett lyckat evenemang. 14 st deltog. MORANAPPET

25 pimplande. Också detta ett lyckat evenemang. Byalaget tackar för frivilliga insatser och sponsringar. VALBORG

Mattias ansvarar för brasan inkl eldvakt. Brasan flyttas närmre vattnet i år. Staffan tillfrågas om att stå i den tillfälliga puben. Leif fixar fyrverkerier. Ingegerd ansvarar för korvgrillningen. Samma agenda som föregående år. Ingegerd fixar anslag. ÅRSMÖTET

Sista lördagen i maj hålls årsmöte för 2016. Marianne har påbörjat verksamhetsberättelsen, och tar kontakt med valberedningen inför årsmötet. Ett styrelsemöte hålls för att stämma av innan. BRYGGAN

Danne har tidigare fått ett förslag från kommunen på upprustning, vilket känders för kostsam. Annan lösning diskuteras. Marianne är i kontakt med Kultur och fritid. De återkommer med förslag på hur de kan bidra. GRÄSKLIPPNING

Marianne har undersökt om AMA kunde hjälpa till med underhåll av badplatsen, men fick negativt besked. Det finns ev intresserade i byn som ska tillfrågas. Magnus ställer en gräsklippare i förrådet vid badet. KOFÄRJAN

Det har beslutats att kofärjan ska bort pga säkerhetsrisk. Olika lösningar på detta undersöks.

 

NÄSTA MÖTE

21/4 kl 19:00 hos Marianne

 

MÖTET AVSLUTAS                                                                                                                                           Antecknat av

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

MÖTESPROTOKOLL                                                                         Styrelsemöte, 2016-01-18 Närvarande:                                         Marianne Sjöquist, Ingegerd Ånestrand, Caroline Johansson, Magnus Ollén, Leif Lantz, MÖTET ÖPPNAS EKONOMI

Leif rapporterar. Byalaget har för tillfället 68 243kr på Plusgirokontot.

Genomgång av medlemsregister, inbetalningar samt nya medlemmar.

 

KALENDARIUM

Genomgång av årets aktiviteter. Dessa läggs ut på hemsidan, och kan komma att revideras under året.

Årsmötets datum diskuterades. Det beslutades att inte flytta tidpunkten.

PUBEN

Värdar föreslagna och tillfrågade av Ingegerd.

Pubkortens pris höjt till 250kr.

 

BADPLATSEN – Byalaget söker ungdom/pensionär som kan ansvara för underhåll av badplatsen.

– Valborgbrasan ska flyttas längre frå¨n vegetationen i år. Eventuellt kommer markering upp för   denna.

– Fortsatt renovering av badplatsens bryggor planeras.

Bidragsmöjligheter undersöks av Marianne. Bryggorna inventeras av Magnus och Danne.   Behovsspec för dessa tas fram.

 

NÄSTA MÖTE

17/3 hos Ingegerd.

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

MÖTESPROTOKOLL

 

Styrelsemöte, 2015-11-02  Närvarande:                        Marianne Sjöquist, Mattias Göransson, Ulf Larsson  MÖTET ÖPPNAS  PUBANSVARIGA

Ingegerd och  Mattias kommer att ersätta Monika Björklund som pubansvarig. Finn Habbor kvarstår också som pubansvarig. Monika överlämnar till Ingegerd. Därefter info på hemsidan.

 

JULFEST  Julfest den 5 december.

Ingegerd pratar ihop sig med Maivor om tid som passar, samt inbjudan och anmälan.

Betalning direkt till Maiwor föreslås. Egen dryck medtages som vanligt.

Puben kan öppnas senare om kvällen om det finns mycket kvar i lager. Mattias kollar.

Inköp av glögg- fixas av Marianne.

Lotterier och priser – fixas av Leif. Frivilliga städar efter festen/dagen efter.

 

AKTIVITETAR 2016

Vi utgår från schema för 2015.

– Mora-nappet

– Pub 11/12 mars

– Pub 15/16 april

– Besök på Sundbyholms travbana; Håkan Swärd guidar (datum får kollas av med Håkan) Valborg      (Mattias pratar ihop sig med Eva ang placering etc)

– 6 juni firande

– Midsommarfirande

– Pub maj, juni, juli, aug, färre pubkvällar på hösten

 

Förslag att ha vinprovning/whiskyprovning som teman.

Viktigt att få en bredd på pubvärdar.

Förslag på pubvärdar läggs ut på hemsidan.

 

MÖTET AVSLUTAS

…………………………………………………………………………………………………………………………

MÖTESPROTOKOLL                                                          Styrelsemöte, 2015-08-17 Närvarande:                       Marianne Sjöquist, Caroline Johansson, Leif Lantz, Mattias Göransson MÖTET ÖPPNAS EKONOMI Leif summerar. På Plusgirot finns idag 68962kr

Simskolan ej avslutad ekonomiskt. Ligger minus i dagsläget, men enl budget.

MEDLEMSREGISTRET

För året har 116  betalat 200kr, 1 betalat 400, 4 nya. Byalaget har sammanlagt fått in 25 600 kr i medlemsavgifter. Ingen medlemsförteckning ligger ute på hemsidan idag, pga integritetsfrågor.

Registret beslutas att fortsatt EJ vara offentligt med kontaktuppgifter.

 

PUBEN

Monika vill avgå som pubansvarig. Detta ska annonseras ut till medlemmarna. Finns intresse att ta över uppgiften?

 

KOMMANDE AKTIVITETER

Oktoberfest ska hållas 10 oktober. Denna samordnas av Magnus Ollen och Magnus Smederöd, Julfest ska hållas, i vanlig ordning.   Förslag om aktivitet på travbanan kom upp. Eventuellt i november/februari. Håkan Swärd kontaktas ang detta. MÖTET AVSLUTAS.

…………………………………………………………………………………………….

 

MÖTESPROTOKOLL                                                          Styrelsemöte, 2015-01-19  Närvarande:                                            Marianne Sjöquist, Caroline Johansson, Dan Åsander, MagnusOllén, Leif Lantz, Ulf Larsson, Ingegerd Ånestrand,  MÖTET ÖPPNAS EKONOMI Leif summerar 2014. På kontot ca 52 000kr (35 800 föregående) Budgetering för 2015 ok. (Plus 16 406kr) Ingegerd rapporterar att det finns pengar kvar i pubkassan, och vissa utgifter finns kvar att betala. KALENDARIUM – Pub   Monika och Finn har ordnat pubkalendarium med tillfrågade pubvärdar.   Tema, tid osv bestäms av pubvärdarna. Pubreglerna har uppdaterats.   Hyra puben privat: Ingegerd sköter bokning efter Backgårdens godkännande. – Pimpeltävling   Lördag vecka 8. Leif och Conny arrangerar detta i år. Korvgrillning på isen.   Fisksoppa i puben. (även om det inte blir tävling pga dålig is) –  Bryggan   Fler flytblock behöver bytas – Städdag 26/4ValborgÅrsmöte 30/5Nationaldagen   Pubkväll. Sågen. Marianne ordnar. – MidsommarSimskolaFotbollsskolaMoraputten   Kent ordnar denna aktivitet – GudstjänstOktoberfest 10/10Julbord 2:a advent 5:e dec GRANNSAMVERKAN Vägföreningen har tagit upp detta. En polis kan komma och informera. Marianne har kontakt med Eva kring detta. STYRELSEN I FRAMTIDEN Marianne, Leif, Ingegerd, Ulf sitter till 2015 Mattias sitter till  2016 Caroline sitter till 2016 MÖTET AVSLUTAS

…..

MÖTESPROTOKOLL                                                          Styrelsemöte, 2014-10-27  Närvarande:                                            Marianne Sjöquist, Caroline Johansson, Dan Åsander, MagnusOllén Extra inbjudna: Majvor (ang julbord) Monika & Finn (pubansavriga)

MÖTET ÖPPNAS PUBEN Hur ska vi gå vidare? Danne rapporterar. Färdigställande av detaljer kvar. Eventuellt byggdag 15 nov. Pubgruppens uppgift ses som klar vid årsskiftet. Monika och Finn gör pubvärd-lista till 2015, på eget bevåg. Frivilliga välkomnas. Fasta events varvas med spontana aktiviteter i all enkelhet. Fredag/lördag/tid (max till24) /tema avgörs av pubvärden. Nästa pubevenemang: Julbordet. Ideer kring puben kan samlas in här, samt intresselista upprättas. JULBORDET Datum: 6 dec. Majvor föreslår 250kr/ person. Barn upp till 12: 10kr/fyllda år. Styrelsen godkänner förslaget. Tid: kl 18:00. Trubadur: Stefan. Majvor har meddelat honom. Antal platser: ca 85 st. Majvor tar anmälningar och betalning i förskott. Dukning osv fredagen kl 18:00. Majvor står för avec. Egen dryck medtages. Även tömning av publagret mot klippkort. (ca 4 backar öl att förbruka) Glöggbord utanför kl 18. Pubansvariga köper glögg, muggar osv. Grantändning utan glögg. Städning: köpa in tjänsten av tex ungdomar i byn?

KASSAN Snabb genomgång av kassainnehåll. Det kostateras att byalaget har en del överskott, vilket planeras gå tillbaka till medlemmarna genom framtida evenemang.

MÖTET AVSLUTAS                                                                                                                                             Antecknat av                                                                                                              Caroline Johansson

…………………………………………………………………………………………….

ÅRSMÖTE 2014-05-31                                               Sågen kl 10:00 MÖTET ÖPPNAS 1 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET Ordförande: Marianne Sjöquist Sekreterare: Caroline Johansson

2 VAL AV TVÅ (2) PROTOLKOLLJUSTERARE, TILLIKA RÖSTRÄKNARE Ann Grenabo samt Lennart Lindblom 3 FRÅGA OM MÖTET UTLYSTS I TID Ja 4 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DET SENASTE VERKSAMHETSÅRET Marianne går igenom verksamhetsberättelsen, vilken mailats ut till medlemmarna i förväg. Nytt för i år är att den spänner över kalenderåret januari-december. 5 REVISIONSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET/RÄKENSKAPSÅRET Leif Lantz redovisar den i förväg utmailade rapporten. Grovt sammanfattat: Simskolan hade ett bra år. Dan har förhandlat bort lantrintömning och sophämtning. I kassan ca 35 000 kr, ca 3 000 kr kontant. Byalagets resultat ca 14 000 kr. 6 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN FÖR DEN TID REVISIONEN GÄLLER Håkan Andersson läser upp dokument om ansvarsfrihet ur revisionsberättelse. Allt har kontrollerats och är i sin ordning – varefter styrelsen beslutas få fortsatt ansvarsfrihet. 7 FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFTER Tidigare år 200 kr. Summan beslutas står kvar. 8 FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR (KALENDERÅR 2015) Leif Lantz sammanfattar den i förväg utmailade budgeten. Grovt sammanfattat: Intäkter ca 85 000 kr, ca 81 000 i utgifter. Budgeten godkännes och fastställes. 9 VAL AV ORDFÖRANDE I FÖRENINGEN FÖR EN TID AV ETT (1) ÅR Beslut: Marianne Sjöquist får fortsatt förtroende.

10 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER SAMT SUPPLEANTER FÖR EN TID AV TVÅ (2) ÅR Dan Åsander har avsagt sig fortsatt engagemang i styrelsen. Valberedningen föreslår tilfrågad Mattias Göransson, som godkännes och sitter som ledamot till 2016. Styrelsens respektive mandatperioder fastställes enligt nedan: Marianne Sjöquist (ordförande): 2015 Leif Lantz (ledamot): 2015 Ingegerd Ånestrand (ledamot): 2015 Mattias Göransson (ledamot): 2016 Magnus Ollén (ledamot): 2016 Caroline Johansson (suppleant): 2016 Ulf Larsson (suppleant): 2015 11 VAL AV REVISORER Kjell Sköldberg samt Ove Randberg beslutas får fortsatt förtroende ett år till. 12 VAL AV TVÅ(2) MEDLEMMAR TILL VALBEREDNINGEN Sittande får fortsatt förtroende kommande år. (Håkan Andersson samt Eva Mossgård) 13 BEHANDLING AV STYRELSENS FÖRSLAG OCH KORREKT INKOMNA MOTIONER Inga inkomna motioner. 14 ÖVRIGA FRÅGOR Marie redovisar midsommarkassan   Grov sammanfattning: Intäkter 18 000 kr, utgifter 22 000 kr   (musik, underhåll av Sågen och stången, förtäring…)   Olika förslag kommer in ang hantering av midsommarkassan. – Mora By Fiberförening informerar   Kent (kassör) rapporterar bla att förening är startad. Årsavgiften är 100 kr och   medlemsavgiften 500 kr. Föreningen har ca 50 medlemmar idag. 12/6 hålls årsmöte. – Dan informerar om nya puben   Lyckade byggdagar har hållts. Arbetet går fort. 42 000 kr samlades in från byalagets medlemmar till renoveringen. Premiäröppning på nationaldagen! – Dan tackas för sitt engagemang i styrelsen   MÖTET AVSLUTAS

……………………………………………………………………………………………………

MÖTESPROTOKOLL                                                          Styrelsemöte, 2014-04-03  Närvarande:                                            Marianne Sjöquist                 Caroline Johansson  Dan Åsander                        Ingegerd Ånestrand Magnus Ollén                       Ulf Larsson

MÖTET ÖPPNAS ARBETE MED PUBEN Summering av tidigare arbetsdagar: Ladan är urröjd, taket är klart, hönshuset är gipsat och golvet är igengjutet.

Nästa arbetsdag  5/4 – Uppstagning av rutten vägg. Bärning ska till. – Behövs extra bärning under tank?

– Regla golv och lägga undermatta. – Bygga mellanvägg. – Måla hönshuset.

Provisorisk pub kan hållas i tex Sågen i sommar.

6 juni firas Nationaldagen på Sågen. Kaffe o tårta kl 15, pub på kvällen. Majvor fixar tårta. Ingegerd bekräftar detta. ”Alla” tar med thermos med kaffe.

Marianne tar hand om kvällens pub.

STÄDNING AV BADHAGEN 26/4 Ingegerd fixar med utskick och styrning.

Kommunen vill göra inventering av badet, meddelar Dan.

Vänta tills detta är gjort innan byte av flytblock o iläggning av bryggan sker.

Danne har koll på detta och meddelar utgången. VALBORG

Leif ordnar fyrverkerier. Pubfilial hålls i bastun. Marianne ordnar pubvärd. Pubkort gäller. Ingegerd ordnar grillning.

Magnus kollar brandspruta med Niklas Isetoft.

Ingegerd skriver ut sånghäften till kören. Marianne stämmer av allt med Monica.

 

SKRIVELSE OM NATURRESERVAT Förslag till ombildning av naturreservatet är utskickat till byn. Det innehåller utökat område o uppdatering av tidigare bestämmelser. Marianne har gått igenom skrivelsen utifrån byalagets perspektiv. Synpunkterna har sammanställts och skickats till stadsbyggnadsförvaltningen

ÅRSMÖTE 31/5 Poster som ska förnyas 2014: Dan, Magnus, Caroline och Marianne Sittande till 2015: Ingegerd och Leif

 

Dan meddelar att han lämnar sin post.

ÅRSAVGIFTER 33 obetalda årsavgifter hittills. MÖTET AVSLUTAS

………………………………………………………………………………………….

 

 

MÖTESPROTOKOLL                                                           Styrelsemöte, 2014-01-27                        Närvarande:                                             Marianne Sjöquist                 Caroline Johansson   Dan Åsander                        Leif Lantz         Magnus Ollén                       Ingegerd Ånestrand  Ulf Larsson

MÖTET ÖPPNAS   ARBETE MED PUBEN   Summering av städningen 18-19 januari:   Det var bra uppslutning under städningen. Ca 40 pers deltog i uttömningen av det som ska bli nya publokalen. Tömningen betraktas som klar. Nästa steg:  1  Keeper köper in material till pubens tak/logens golv.  2  Finansiering. Ett utskick till byborna ska göras, för att starta en frivillig insamling som ska     finansiera de materiella kostnader Backgården inte står för. Insättning sker till nystartat konto, avsett    enbart för puben. Ingegerd ordnar detta. Danne, Patric och Caroline formulerar utskick snarast.  3  Keeper tar hem material utifrån vad kassan tillåter.  4  Byggstart 1 mars.  AVTAL PUBEN  Styrelsen ger ok till hyresavtalet som ska upprättas mellan Byalaget och Backgården.  Marianne skriver under för byalagets räkning.  EKONOMI  Leif rapporterar att 2013 års resultat är plus 14 526 kr. Det diskuteras om del av summan ska läggas på lösöre till puben.

KALENDARIUM  Årets aktiviteter kommer se ut som föregående år. Datum finjusteras av Ingegerd.   Preliminärt ser det ut så här:  22/2 Moranappet  26/4 Städ av badhagen samt renovering av dass  30/5 Valborgsfirande vid badet  31/5 Årsmöte  Midsommar  Simskola  Gudstjänst  Upptagning av bryggan  11/10 Oktoberfest  6/12 Julbord  NÄSTA MÖTE  31/3 kl 19:00 hos Ingegerd.

………………………………………………………………………………………………………….

MÖTESPROTOKOLL                                                                         Styrelsemöte, 2013-11-04                                               Närvarande:                                       Marianne Sjöquist         Caroline Johansson  Dan Åsander                                                              Leif Lantz                         Magnus Ollén

MÖTET ÖPPNAS JULBORD Begärda offerter har begrundats och resulterat i beslut. Årets julbord ska hållas lördagen 7/12 på Stallbacken. (Sundbyholms travbana) Caroline gör layout för ett anslag som Ingegerd kan maila ut, samt sättas upp på byns anslagstavlor. Anmälan ska ske till Marianne eller Magnus. Kostnad 275 kr. Dryck tillkommer. Anmälan är bindande, men betalas på plats av deltagarna. Caroline boka bussresa t.o.r. vilken byalaget bjuder på. (3 300 kr) Trubadur kontaktas av Caroline/Dan. MÖTET AVSLUTAS

……………………………………………………………..

MÖTESPROTOKOLL                                                                         Styrelsemöte, 2013-10-21                                                                            Närvarande:                                       Marianne Sjöquist         Caroline Johansson  Dan Åsander                                                              Leif Lantz                         Ingegerd Ånestrand

MÖTET ÖPPNAS UTVÄRDERING AV OKTOBERFEST Styrelsen är enig om att årets Oktoberfest var en lyckad tillställning. Det fungerade bra att hålla till i Maskinhallen på Backgården, trots att trubadurernas ljud fördelades aningen ojämnt i lokalen. Deltagandet, maten och underhållningen fungerade bra. JULBORD   Årets julbord hålls 7/12. Då vi fått bakslag från Marys och Gästhamnen, diskuteras alternativ. Förfrågan skickas till dessa: Stallbacken (Dan) Eskilstuna Golfklubb (Leif) Strand (Marianne) Buss tor Mora (Caroline) GLÖGG & GRANTÄNDNING 1:a advent 30/11 ska granen tändas. Vi ses kl 16:00 på torget där det bjuds på glögg. Lasse, Stefan o Co ordnar med gran. Marianne köper glögg och pepparkakor. PUBEN Intresset för att hålla pubverksamheten vid liv undersöktes med hjälp av namnlista på Oktoberfesten. Kring 50 namn finns på listan för frivilliga arbetare. Styrelsen beslutar därmed att driva projektet vidare. Nästa steg är att organisera en styrgrupp. Caroline, Dan och Patric tar ett startmöte med Majvor och Christer, då finansiering och byggfrågor tas upp.

EKONOMISK RAPPORT Leif delar ut budget samt utfall. Jämförelse visar att kolumnerna stämmer bra överrens. Troligt resultat vid årsskiftet: 18 000 kr. MÖTET AVSLUTAS

………………………………………………………………………………………………………………………….

MÖTESPROTOKOLL

Styrelsemöte, 2013-09-09                                                                             Närvarande:                                        Marianne Sjöquist         Magnus Ollén                  Dan Åsander                Leif Lantz  Caroline Johansson     Ulf Larsson  Patric Larsson (gäst)  MÖTET ÖPPNAS  PUBEN  Marianne och Dan sammanfattar mötet med K-G, där det meddelades att pubverksamheten ej förnyar lokalhyreskontraktet. En enklare inventering av vilka inventarier som ska följa med verksamheten har gjorts. 1  oktober ska puben vara tömd. Tömning sker söndag 22/9 kl 11:00.  Caroline och Patric presenterade skisser över hur en ny pubverksamhet kan se ut om den hålls i Backgårdens gamla ladugård. Mycket material som finns i byggnaden kan användas till att skapa nya lösa och fasta    inventarier. Förslaget ska diskuteras med Majvor och Christer, och en intresseanmälan för iordningsställande av de nya lokalerna ska göras bland byalagets medlemmar, bla under Oktoberfesten.  OKTOBERFEST    Det är beslutat att årets Oktoberfest hålls i Backgårdens nya maskinhall. Finn gör inbjudan. Anmälan sker till Finn och Monika. Kostnad: 100 kr. I priset ingår mat, en öl, samt två lotter.  Tält ska resas inuti maskinhallen för att få upp värme. Resning sker fredag 4/10 kl 19:00.  Städning sker 6/10 efter kl 10:00.  ÖVRIGT  Caroline tar in offert på julbord från Sundbyholms gästhamn.  NÄSTA MÖTE  Marianne kallar till nästa möte.  MÖTET AVSLUTAS

………………………………………………………………………………………………………………………………………

MÖTESPROTOKOLL                                                                          Styrelsemöte, 2013-08-19                                                                             Närvarande:                                        Marianne Sjöquist          Dan Åsander  Caroline Johansson  Ulf Larsson  Magnus Ollén I ngegerd Ånestrand  MÖTET ÖPPNAS  HYRESKONTRAKT PUBEN  Styrelsen har mottagit förslag till nytt hyreskontrakt för pubverksamheten perioden 2013-2015 från K-G. Föreslaget är, att verksamheten hålls mellan sista helgen i maj och sista helgen i september, vilket försvårar      aktiviteter under vinterhalvåret. Hyresvärden vill även poängtera att en eventuell försäljning av fastigheten kan bli aktuell, och pubverksamheten därmed förvisad från lokalen.  Styrelsen beslutar att EJ förnya/skriva under hyresavtalet. Alternativa lokaliteter diskuteras, och årets resterande aktiviteter flyttas till annan plats. Marianne kontaktar Majvor för diskussion kring eventuell framtida    pubverksamhet i Backgårdens gamla ladugård. Styrelsen informeras om utgången.  OKTOBERFEST    Årets Oktoberfest hålls i vanlig ordning, men på annan lokal. Föreslaget är Backgårdens nya maskinhall. Möjligheten undersöks av Marianne. Magnus O ansvarar för maten, Finn och Monika för dryck.

JULBORD  I år har Majvor inte möjlighet att laga maten, så andra alternativ diskuteras.  Många olika förslag kom upp – i och utanför Mora. Alternativen undersöks snarast. Bla kollar Ingegerd med Marys.  BADHAGEN  Marianne tar upp problem med sophanteringen vid badet. Kärlet har varit överfullt. Likaså latrinen på dasset. Problemet är åtgärdat tillfälligt, men Dan kontaktar EEM för att se över vad som är avtalat. NÄSTA MÖTE Marianne kallar till nästa möte. MÖTET AVSLUTAS ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

MÖTESPROTOKOLL                                                           Årsmöte 2013-06-01, Sågen                                                             Närvarande ur styrelsen:                                             Marianne Sjöquist                 Ulf Larsson  Dan Åsander                        Magnus Ollen  Caroline Johansson              Ingegerd Ånestrand  Leif Lantz  MÖTET ÖPPNAS  De 20-tal medlemmar som kommit hälsas välkomna.  VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET  Årsmötet väljer Marianne Sjöquist till mötesordförande.  Årsmötet väljer Caroline Johansson till mötessekreterare.  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE  Beslut: Leif Björklund och Anders Carlsson.  HAR MÖTET UTLYSTS I TID?    Enhälligt ja från mötets deltagare.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  Marianne presenterar verksamhetsberättelsen som sträcker sig ett år tillbaka.  Mötet beslutar att godkänna denna och lägga den till handlingarna.  REVISIONSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETS/RÄKENSKAPSÅRET  Leif lägger fram ekonomisk rapport för 2012.  Mötet beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN FÖR DEN TID REVISIONEN AVSER  Marianne läser upp Kjell Sköldbergs (revisor) godkännande av styrelsens ansvarsfrihet.  Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFTER  Inga önskemål om ändrad avgift. Fortsatt 200 kr/år/hushåll.

BUDGET FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR (kalenderår)  Leif presenterar budget för 2014. Budget godkänns och fastställs.  VAL AV ORDFÖRANDE I FÖRENINGEN FÖR EN TID AV ETT ÅR  Sittande, Marianne Sjöquist får fortsatt förtroende.  VAL AV ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER SAMT SUPPLEANTER  Beslutat:  Ledamöter Ingegerd Ånestrand samt Leif Lantz sitter till 2015.  Ledamöter, Dan Åsander samt Magnus Ollén sitter till 2014.  Suppleanter: Caroline Johansson till 2014 och Ulf Larsson till 2015.  VAL AV TVÅ REVISORER SAMT REVISORSUPPLEANTER  Revisor Kjell Sköldberg kvarstår till 2014. Revisorssuppleant Ove Randberg kvarstår till 2014.

VAL AV TVÅ MEDLEMMAR TILL VALBEREDNINGEN  Sittande, Eva Mossgård samt Håkan Andersson, får fortsatt förtroende.  BEHANDLING AV STYRELSENS FÖRSLAG OCH I RÄTT TID INKOMNA MOTIONER  Inga inkomna motioner.  ÖVRIGA FRÅGOR  – Leif berättar om medlemsläget. Det saknas betalning från 7 medlemmar, vilka tros vill ha fortsatt      medlemskap.  – Bastun skall sotas 12/8 kl 8-10. Håkan Swärd låser upp.  – Håkan Swärd påpekar att aggregatet i bastun bör bytas ut. Ulf Larsson frågar Sirviö ang ett begagnat.  – Anders Carlsson tar upp frågan om tidsenlig belysning vid bykärnans gator. Han tar på sig att kontakta    Eskilstuna Kommun i ärendet.  – Marianne informerar om ett infomöte om fiberdragning. Det hålls onsdag 19/6 kl 19:00 på Sågen.   Daniel Mossgård meddelar att han vill donera en flytbrygga att förankra utanför badet. Möjligheten ska    undersökas vidare av Dan Åsander.

MÖTET AVSLUTAS

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

MÖTESPROTOKOLL                                                                          Styrelsemöte, 2013-05-20                                                                                                         Närvarande:                              Marianne Sjöquist  Dan Åsander  Magnus Ollen  Caroline Johansson  Ulf Larsson  Ingegerd Ånestrand  Leif Lantz  MÖTET ÖPPNAS  INFÖR ÅRSMÖTE  Årsmöte ska hållas 1 juni kl 10:00 på Sågen. Kallelse har gått ut via mail, och anslag sitter uppe.  Magnus bakar. Ingegerd, Caroline mfl tar med kaffe. Ingegerd tar med tillbehör, muggar osv.  Styrelsen samlas 9:40 för iordningställande.  Dagordning ska skickas till Ingegerd och läggas ut på webben.  Leif presenterar kassarapport för 2012:  Intäkter: 88 730 kr, Kostnader: 87 514 kr  Resultat: 1 216 kr, Plusgiro: 25 339 kr, Kontantkassa: 152 kr  Rapporten godkännes av styrelsen.  Leif presenterar budgetförslag för 2014. Vissa korrigeringar görs.  Ingegerd mailar ut underlag inför årsmötet till samtliga medlemmar.  VERKSAMHETSBERÄTTELSE    Marianne har påbörjat en Verksamhetsberättelse. Styrelsen godkänner utkastet efter mindre korrigeringar.

6 JUNI – NATIONALDAGEN  Tårta, kaffe och punsch bjuds i puben kl 10:30-11:30. Monika ansvarar för evenemanget.  Tårta beställs av Majvor. Anslag sätts upp av pubansvariga. MIDSOMMAR  Ingegerd ansvarar för evenemanget.  Önskemål till trubaduren: Mer riktad musik till de olika festtillfällena. Tex ”gammeldans” på midsommarafton till ca kl 22, samt midsommardagen.  FIBERDRAGNING  Svante gästade mötet, och berättade kortfattat att hans son gärna kommer och informerar om fiberdragning i landsbygd. Förslag på informationsträff: onsdag 19/6 kl 19:00 på Sågen.  ÖVRIGT  Caroline föreslår att byalaget står för nolltolerans när det gäller alkohol och framförande av fordon. Speciellt viktigt att påpeka i samband med familjeaktiviteter kring midsommar.  Ingegerd poängterar att kontaktperson vid utlåning av bord och stolar från puben, ska ändras till Monika.  Marianne ska bli kontaktad av slottsfrun ang Bonde söker fru-inspelning. Styrelsen ställer sig positivt till en inspelning i byn, men vill veta datum för detta för att undvika eventuell    aktivitetskrock.  Dan föreslår att vi bygger en badflotte utanför badbryggan. 1500 kr finns till detta i boskapsflotte-kassan. Ytterligare 1500 behövs från byalagets kassa, vilket styrelsen beviljar.  NÄSTA MÖTE  Ingen mötestid fastställs, i avvaktan på omval i samband med årsmöte.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MÖTESPROTOKOLL

Styrelsemöte 2013-03-11                                                                                                          Närvarande:                              Marianne Sjöquist          Dan Åsander  Magnus Ollen  Ulf Larsson  MÖTET ÖPPNAS  FÖREGÅENDE PROTOKOLL  Det noterades att regelverket för pubvärdarna är under uppdatering.  Tid för simskolan kommer senare (Karin har det under kontroll)  Mora-nappet  är genomfört.  Det beslutades att städdag vid badet blir den 21/4 (Anslag om detta sätts upp på ”tavlorna”).  Bryggan fixas helgen efter så att den är klar till Valborg.  EKONOMI  Vi har ca 40.000,- i kassan/banken

VALBORG

Staffan tar hand om puben i bastun, Leif fixar fyrverkeri och brasan, Magnus fixar korv och tillbehör + grillkol om det behövs, Finn och Marianne är grillmästare, Isetoftarna ombeds att vara eldvakt samt ta med    brandspruta.

NÄSTA MÖTE  Nästa styrelsemöte hålls 20/5 19:00 hos Magnus …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Styrelsemöte, Moralund 2013-01-21                                                                                           Närvarande:                                        Marianne Sjöquist          Dan Åsander  Magnus Ollen  Caroline Johansson  Ulf Larsson  Monika Björklund  Ingegerd Ånestrand  Leif Lantz  MÖTET ÖPPNAS  PUBEN  Det har beslutats att minst lika många pubdagar som föregående år ska hållas, med ett spann mellan 15 mars, och 8 november. Tänkta pubvärdar har listats. Utöver planerade dagar/kvällar har idéer och önskemål

kring   tex After work, trubadurkväll och temakväll kommit in. Därmed utökas ev antalet pubdagar.  Finn håller kontakt med K-G i frågor som rör puben.  Finn ordnar med tillverkning av pubkorten.  Monika ansvarar för pubens kassa samt nyckel. I dagsläget finns 18 165 kr, varav ca 7 500 kr är vinst.  Monika sänder pub-kalendarium till Ingegerd, som i sin tur lägger ut detta på webben. På webben finns nu också uppdaterade regelverk för pubvärdarna.  KALENDARIUM 2013  Inga större ändringar gjordes i det föreslagna kalendariumet.  Ingegerd stämmer av med Karin datum för simskola samt gudstjänst.  Danne stämmer av med Kent ang Moraputten.  Danne stämmer av med Finn ang datum för Oktoberfest.  Ingegerd ansvarar för renskrivning av detta och utläggning på webben.

MORANAPPET  Ansvariga för Moranappet är Arne och Leif.  Ingegerd och Leif hörs ang anslag/anmälan som ska sättas upp. Ingegerd ansvarar för utskicket.  Arne och Leif sköter inköp, som tex korv. Start kl 11:00. MEDLEMSLISTA  Ingegerd skickar ut information om medlemskap och betalning via mail till samtliga i byalaget.  EKONOMI  Leif ger en snabb rapport.  Byalaget har 25 339 kr på Plusgirokontot, och 152 kr i kontantkassan för tillfället.  Vidare kommer ett bokslut göras inom kort.  ÖVRIGT  Bryggan ska renoveras. Det är budgeterat för byte av 2 st pontoner till i år. Detta sker i samband med städdag i Badhagen.  Danne berättar att han formulerat om hyresavtalet rörande puben gentemot K-G. Det har förtydligats kring tex vatten och brandförsäkring. Dokumentet mailas ut till styrelsen för överseende.  NÄSTA MÖTE  Nästa styrelsemöte hålls 11/3 kl 19:00 hos Ulf Larsson.                                                                                                                                                  Antecknat av                                                                                                                                                  Caroline Johansson

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                    MÖTESPROTOKOLL                                                                              Styrelsemöte 2012-10-29                                                                                                    Närvarande:                            Marianne Sjöquist                          Caroline Johansson  Ingegerd Ånestrand  Magnus Ollen  Leif Lantz  Maivor Hedström  MÖTET ÖPPNAS  EKONOMI  Leif presenterar 2012 års ekonomi. Byalaget ligger 400 kr minus sammanslaget mot budgeten. –Vilket är ett bra utfall. På kontot finns 28 417 kr i     dagsläget, och i kontantkassan 1 500 kr.

MAIVORS JULBORD  Följande beslutades vid mötet:  Granen tänds 1:a advent. Backgården och Storgården letar gran och reser den. Ingen 2:a grantändning vid julbordet.  Samling 16:30 i jordkällaren för glögg. Eva och Ulf tillfrågas av Marianne om ansvaret för detta.  Anmälan till julbordet senast 25 november. Betalning vid anmälan till Maivor. Ok med kontantbetalning. Pris: 200 kr/pers, 100 kr för barn 7-15 år. Vid   över 75 anmälningar reses tält helgen innan. Musikunderhållning av Stefan i vanlig ordning, som lovats 2 500 kr.   Marianne och Caroline, samt ev Monika gör dekorinköp och ställer upp bord, stolar och dekorerar fredagen innan. Detta ska inhandlas: dukar,    plastglas, servetter, marschaller, girlanger, soppåsar. Leif köper lottringar och ordnar  vinster till dessa.  Värme i puben sätts igång torsdag kväll. Magnus och Dan ansvarar för detta.

FÖREGÅENDE PROTOKOLL – Uppföljning  Dan meddelar att förslag på nytt hyreskontrakt för puben ska mailas till K-G vid årsskiftet.  TV är inköpt. Antenn och box återstår.  Förnyelse av pubens lathund/regelverk bör göras av de nya pubansvariga, vilka tillfrågas kring detta.

ÖVRIGA FRÅGOR  Leif föreslår att man vid bokning av bord och stolar anger antal, så fler har möjlighet att låna parallellt.  Caroline och Marianne inventerar antal bord och stolar vid uppställningen inför julbordet.

NÄSTA MÖTE  21 januari kl 19:00 på Moralund (Caroline)

Antecknat av                                                                                                                                                  Caroline Johansson

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MÖTESPROTOKOLL                                                                         Styrelsemöte 2012-09-04                                                                                                          Närvarande:                                       Frånvarande:  Leif Lantz Marianne Sjöquist         Dan Åsander Caroline Johansson Ulf Larsson Ingegerd Ånestrand Magnus Ollen MÖTET ÖPPNAS FÖREGÅENDE PROTOKOLL – Uppföljning Utvärdering av Mora Beachparty: Bra arrangerat och väl mottaget. Ett koncept vi vill ta upp igen nästa sommar. Puben: Det ska följas upp huruvida TV ordnas. Dan har tagit upp förnyelse av hyreskontrakt med K-G. Även på- och avstängning av vatten har diskuterats. Avvaktar fullständig lösning. OKTOBERFEST Förslag på ansvariga: Monika och Finn, med Dan som stöd. Marianne tillfrågar Monika. Datum: 6/10. Förslag: Passande klädsel. Inbjudan bör ut snarast.    STRINDBERG Kulturell afton. Ansvarig: Marianne. Tryggve Lundh (tillfrågad) föreläser om Strindberg på ett annorlunda sätt. (500 kr) Preliminärt datum: 13/10 kl 15-17. Ost, kex och vin serveras. Marianne formulerar inbjudan.  Marianne och Ingegerd sköter tillsammans inköp inför kvällen. JULFEST Preliminärt datum: 8/12. Att arrangera evenemanget i annan lokal har diskuterats, men idén avslogs. Istället, pga platsbrist, ska Byalagets medlemmar prioriteras, och festen hållas i puben som tidigare. Kostnad: Barn 100 kr, vuxna 250 kr. Inbetalas i förskott senast 25/11. ÖVRIGA FRÅGOR Förslag från Caroline: Utveckla och förnya pubens regelverk, och se till att pubvärdar får denna, för att underlätta för värdarna, samt minimera arbete för pubansvariga. Monika och Finn uppmanas bestämma pubens utbud. Ska vi sälja vatten och Cola tex? Pris? Upptagning av bryggan: Dan och Magnus kontaktar Erik och fastställer datum och plan.   NÄSTA MÖTE Tid ej fastställt.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

MÖTESPROTOKOLL

 

Styrelsemöte, Kanotbacken 2012-06-26

 

Närvarande: Marianne Sjöquist, Dan Åsander Finn Habbor Patric Larsson Caroline Johansson Ulf Larsson Monika Björklund Ingegerd Ånestrand Leif Lantz

 

MÖTET ÖPPNAS FASTSTÄLLANDE AV ARBETSFÖRDELNING I STYRELSEN

Kassör: Leif Lantz får fortsatt förtroende.

Sekreterare: Caroline Johansson tilldelas fast position

Pubansvarig: Dan Åsander – med hjälp av Monika Björklund och Finn Habbor

 

SOMMARPUB/FEST VID BADET:Dan och Patric har lagt evenemanget som förslag. Aktivitet vid badet med vattentema dagtid, pub efter kl 19.

Beslut: Dan, Patrik, Monika och Finn hålls ansvariga för evenemanget som ska hållas samma dag som simskolans avslutning 21/7.

Internt evenemangsmöte hålls ansvariga emellan. Ingegerd annonserar händelsen på webben.

 

KALENDARUIM 2012.Inga ändringar eller tillägg till vad som ligger på webben.

 

ANDRA FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER. Mer varierad pubverksamhet önskas för att locka byborna. Förslag på temadagar eller annat samlas in av Monika och Finn, som sätter ihop pubschema och tillfrågar lämpliga värdar.

PUB-VERKSAMHET. Olika temadagar diskuterades. Stor frihet ska ges pubvärden. After Work har önskats av många. TV bör köpas in för tex fotbolls- spel- eller karaokekvällar.

Patric frågar Frank om han vill ordna detta.

Puben behöver förnya hyreskontraktet skriftligen. Dan vill att K-G ska ansvara för på- och avstängning av vatten hädanefter. Ekonomi pubverksamhet: ca 10 000 kr finns i kassan kring årsskiftet.

Det är nödvändigt för att täcka lokalhyra och el. Ev överskott gör aktiviteter möjliga.

ÖVRIGT. 5 000 kr avsätts för investering i utemöbler att använda vid evenemang som Oktoberfest och Midsommar. Ingegerd ansvarar för detta.

Brandinspektion av bastun ska ske. Leif ser till att någon låser upp och tar fram stege.

 

 

  Årsmötesprotokoll 2012-06-02

         Tid och plats: 2 juni 2012 kl. 10.00 i ladugården vid Puben

 

 1. Mötets öppnande och dagordningens godkännande Patric Larsson hälsade medlemmarna välkomna till mötet denna lätt höstlika dag.
 2. Fråga om dagordningen kan godkännas. Dagordningen godkändes.
 1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning Stämman fann att så skett och att kallelsen gått ut i tid.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande valdes Patric Larsson och till sekreterare valdes Anna Lena Söderling.
 3. Val av två justeringsmän Till justeringsmän valdes Carina Andersson och Ola Lindqvist.
 4. Godkännande av protokoll från föregående årsmöte Förra årets årsmötesprotokoll godkändes utan anmärkningar.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt kassarapport och budgetförslag Patric läste inte upp hela verksamhetsberättelsen, men den fanns att läsas och godkändes av stämman. Leif Lantz presenterade kassarapporten. – Bidraget från kommunen till bryggan har kommit. Nya flytblock har köpts till ena delen av bryggan, men fler behövs. – Från Midsommarkassan har mottagits ett bidrag om 10 000 kr. – I kassan finns 27 837 kr, varav 345 kr i kontanter.
 6. Redovisning Puben Danne presenterade resultatet för 2011 och det allmänna läget. Omsättningen ligger på 40 000 kr och en liten vinst redovisas om 896 kr. Intresset, dvs besöken blir färre och därför är årets planerade pubaftnar färre. Danne efterlyser nya ansvariga för Puben.
 7. Revisorernas berättelse I Kjell Sköldbergs frånvaro läste Ingegerd Å upp revisionsberättelsen. Redovisningen för det gångna året är i god ordning och revisorn föreslår stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 9. Val av styrelse, suppleanter och revisorer

Håkan Andersson presenterade valberedningens förslag till styrelse och suppleanter. Ordförande Patric Larsson som avgår föreslås ersättas av Marianne Sjöquist och suppleanten Anna Lena Söderling föreslås ersättas av Caroline Johansson. För övriga ledamöter, suppleanter, revisor och revisorsuppleant föreslås omval. Stämman godkände och beslutade enligt valberedningens förslag.

 1. Val av valberedning Stämman gav Eva Mossgård och Håkan Andersson fortsatt förtroende.

 

Roll Vem Vald år Period Typ av val i år Från år Till år
Ordförande Marianne S 2012 1 år nyval 2012 2013
Kassör Leif L 2005 2 år sittande 2011 2013
Ledamot1 Danne Å 2011 2 år sittande 2011 2013
Ledamot2 Ingegerd Å 2011 2 år sittande 2011 2013
Ledamot3 Magnus O 2009 2 år sittande 2011 2013
Suppleant1 Caroline J 2012 2 år nyval 2012 2014
Suppleant2 Ulf L 2007 2 år sittande 2011 2013
Revisor Kjell S 1993 2 år omval 2012 2014
Revisorssuppl. Ove R 2010 2 år omval 2012 2014
Valberedning Eva M 2000 1 år omval 2012 2013
Valberedning Håkan A 2007 1 år omval 2012 2013

 

 1. Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2012/2013 Stämman beslutade att 200 kr per år och familj ska fortsätta att gälla.
 2. Medlemsläget Aktuellt medlemsantal är 121 familjer varav 3 st. nya. Det är 15 st. som ännu inte betalat för året. Styrelsen kontaktar dessa för koll av läget.
 3. Antagandet av nya stadgar Patric hade med original som ska skivas under. Dessa ska sedan skannas och publiceras på moraby.se
 4. Förslag från styrelsen (sophämtning och ansvariga) Sopor: EEM skickade tidigare ett nytt avtalsförslag för sophämtning vid badet och Sågen som innebar att någon skulle ringa och beställa hämtning när så behövdes. Detta fungerar inte för en förening som Byalaget så Danne kontaktade EEM. Samtalet resulterade i att EEM själva tar hand om sop- och latrinhämtning vid badet då det är en kommunal angelägenhet. Redan nu finns en ny tunna där (utan färgsortering) som kommer att tömmas enligt sommarhämtningstidtabell. Vid Sågen kommer inte någon soptunna att finnas utan det får Byalaget lösa på bästa sätt då Sågen används för olika aktiviteter.

Puben: Danne efterlyste ny ansvarig för pubverksamheten från 2013 och ett förslag gavs från stämman, Monika Björklund, vilket omedelbart godkändes. Monika får själv engagera fler till Pub-gruppen. (Kan noteras att någon anmälde sig direkt.)

 1. Skrivelser och rapporter Nina Ånestrand har frågat om de samfälligheter för vatten och avlopp som finns i byn kan få plats på www.moraby.se för kontaktlistor för pumpansvariga m fl och protokoll. Förslaget bifölls och Ingegerd Å fick i uppgift att se till att plats bereds på hemsidan.
 2. Motioner Inga motioner har inkommit under året
 3. Övriga frågor

–          En fråga om ev. beslut tagits att asfaltslägga torget ställdes. Vägföreningens ordförande Ove Randberg kunde svara att Vägföreningen inte har tagit något beslut och inte aktivt utreder frågan. Dock kan sägas att Länsstyrelsen tidigare har varit beslutande instans, men att ansvaret nu flyttas över till kommunen. Det är osäkert om Riksantikvarieämbetet kan ha synpunkter. Denna fråga får de som har intresse kring den ta upp på Vägföreningens årsmöte i augusti.

–          Önskemål finns om att få gatubelysningens utseende mer tidenligt och samstämmig med byns karaktär än så som den nu ser ut. Marianne, vår nya ordförande, driver frågan vidare.

 1. Nästa möte Stämman beslutade att nästa årsmöte ska hållas lördagen den 1 juni 2013 kl. 10.00 i Sågen.
 2. Mötet avslutades. Patric och Anna Lena avtackades.

 

Under årets möte deltog drygt 30 medlemmar. Vi bjöds efter mötet på kaffe och goda chokladmuffins.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Protokoll från styrelsemöte i Mora Byalag 13 okt 2011

Närvarande: Patric Larsson (ordf.), Leif Lantz, Ulf Larsson, Ingegerd Ånestrand, Danne Åsander

Ej närvarande: Magnus Ollén, Anna Lena Söderling

1)      Patric öppnade mötet.

2)      Inga kommentarer ang. föregående protokoll noterades.

3)      Leif gick igenom kassarapporten och medlemsläget intäkterna.

4)      Just nu finns det 34  862 kr på kontot och det kvarstår några fakturor och ett kommande julbord. Vi beräknar ett överskott på ca 15 000kr vid årsskiftet. Medlemmar uppgår till 132 st

5)      Sim/fotboll skola rapport redovisad av Karin S närmare 30 barn deltog i år omkostnader ligger på 10 240kr och verkligt utfall blev 8200kr ett minus på 2040kr

Ingegerd tar kontakt med nya medlemmar(fd Monica Lundströms hus) ang medlemskap för verksamhetsåret 2012. Självklart får dom gå med i årets kvarvarande aktiviteter.

6)      Nya stadgar kommer att presenteras inom kort Ingegerd renskriver och synkar med Patric

7)      Bastun har blivit populär att boka, vi ser gärna att du/ni som använder bastun håller en ren och fräsch standard som gör det attraktivt för nästa besökare att komma dit, personliga/privata saker bör du plocka med dig hem efter att du har använt bastun.

8)      Väghinder i form av blomlådor står just nu vid sågen till ingen nytta, därför skänkes dom nu bort innan vi tar en tur till tippen med dessa, vi vill att sågen ska vara en ren samlingsplats Ingegerd lägger även ut detta på Mora Blocket

9)      Status rapport om oktober festen som äger rum den lör. 22 okt just nu närmare 60 personer anmälda och anmälningstiden har inte gått ut ännu. Det är ju fantastiskt bra respons och kul att anordna när medlemmarna är med på att öka sammanhållningen.

10)  Nästa möte ej spikat

11)  Mötet avslutat

 

Protokollförare

Patric Larsson

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Årsmöte byalaget.

Mora Byalags årsm

       Tid och plats: 11 juni 2011 kl. 10.00 i Sågen

 

 1. Mötets öppnande Patric Larsson hälsade medlemmarna välkomna till mötet.
 2. Dagordningens godkännande Stämman godkände mötets dagordning.
 1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning Stämman fann att så skett och att kallelsen gått ut i tid.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande valdes Patric Larsson och till sekreterare valdes Anna Lena Söderling.
 3. Val av två justeringsmän Till justeringsmän valdes Ann Grenabo och Daniel Ozolins.
 4. Godkännande av protokoll från föregående årsmöte Förra årets årsmötesprotokoll godkändes och lägges till handlingarna utan anmärkningar.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt kassarapport och budgetförslag Verksamhetsberättelsen fanns anslagen på väggen och kopior fanns framlagda. En fråga ställdes om varför resultatet blev -5510 kr. Leif L svarade att badstegen som köpts orsakat detta (oförutsedd utgift). Kontantkassan och Rent Mora kassan är numera hopslagen och innehåller idag 2450 kr.
 6. Pubens redovisning Pubens räkenskaper har en separat redovisning då den bara är en summa i Byalagets redovisning och budget. Årets redovisning ledde inte till några kommentarer.
 7. Revisorernas berättelse I Kjell Sköldbergs frånvaro läste Leif Lantz upp revisionsberättelsen. Redovisningen för det gångna året är i god ordning och revisorn föreslår att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 9. Val av styrelse, suppleanter och revisorer

Valberedningen (Eva Mossgård och Håkan Andersson) berättade att Bosse Liljeholm och Fredrik Wivemar har valt att lämna sina uppdrag. Valberedningen föreslog att åter välja Patric Larsson som ordförande samt att Bosse L ersätts av Dan Åsander och att Fredrik ersätts av Ingegerd Ånestrand. Övriga ledamöter väljs om. Stämman valde att antaga valberedningens förslag.

Styrelsen får därmed följande utseende:

Roll Vem Vald Period Typ av val Från år Till år
Ordförande Patric L 2006 1 år omval 2011 2012
Kassör Leif L 2005 2 år sittande 2010 2012
Ledamot 1 Danne 2011 2 år nyval 2011 2013
Ledamot 2 Ingegerd Å 2011 2 år nyval 2011 2013
Ledamot 3 Magnus O 2009 2 år omval 2011 2013
Suppleant 1 Anna Lena 2006 2 år sittande 2010 2012
Suppleant 2 Ulf L 2007 2 år omval 2011 2013
Revisor Kjell S 1993 2 år sittande 2010 2012
Revisorssuppl Ove R 2010 2 år sittande 2010 2012

 

 1. Val av valberedning Stämman beslutade omval av Eva Ozolins Mossgård och Håkan Andersson.
 2. Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2012 Stämman antog styrelsens förslag att behålla avgiften om 200 kr per år och familj.
 3. Medlemsläget Aktuellt medlemsantal är 130 familjer. Det är 124 ”gamla”, 3 är ”avknoppningar” från familjer i byn och 3 är helt nya. Leif berättade att det kan finnas ca 20 fler familjer som inte är medlemmar i Byalaget.
 4. Skrivelser och rapporter Se punkt 17.
 5. Motioner Inga motioner har inkommit under året
 6. Övriga frågor

–          Ola Lindqvist har föreslagit att ca 3000 kr per år fonderas för underhåll av bryggan i badhagen. Stämman antog förslaget.

–          Staffan Göranson föreslog en översyn av gällande stadgar. Dels för att de är ofullständiga och dels för att de i viss mån är omoderna. Stämman antog förslaget. Styrelsen fick i uppgift att ta fram ett nytt förslag som ska presenteras på ett möte och som sedan får antagas enligt nu gällande stadgar.

–          Göran Ranström påpekade att parkering i badhagen är förbjuden och att en väl synlig förbudsskylt är önskvärd. Eva Mossgård lovade ta upp frågan i vägföreningen och Ingegerd Å informerar om p-förbudet på www.moraby.se

–          Ett förslag om att tidigarelägga årsmötet lades fram. Detta för att lättare kunna göra en budget för kommande år.

–          Staffan G har ett förslag till ny ordförande som får vidarebefordras till valberedningen. Alla förslag på nya styrelsemedlemmar välkomnas av valberedningen.

 1. Nästa möte Inget nytt möte bestämdes då det måste utredas om stadgarna hindrar oss från att tidigarelägga mötet. Stadgarnas §4 Mom 7. Det åligger styrelsen att över sin förvaltning för noggranna räkenskaper, som skola avsluta per den 31 december årligen.  Räkenskaperna skall hållas till revisorernas förfogande senast den 1 mars följande år. §5 Årsmöte Mom 1. Ordinarie årsmöte ska  hållas senast 15 juni å dag och lokal inom Mora by, som styrelsen bestämmer. (Sekr. anmärkning: Årsmöte borde enligt stadgarna kunna hållas så snart som möjligt efter 1 mars men före 15 juni bara  revisorerna hunnit färdigställa revisionsberättelsen för föregående år.)

 

Under årets möte deltog 26 familjer varav det kom flera från samma familj. Vi bjöds efter mötet på kaffe och kaka.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LL

Protokoll från extra föreningsmöte i Mora Byalag

   Extra årsmöte

  Tid och plats: 27 november 2010 kl. 15.00 i Puben

 

 1. Mötets öppnande och dagordningens godkännande Patric Larsson hälsade medlemmarna välkomna till detta extra möte. Dagordningen godkändes.
 1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning De närvarande fann att så skett och att kallelsen gått ut i tid.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande valdes Patric Larsson och till sekreterare valdes Anna Lena Söderling.
 3. Val av två justeringsmän Till justeringsmän valdes Leif Björklund och Håkan Swärd.
 4. Styrelsens kassarapport och budgetförslag Kopior av budgetförslag, redovisning av postgirokontot och kontantkassan fanns att tillgå. Leif förtydligade att budgetår är lika med kalenderår.   Större utgifter varje år för Byalaget är t ex musik på julbuffén, fyrverkerier, korv vid fler tillfällen, försäkring, gräsklippning och sophämtning. I år blev den nya badstegen till bryggan en större (oplanerad) kostnad. Budgetförslaget för 2011 resulterar i ett negativt resultat, men då finns inga avgifter från nya medlemmar inräknade.
 5. Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2011 Beslutades att anta styrelsens förslag att höja avgiften till 200 kr per år och familj.
 6. Fastställande av startavgift för nyinflyttad Förslaget om 500 kr som engångsavgift och därefter 200 kr per år beslutades.
 7. Skrivelser och rapporter Inga sådana hade inkommit till detta möte.
 8. Övriga frågor En fråga ställdes om resultatet av mötet angående sammanslagning av byns föreningar, som hölls den 31 juli 2010, har meddelats medlemmarna. Protokollet finns publicerat på www.moraby.se se Byalaget/Protokoll. De förberedande noteringarna till detta möte med budgetförslag har skickats ut som brev eller e-post till medlemmarna och det finns även publicerat med rubriken ”Information från Mora Byalag” under Byalaget på hemsidan.
 9. Nästa möte Är årsmötet som sedan tidigare är beslutat att hållas lördagen den 4 juni 2011 kl 10.00 i Sågen.
 10. Mötet avslutades.

 

Under detta extra möte deltog 16 medlemmar från 13 familjer. Närvarolistan finns hos Patric Larsson. Några medlemmar hade lämnat fullmakter.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

M

Protokoll från styrelsemöte i Mora Byalag den 29 augusti 2010 kl. 17.00 hos Leif

Närvarande: Patric Larsson (ordf.), Leif Lantz, Magnus Ollén, Ulf Larsson, Anna Lena Söderling. Inbjudna: Ingegerd Ånestrand och Danne Åsander.

Icke närvarande: Fredrik Wivemar och Bosse Liljeholm

1)      Patric öppnade mötet.

2)      Vi gick igenom föregående protokoll och kommenterade följande:

 • Magnus Ollén pratar med Ola L om nycklar till puben och källaren så att Eva Mossgård får en nyckel. Ingegerd Å kollar nycklar till bastun med Håkan Swärd. Hemsidan får senare innehålla information om vem som har vilka nycklar.
 • Diana ska kontakta Patric om promenadstigen.
 • Några fullständiga stadgar har inte hittats. Vi letar vidare.
 • Det blir för dyrt för Byalaget att skaffa egen domän så vi fortsätter som nu.
 • Till nästa år finns förslag på ny resurs för gräsklippning i badhagen.
 • Magnus O ska räkna hur många stolar Byalaget har.
 • Ingegerd har inte skrivit ihop något välkomstbrev, men har välkomnat några nyinflyttade och berättat om Byalaget.
 • Vi beslöt också att alla ledamöter i styrelsen ska meddela Patric om vi kommer eller inte till framtida möten.

3)      Sammanslagningen av Byalaget, Puben, isjakterna och Rent Mora: Med anledning av den beslutade sammanslagningen träffas styrelsen den 12/9 för att ta fram en ny budget. Ev. kommer styrelsen att behöva kalla till en extra föreningsstämma med anledning av den nya budgeten.

4)      Arbetsgrupper inom nya Byalaget Det har inkommit förslag från en medlem kring uppdelning av arbetsgrupper. Ingegerd tar till nästa möte fram ett förslag som vi då diskuterar vidare.

5)      Datum för schemaläggning av framtida möten: Frågan bordlades till nästa möte.

6)      Ekonomi: Byalaget har för närvarande 22 199 kr på postgirokontot, 307 kr finns som kontanter och bastukassan har 1 778 kr.

7)      Övrigt: Badplatsen diskuterades då den använts av många denna sommar. Leif kontaktar Björn Wetterstrand på Fritidsförvaltningen och kollar om kommunen anser att badplatsen är allmän. I badhagen skulle det behövas fler soptunnor och ev. någon toalett. Antingen får vi finansiellt stöd från kommunen eller bekosta förbättring själva.

8)      Nästa möte är den 12/9 kl. 15.00 hos Ingegerd Ånestrand.

9)      Mötet avslutades.

 

Vid anteckningarna, Anna Lena Söderling

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

öte i Puben den 31 juli 2010

Protokoll angående sammanslagning av Byalag, Bastu, Pub och isjakter.

Mötet hade sammankallats för att ta ställning till Byalagets erbjudande om att Pub, Bastu samt Isjakter skulle upptas i Byalaget.

Kallelse till mötet hade satts upp på byalagets anslagstavlor i god tid. Mötet var också annonserat på hemsidan moraby.se. Mötet beslutade att kallelse utgått i god ordning och att mötet

därför var  behörigt.

Till att leda dagens förhandling utsågs Göran Ranström.

Närvarande var 11 röstberättigade till Puben, 8 röstberättigade till Bastun och 5 röstberättigade till Isjakterna.

Dessutom hade 12 röster avlagts skriftligt för Puben, 5 för Bastun och 3 för Isjakterna.

Med överväldigande majoritet röstade varje ”förening” för sig ”JA” till Byalagets förslag om att uppgå i Byalaget.

Synpunkter framfördes för att även i fortsättningen ha en separat ekonomisk redovisning för varje aktivitet inom Byalagets redovisning.

 

Vid protokollet

 

Dan Åsander                                                             Göran Ranström

Mora den 31 juli 2010

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Protokoll från styrelsemöte i  Mora Byalag

den 28 juni 2010 kl. 19.00 hos Patric

Närvarande: Patric Larsson (ordf.), Leif Lantz, Magnus Ollén, Bosse Liljeholm, Ulf Larsson, Fredrik Wivemar och Anna Lena Söderling

Adjungerade: Danne Åsander och Ingegerd Ånestrand.

1)   Patric öppnade mötet och Anna Lena utsågs till mötets sekreterare.

2)   När det gäller förslaget kring samgåendet av Puben, Bastun m fl berörda intresseföreningar, planeras ett möte för dessa föreningar att hållas den 31 juli.

3)   Den korrigerade verksamhetsberättelsen kommer att anslås på tavlorna samt uppdateras på hemsidan.

4)   Leif och Patric har tagit fram en budget och när den är helt klar anslås den på tavlorna samt publiceras på hemsidan. Nu har 136 familjer betalat.

5)   De lås till husen vid Bastun, som nämndes på årsmötet, är nu tre och det finns till dessa 8 nycklar. Samtliga passar till de tre låsen. Håkan Swärd har just nu två lås och Magnus Ollén har ett. Hemsidan får berätta var låsen sitter och vilka som har fått nycklar.

6)   Apropå förslaget om en promenadstig önskar styrelsen mer information för att kunna gå vidare. Anna Lena ber Diana om en mer detaljerad idébeskrivning.

7)   Originalet eller en fullgod kopia av Byalagets stadgar har inte hittats. Sidan med namnunderskrifter saknas. Danne lovade att leta i gamla gömmor och Leif L ska  titta igenom de pärmar han har. Om stadgarna ska kunna publiceras på hemsidan måste alla sidor finnas.

8)   Ingegerd fick i uppgift att ta reda på vad det kostar för Byalaget att själva äga domänen www.moraby.se Idag hyser vi in oss på en av styrelseledamöternas abonnemang/webbhotell vilket inte är en optimal lösning.

9)   Klippning av gräs i badhagen har inte skett/sker för sällan. Leif påminner.

10)Bokning av bord och stolar kommer att presenteras på hemsidan och bokas via mail till Ingegerd Å,  ingegerd@anestrand.se eller via telefon 016-96448. Idag finns 14 bord och ett än så länge okänt antal stolar.

11)Ingegerd fick i uppgift att skriva ett förslag på välkomstbrev. Det ska informera om Byalaget och dess verksamhet och ska kunna lämnas till nyinflyttade. Ett sådant har funnits tidigare, men sedan en lång tid fallit i glömska.

12)Patric vill att samtliga invalda in styrelsen alltid meddelar om de kommer eller inte när kallelse till möte skickats ut.

13)Leif L meddelade att Eva Mossgård frågat efter nyckel till källaren intill Sågen. Danne lovade att kontakta Eva då viss förvirring har rått vilka nycklar som går till vad.

14)Nästa möte: söndagen den 22 augusti 2010 kl. 19.00 hos Bosse L.

 

Vid protokollet

Anna Lena Söderling

 

Budgetförslag 2010
Förväntade intäkter i tkr
Medlemsavgifter 134×150:- 20100
Eskilstuna Kommun 1x 5000:- 5000
Summa Intäkter 25100
Kostnader i tkr
Årsavgift Plusgiro 450
Årsavgift Domänkostn. Hemsidan 500
Moranappet 1000
Valborg 2500
Städning Badhagen 600
Försäkring 1000
Gräsklippning Badhagen 2500
Renhållning Ea kommun Badet ,Sågen 4500
Julbord/ Grantändning 5000
Bryggfästen 3000
Badstege 7200
Övriga kostnader 3500  Porto / Brevpapper/Kuvert mm
Oförutsedda utgifter 3500
Summa Kostnader 35250
Underskott -10150

 

 

 

 

   Årsmöte. Tid och plats: 5 juni 2010 kl. 10.00 i Sågen

 

 1. Mötets öppnande och dagordningens godkännande Patric Larsson hälsade medlemmarna välkomna till mötet denna vackra försommardag. Dagordningen godkändes.
 1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning Stämman fann att så skett och att kallelsen gått ut i tid.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande valdes Patric Larsson och till sekreterare valdes Anna Lena Söderling. Här kan noteras att uppgiften att vara sekreterare på Byalagets möten för tillfället är roterande.
 3. Val av två justeringsmän Till justeringsmän valdes Birgitta Abrahamsson och Håkan Swärd.
 4. Godkännande av protokoll från föregående årsmöte Förra årets årsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna utan anmärkningar.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt kassarapport och budgetförslag Patric läste upp verksamhetsberättelsen. En del text om Mora-Nappet hade fallit bort vilket påpekades och Patric lovade att komplettera. Leif Lantz presenterade kassarapporten. – Bidraget från kommunen till bryggan har kommit. – 122 medlemmar har betalat avgiften, varav två dubbelt. – Större utgifter var kräftskivan, 5 st. nya bord, renhållning och julfesten. – I kassorna finns 31 264 kr, varav 307 kr som kontanter och 1778 kr som tillhör Rent Mora. Då budgetförslag saknades beslöts att detta ska sammanställas snarast och anslås på anslagstavlorna samt skickas till medlemmar som har uppgivit en epost-adress.
 6. Revisorernas berättelse I Kjell Sköldbergs frånvaro läste Patric upp revisionsberättelsen. Redovisningen för det gångna året är i god ordning och revisorn föreslår att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 8. Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2011/2012 Styrelsens förslag att höja avgiften till 200 kr per år och familj avslogs i avsaknad av budgetförslag. Stämman fann inte en höjning befogad i dagsläget så fortsatt gäller 150 kr per år och familj.
 9. Skrivelser och rapporter Från Diana Krumins Engstedt har kommit ett förslag om att skapa promenadvägar i och kring byn. Ett förslag hon själv presenterade. Önskvärt är att dessa hålls avskilda från bilar. Förslaget blev uppskattat av församlingen och styrelsen tar förslaget till sig och ska se vad som kan göras då frågan involverar flera intressenter. De övriga skrivelser som inkommit berör punkt 14 ”Förslag om sammanslagning” och tas upp under den punkten.
 10. Medlemsläget Aktuellt medlemsantal är 134 familjer.
 11. Val av styrelse, suppleanter och revisorer

Valberedningens Håkan Andersson föreslog sittande styrelse och suppleanter. Revisorssuppleanten Erik Tronét har avböjt omval och som ny revisorssuppleant föreslog valberedningen Ove Randberg.

Roll Vem Vald år Period Typ av val Från år Till år
Ordförande Patric L 2006 1 år omval 2010 2012
Kassör Leif L 2005 2 år sittande 2010 2011
Ledamot1 Bosse L 2004 2 år omval 2010 2012
Ledamot2 Fredrik W 2005 2 år sittande 2010 2011
Ledamot3 Magnus O 2009 2 år sittande 2010 2011
Suppleant1 Anna Lena 2006 2 år omval 2010 2012
Suppleant2 Ulf L 2007 2 år sittande 2010 2011
Revisor Kjell S 1993 2 år omval 2010 2012
Revisorssuppl Ove S 2010 2 år nyval 2010 2012

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. Patric föreslog att utöka styrelsens fem ordinarie ledamöter till sju. Stadgarnas §3 säger att Byalaget ska ha fem ledamöter inkl. ordförande och kassör, samt två suppleanter. Då förslaget lämnades på denna stämma kan beslut om stadgeändring tas först på nästkommande årsstämma. Under tiden kan de tilltänkta ledamöterna (Ingegerd Å och Danne Å) adjungeras på kommande möten. Det innebär att de kallas till möten som tillfälliga ledamöter utan rösträtt.

 1. Val av valberedning Stämman gav Eva Mossgård och Håkan Andersson fortsatt förtroende.
 2. Förslag om på sammanslagning (bilaga utskickad med kallelsen) Styrelsen föreslår att Rent Mora och Mjölk slås samman med Byalaget. I diskussionen som följde framkom bl a synpunkter på att det inte är Byalagets sak att ta beslut om detta. Rent Mora och Mjölk (och isjakts-entusiasterna) måste ha egna möten kring frågan och själva ta beslut om de vill gå samman med Byalaget. Förslag fanns om att denna stämma borde kunna ta detta beslut då flertalet är medlemmar i samtliga föreningar, i synnerhet i Mjölk. Stämman beslutade till slut att erbjuda de tre intresseföreningarna att ingå i Byalaget. Sammankallande för resp. förening är Danne Åsander, Håkan Swärd och Håkan Andersson. Dessa meddelar Patric hur utfallen blir. Om erbjudandet accepteras  av  de tre föreningarna är frågan avgjord och verkställs omedelbart. Information kommer att ges på hemsidan. De frågor kring försäkringar gällande puben och bastun hänvisas till resp. ägare som får diskutera vidare med styrelsen direkt.
 3. Motioner Inga motioner har inkommit under året
 4. Övriga frågor

–          Grillplatsen i badhagen: Håkan Swärd berättade att berörda markägare, som är Eva och Daniel, har godkänt den nya föreslagna platsen. Håkan frågade vad som nu ska hända. Det framkom att Danne och Magnus Ollén ska se till att de nya ekstockar som redan finns på plats sågas till.

–          Gunilla Ranström har noterat att ”icke bybor” ibland använder grillen i badhagen och att det inte är så bra att det ligger kol under byns grill som står där. Bosse L har skänkt hänglås med 6 st. nycklar vilket möjliggör att kolen mm kan låsas in i bastun eller förråden intill och att fler då kan härbärgera nycklarna. Vilka som får nycklar får hemsidan informera om.

–          Det framkom synpunkter på att det är viktigt – med tanke på Byalagets framtida medlemmar – att vi idag dokumenterar beslut och ordningsregler. Hemsidan kommer att vara till stor hjälp för detta och så även alla protokoll som skrivs.

–          På en fråga om utlagda och inte utlagda väghinder hänvisades till Vägföreningen.

 1. Nästa möte Stämman beslutade att nästa årsmöte ska hållas lördagen den 4 juni 2011 kl 10.00 i Sågen.

 

Under årets möte deltog 35 medlemmar plus ett antal barn. Vi bjöds efter mötet på kaffe och bullar.

 

 

 

Verksamhetsberättelse

Mora Byalag 2009

Årsmöte

Årsmötet hölls i sågen den 30maj 2009 och 36 medlemmar närvarade. Det serverades kaffe och kaka.

Styrelsen har haft 8 st protokollförda möten fram till idag

Följande styrelse, revisorer och valberedning valdes för verksamhetsåret 2009

Patric Larsson ordförande
Leif Lantz kassör
Bo Liljeholm ledamot
Fredrik Wivemar ledamot
Anna Lena Söderling suppleant
Ulf Larsson

Magnus Ollén

Ledamot

suppleant

 

Kjell Sköldberg revisor
Eric Trônet revisorssuppleant

 

Håkan Andersson valberedning
Eva Mossgård Ozolins valberedning

Medlemmar

Antal medlemmar i Mora Byalag uppgår till 134st medlemmar under 2009/2010

Midsommar

Gårdarna i byn ordnade traditionsenligt Moras midsommarfirande under hela midsommarveckan. Som vanligt var firandet välbesökt och lyckat genomfört. Ny tradition är att midsommar stången tas ner på lördagen innan samt att tält mm färdigställs på måndagen i midsommar veckan

Midsommardagen – Mora Regatta och Brännboll

Båtar tävlade i sedvanlig ordning

Även brännbollen var het med barn och vuxna i mixad match sedan glass vid Sundbyholms marina.

Gemensam knytis med dans och underhållning i sågen avslutade kvällen

Simskolan

Simskolelärare Viktor och med två assistenter Bea och Magna höll i årets simskola som lockade 17 barn i åldrarna 3 –11 år. Vattenprovet startade den 28 juni och hade avslutning den 8 juli med märkes och diplomutdelning samt simborgmärkestagning.

Fotbollsskola

ledd av Oskar Eriksson

Gudstjänst

Karin Smederöd anordnade sommargudstjänst sågen. En nätt skara ville få lite andlighet en eftermiddag i augusti.

Kräftkalas

Lördagen 29 aug genomfördes ett gigantiskt kräftkalas på Backgårdens loge väldigt uppskattat och många deltagare 130st som dansade till levande musik och komponerade egna snaps visor kreativiteten var på högsta nivå.

Höststädning

Den årliga upptagningen av bad bryggan och iordningställande inför vintern i badhagen genomfördes av ett antal tappra medlemmar i oktober månad.

Grantändning

Nytt får året var att vi genomförde en mindre aktivitet på torget och tände byns vackra gran den 1:a advent vilket kommer att ske framöver

Julbuffé

Den 4 december samlades ett drygt 70-tal personer på torget för att tända facklor och sedan i fackeltåg bege sig ner till en mycket fin dekorerad ”jordkällare” i julens tecken för att värma oss med glögg. Efter detta gick vi till puben där vi åt av Maivor och Philips fantastiska julbuffé.  Allsång och snapsvisor av trubadur kvällen lång. Samt lotteri med lokalt sponsrade priser var uppskattat

Moranappet

Lördagen den 13 februari genomfördes Moranappet med 30 antal deltagare. Arne Karlsson och Leif Lantz bjöd på korvgrillning. Perfekt vinter väder med strålande sol och blank is lockade många flitiga vinter fiskare. Trots det var fiskarna inte direkt på hugget men

Vårstädning

Lördagen den 18 april var det dags för den årliga vårstädningen i badhagen. Ett fåtal tappra själar samlades för att kratta, städa stranden

Valborg

Bryggan som är lagad lades i sön 19 april.

När mörkret nästan fallit den 30 april samlades ett stort antal bybor för att beskåda Morabrasan.

Pubens filial hölls öppen av Monika Lundström och Kristina Morvik och korv grillades. Senare tändes fyrverkerier som nästan slog ut Sundbyholms.

Årsmöte

30 maj 2009

Verksamhetsberättelsen följer Kalendariet med början från årsmötet 2009 05 30 och utges i samband med årsmöte.

Upprättad av

Patric Larsson Ordförande Mora Byalag

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Protokoll från styrelsemöte i Mora Byalag den 3 maj 2010 kl. 19.00 hos Anna Lena

Närvarande: Patric Larsson (ordf.), Leif Lantz, Magnus Ollén, Ulf Larsson, Bosse Liljeholm, Anna Lena Söderling

Ej närvarande: Fredrik Wivemar

Inbjudna: Ingegerd Ånestrand och Danne Åsander

1)      Patric öppnade mötet.

2)      Inga kommentarer ang. föregående protokoll noterades. Valborg blev en lyckad tillställning enligt de närvarande, många kom, brasan brann i lagom takt, barnkören, bänkarna från Sågen, korven och fyrverkeriet var mycket uppskattade inslag.

3)      Kontaktlistan skickades runt för uppdatering.

4)      Aktiviteter inför årsmötet:

 • Frågan om sammanslagning av Byalaget, Puben och Rent Mora. Medlemsantalet i Byalaget är 136 familjer, Puben har 84, Rent Mora 31 varav 3 inte är medlemmar i Byalaget. Ett förslag diskuterades som styrelsen kunde enas om och som Anna Lena skriver och skickar ut på remiss. Ingegerd publicerar sedan det slutliga förslaget på www.moraby.se
 • Patric skriver ihop en verksamhetsberättelse och fixar kaffe.
 • Magnus O fixar bullar.
 • Anna Lena kontaktar valberedningen inför årsmötet.

5)      Övrigt

Bokning av stolar och bord kommer inom kort att ske via www.moraby.se – har man ingen dator får man kontakta Ingegerd som gör bokningen.

De som anmält e-post-adress till Ingegerd kommer i fortsättningen att få mail som påminner om aktiviteter i kalendariet. Denna väg kommer även information som t ex ”inbetalningskort” att komma.

Bosse L kan om det behövs fixa nytt hänglås med många nycklar till bastun.

Badhagen är en viktig plats sommartid och ska skötas bättre, dvs. gräs ska klippas ofta och röjning måste ske med jämna mellanrum. Patric frågar lokala förmågor. Om vi inte får någon sådan har Ulf kontakter som ev. skulle kunna sköta detta regelbundet utan att det skulle kosta mer än idag. Danne och Magnus O ser till att mer sand körs till badplatsen. Grillplatsens bänkar ska bytas.

6)      Leif nämnde ekonomin. Byalaget har för närvarande 25 188 SEK på postgirokontot.

7)      Nästa möte är årsmötet. Fram till dess sker kontakter via mail.

8)      Mötet avslutades.

 

Vid anteckningarna, Anna Lena Söderling

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Protokoll från styrelsemöte i  Mora Byalag

Tid och plats: 17 april 2010 i badhagen

Närvarande: Patric Larsson (ordf.), Leif Lantz, Anna Lena Söderling, Magnus Ollén samt speciellt inbjudna Danne Åsander och Ingegerd Ånestrand.

Frånvarande:  Bosse Liljeholm, Ulf Larsson och Fredrik Wivemar

1)   Patric öppnade mötet.

2)   Planering inför det stundande valborgsfirandet i badhagen:

 • Patric L och Magnus O lånar brandspruta.
 • Leif köper in fyrverkeripjäser.
 • Danne Å stämmer av med Monica L och Christina M så att pubfilialen i bastun öppnas som vanligt.
 • Patric skriver ihop en inbjudan som sätts upp på anlagstavlorna samt skickar samma information till Ingegerd Å som publiceras på www.moraby.se
 • Anna Lena ansvarar för korvgrillningen. Finn Habbor m fl ställer upp som korvgrillare.
 • Ingegerd Å fick i uppgift att köpa in 200 korvar, korvbröd senap, ketchup och Festis.
 • Patric kollar hur mycket grillkol som finns och skaffar mer om sådant behövs.
 • Johanna fick i uppgift att försöka få fram ett nytt galler till grillen till Valborgsmässoafton då det gamla har tjänat ut.

3)   Årsmötet. Flera i styrelsen är inte i Sverige den 29 maj varför årsmötet bör flyttas. Nya förslag är  23 maj eller 5 juni, där 23 maj föredrogs. Beslut tas på nästa styrelsemöte den 3 maj. Då hinner vi få ut kallelse i tid om det blir 23 maj.

4)   Förslaget om att slå samman flera av Mora bys föreningar diskuterades och diskussionen fortsätter på nästa möte då ett förslag ska utarbetas som ska presenteras i kallelsen till årsmötet.

5)   Styrelsen önskar att i fortsättningen skicka all information såsom protokoll, kalendarium, inbjudningar, inbetalningsinformation via email. Alla som har en email-adress och inte tidigare har meddelat den till Leif Lantz eller till hemsidan (Ingegerd Å) uppmanas att göra det. Dock kommer alltid pappersexempel att finnas att hämta i en framtida låda vid torget.

6)   Nästa möte: måndagen den 3 maj 2010 kl. 19.00 hos Anna Lena.

 

Vid protokollet

Anna Lena Söderling

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Protokoll från styrelsemöte i Mora Byalag 5 november 2009 kl. 19.00 hos Patric

Närvarande: Patric Larsson (ordf.), Leif Lantz, Magnus Ollén, Ulf Larsson

Ej närvarande: Anna Lena Söderling, Fredrik Wivemar och Bosse Liljeholm

Inbjudna: Ola Lindkvist och Dan Åsander

1)      Patric öppnade mötet.

2)      Sju medlemmar har inte betalat avgiften. Det diskuteras huruvida dessa medlemmar fortfarande har någon anknytning till Moraby och i vilken utsträckning styrelsen skall arbeta för att få dessa att betala.

3)      Stranden är åtgärdad med sand som har körts dit av Fredrik Possnert. Ko-färjan har även den ställts upp vid stranden och markarbetet har även det utförts av Fredrik. Den nya grillplatsen skall om möjligt vara i Ko-färjan framöver, Dan Åsander har några idéer om hur detta skall göras. Iordningställandet av detta kommer att ske under våren vid den sedvanliga Badhagsstädningen. En ny badstege kommer att införskaffas lagom till isättandet av bryggan och styrelsen pratar med Johanna Ragnebro som via sitt jobb bör kunna ordna detta.

4)      Ett av de nya borden är skadat och Magnus Ollén åtgärdar.

5)      Hemsidan är nere, för mycket ligger uppe just nu. Ingegerd Ånestrand jobbar med detta.

6)      Det nya tältet diskuteras, skall det hyras ut? Risk finns att det går sönder och vem är då ansvarig?

7)      Gran till torget fixas av onsdagsgänget. Styrelsen genom Patric kollar om de även kan införskaffa ny belysning.

8)      Medlemsantalet i rent mora är 39 familjer. Mjölk har 105 medlemmar. Styrelsen diskuterar huruvida dessa tre föreningar kan bli gemensam på något sätt.

9)      Mjölk firar tio år nästa år. Olika evenemang diskuteras.

10)  Grantändningen blir i år på en lördag, den 28:e november. Mjölk håller puben öppen och bjuder på grillad korv, glögg och pepparkakor.

11)  Leif går igenom ekonomin. Byalaget har för närvarande 17 202 skr.

12)  Julbuffé i Puben den femte december till en kostnad av 200 skr per person. Det bjuds på underhållning och lotteri. Leif ordnar med inbjudan och kollar vilka som kan tänkas servera glögg i jordkällaren. Ulf fixar sopsortering inför kvällen. Delar av styrelsen träffas på fredagen för att ställa i ordning bord och stolar.

13)  Inget nytt datum för nästa möte bestämdes.

14)  Mötet avslutas.

 

Vid anteckningarna, Magnus Ollén

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

VerksamhetsberättelseMora Byalag

 

Årsmöte

Årsmötet hölls i sågen den 31maj 2008 och 36 medlemmar närvarade. Det serverades kaffe och kaka.

Styrelsen har haft 6st protokollförda möten fram till idag

Följande styrelse, revisorer och valberedning valdes för verksamhetsåret 2008/2009

 

Patric Larsson ordförande
Leif Lantz kassör
Anneli Strömberg sekreterare
Bo Liljeholm ledamot
Fredrik Wivemar ledamot
Anna Lena Söderling suppleant
Ulf Larsson suppleant

 

Kjell Sköldberg revisor
Eric Trônet revisorssuppleant

 

Håkan Andersson valberedning
Eva Mossgård Ozolins valberedning

 

Medlemmar

Antal medlemmar i Mora Byalag uppgår till 138st medlemmar under 2008/2009

 

Midsommar

Gårdarna i byn ordnade traditionsenligt Moras midsommarfirande under hela midsommarveckan. Som vanligt var firandet välbesökt och lyckat genomfört.

Midsommardagen – Mora Regatta och Brännboll

Båtar tävlade i sedvanlig ordning

Även brännbollen var het med barn och vuxna i mixad match sedan glass vid Sundbyholms marina.

Gemensam knytis med dans och underhållning i sågen avslutade kvällen.

 

Simskolan

Simskolelärare Viktor och med två assistenter Bea och Magna höll i årets simskola som lockade 17 barn i åldrarna 3 –11 år. Vattenprovet startade den 28 juni och hade avslutning den 8 juli med märkes och diplomutdelning samt simborgmärkestagning.

 

Fotbollsskola

En ny tradition som startade en vecka efter simskolan som var populär bland barnen i Mora ledd av Oskar Eriksson

 

Gudstjänst

Karin Smederöd anordnade sommargudstjänst på Stor gårdens gräsmatta. En nätt skara ville få lite andlighet en eftermiddag i augusti.

 

Höststädning

Den årliga upptagningen av bad bryggan och iordningställande inför vintern i badhagen genomfördes av ett antal tappra medlemmar i oktober månad.

 

Grantändning

Nytt får året var att vi genomförde en mindre aktivitet på torget och tände byns vackra gran den 1:a advent vilket kommer att ske framöver

 

Julbuffé

Den 13 december samlades ett drygt 70-tal personer på torget för att tända facklor och sedan i fackeltåg bege sig ner till en mycket fin dekorerad ”jordkällare” i julens tecken   för att värma oss med glögg. Efter detta gick vi till puben där vi åt av Maivor och Philips fantastiska julbuffé. Allsång och snapsvisor av trubadur kvällen lång. Samt lotteri med   lokalt sponsrade priser var uppskattat.

 

Julmarknad

Numera traditionsenlig julmarknad hölls i KGs lada och pub den 14 dec. Lokala förmågor visade upp sina produkter och hantverk och en del affärer genomfördes. Pengarna    gick till S O S barnbyar.

 

Moranappet

Lördagen den 14 februari genomfördes Moranappet med 30 antal deltagare. Arne Karlsson och Leif Lantz bjöd på korvgrillning. Perfekt vinter väder med strålande sol och   blank is lockade många flitiga vinter fiskare. Trots det var fiskarna inte direkt på hugget men Anders Johansson drog upp en fin abborre och tog hem årets seger i tävlingen.

 

Vårstädning

Lördagen den 18 april var det dags för den årliga vårstädningen i badhagen. Ett fåtal tappra själar samlades för att kratta, städa stranden

 

Valborg

Bryggan som är lagad lades i sön 19 april.

När mörkret nästan fallit den 30 april samlades ett stort antal bybor för att beskåda Morabrasan.

Pubens filial hölls öppen av Monika Lundström och Kristina Morvik och korv grillades. Senare tändes fyrverkerier som nästan slog ut Sundbyholms.

 

Verksamhetsberättelsen följer Kalendariet med början från årsmötet 2008 05 31 och utges i samband med årsmöte.

Upprättad av Patric Larsson

Ordförande Mora Byalag

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mora Byalags årsmötesprotokoll

Tid och plats: 30 maj 2009 kl. 10.00 i Sågen

 1. Mötet öppnades av Patric Larsson.
 2. Dagordningen godkändes och stämman fann att kallelsen gått ut i tid.
 3. Till ordförande för årsmötet valdes Patric Larsson och till sekreterare valdes Anna Lena Söderling.
 4. Till justeringsmän valdes Johanna Ragnebro och Ola Lindqvist.
 5. Förra årets årsmötesprotokoll godkändes utan anmärkningar.
 6. Patric läste upp verksamhetsberättelsen och Leif Lantz presenterade redovisningen av MoraByalags nuvarande ekonomi och gick igenom budgetförslaget inför 2009.
 7. I revisor Kjell Sköldbergs frånvaro läste Leif Lantz upp revisionsberättelsen.
 8. Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 9. Årsavgiften för 2009/2010 beslutades till samma som tidigare, dvs 150:- per familj.
 10. Inga skrivelser och rapporter har inkommit.
 11. Antalet hittills betalande familjer är 122 st, 15 st har ännu inte betalat. Dessa kommer att få påminnelser innan de stryks ut matrikeln.
 12. Val av styrelse, suppleanter, revisorer

 

Anneli Strömberg lämnar sin plast till förfogande. Som ersättare valdes Magnus Ollén. Övriga ledamöter valdes om.

– Ordförande Patric Larsson omval

– Kassör Leif Lantz omval

– Fredrik Wivemar och Bo Liljeholm omval

– Suppleanter: Anna Lena Söderling och Ulf Larsson omval

– Revisor Kjell Sköldberg omval 1 år och revisorssuppleant Erik Troné omval 1 år

 

 1. Val av valberedning

– Eva Mossgård och Håkan Andersson omval 1år

 1. Inga motioner hade inkommit
 2. Övriga frågor

–        Håkan Swärd lade fram ett förslag om att göra en bättre grillplats i badhagen – den flyttas längre ut på udden – då Magnus Smederöd har skänkt ekstubbar som passar för ändamålet. Berörda markägare, som är Eva och Daniel, ska  med Håkan titta om den föreslagna platsen kan godkännas.

–        Stig Hedström (Storgårn) undrade om det var möjligt att sätta en timer på julgranen så den inte drar ström dygnet runt under den tid på året den lyser. Då det innebär att ett uttag måste monteras, som i sig innebär en ny kostnad, beslöt stämman att ersättning  för el utgår för granens belysning till den som betalar Storgårns el. Kassören verkställer ersättningen efter varje jul.

–        Patric informerade om att midsommarstången från och med i år tas ned tidigare än förr. Detta för att den ska hinna torka efter renovering och målning så inte de som reser stången ska få färg på sig. I år sker nedtagningen LÖRDAGEN den 13 juni kl. 10.00. Alla hugade är välkomna att hjälpa till. Sågen städas  måndagen i midsommarveckan.

–        För att undvika att Sågen – som Byalaget ansvarar för – inte ska dubbelbokas – sker bokning numera genom att man ringer ordförande Patric 016-961 21 som har en boknnigskalender. Bord och stolar kan lånas utan kostnad och nyckel till ladan finns hos Magnus Ollén som också håller koll på dessa bokningar. Byalaget ska köpa in några nya bord då flera av de gamla är i dåligt skick.

–        En spontan fråga uppstod om det är möjligt att  ”utomstående” får hyra Sågen för t ex bröllop. Stämman beslutade att endast ”utomstående” som har en relation till medlem i Byalaget kan få hyra Sågen enligt samma taxa som medlemmar hyr Puben. Byalagsmedlemmen ska i dessa fall informera om de regler vi har kring ordning, tider, el och städning.

–        Alla som är pubvärdar ombeds läsa de regler som finns upprättade. Dessa får man när man hämtar nyckeln hos Olléns. Viktigt är att komma ihåg att även städa utomhus runt Puben. Det är Ola Lindqvist som har kontakt med K-G när det gäller själva publokalen.

–        Patric uppmanade fler att ta ansvar för aktiviteter i kalendariet som inte har någon uttalat ansvarig. Nya aktiviteter välkomnas.

–        På frågan om vad som ska göras med pengarna som finns i kassan berättade Patric att bryggan i badhagen behöver en renovering samt att mer sand ska införskaffas och läggas ut. Ev. tillkommer kostnader om grillplatsen ska flyttas. 15 000 kr finns budgeterat till festen i augusti.

–        Ingegerd Ånestrand berättade lite om planerna som finns för Byalagets hemsidawww.moraby.se Där ska info om byns föreningar, styrelser, kontaktpersoner mm finnas. På sikt även ”Köp och sälj”, Dagens ros mm.

–        Tack-presentkort delades ut till Smederöds för el till julgranen, till Ranströms för el till bastun och till Anneli Strömberg för hennes insats i styrelsen.

 1. Nästa årsmöte ska hållas lördagen den 29 maj 2010 kl 10.00

Under årsmötet deltog 24 medlemmar. Vi bjöds på kaffe, bullar och sockerkakor.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Mora Byalag styrelsemötesprotokoll Tid och plats: 17 maj 2009 hos Patric

Närvarande: Patric Larsson (ordf.), Leif Lantz, Anneli Strömberg, Fredrik Wivemar, Bosse Liljeholm, Ulf Larsson

samt speciellt inbjuden gäst IngeGerd Ånestrand

Frånvarande: Anna Lena Söderling

1)     Patric öppnade mötet.

2)     Föregående protokoll godkändes

3)     Förberedelse inför årsmötet 30 maj kl 10 i sågen genomfördes. Patric kokar kaffe och Fredrik står för hembakat. Patric och Leif träffas måndagen 18 för att skriva rapporter samt budget förslag mm.

4)     Ingegerd Å och Fredrik W kommer att vara vårat ”tekniska råd” och nu skall hemsidan ta fart ordenligt. Ingegerd hade många bra tips och idéer på hur den skall se ut och uppdateras med jämna mellan rum. F och IG har kontakt om vad som skall läggas ut osv. Hemsidan skall bl.a få flera mappar om tex. midsommar, kalendariet, ”blogg” dvs. tycka till sida och även uppdaterade bilder mm. Vi ser fram emot resultatet inom kort.

5)     Valborg genomfördes med en snabbt brinnande brasa och tjusiga raketer samt att korvgrillningen rullade på. Ca 100 pers deltog i år.

6)     Vi planerar en större kräftskiva för alla medlemmar den 29/8. Vi kommer att hålla till på Backgården och upplägget blir knytis med musik. Vi hoppas att det blir samma succé som den tidigare kräftskivan 2006

7)      Simskolan är populär och har många deltagare. Och även i år kommer den att genomföras. Innan badsäsongen drar igång kommer vi att fylla på med sand och fräscha upp stranden så det blir ännu trivsammare att gå ner till bad hagen. Vi får hjälp med det av Fredrik Possnert som kör dit sand och fixar till det hela.

8)     Ekonomi 53611:- på plusgiro , 156.-kontantkassa, 1278:-Rent mora.

122 st medlemmar av totalt 138 har hittills betalt medlemsavgift.

9)     Övrigt

Grannsamverkan i Mora.Anna Lena har fått uppdrag att genomföra ett infomöte i Mora där vi tar dit polis för att höja kunskapen och samarbete. Vi vill förebygga trygghet och säkerhet. Kallelse till detta kommer som vanligt upp på tavlorna och på mail när vi vet datum och tid. (Har du inte meddelat din mailadress eller om du har bytt så kontakta Leif Lantz).

Sågen kommer att få en bokningslista så att inte dubbel bokningar och missförstånd kan uppstå. Kontakt person för det är Patric Larsson

Inventering av stolar och bord och ev. komplettering av nya bord.