Styrelse och Stadgar

Kontakt: moraekeby.vag@gmail.com

Använd den e-postadress om du har frågor eller synpunkter.

 

Styrelse Mora-Ekeby vägsamfällighet.

Ordförande. Mats Jonsson

Ledamöter:

Dan Åsander
Micke Pettersson.
Leif Björklund
Viktor Axelsson
Suppleanter: Magnus Ollén. Ola Lindkvist.
Revisorer: Kurt-Göran Andersson. Leif Lantz.

Revisorssuppleanter: Kristina Morvik.

Valberedning: Bo-Göran Ulfberg. Lars Ånestrand.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mora-Ekeby samfällighetsförening

STADGAR

Sammanträdesdatum: 1997-01-24

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

 • 1 FIRMA Föreningens firma är MORA-EKEBY samfällighetsförening.

 

 • 2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar ”Anläggningssamamfällighet tillkommen genom

anläggningsbeslut 1997-02-07 (FDE 96230)”

 

 • 3 GRUNDERNA FÖR

FÖRVALTNINGEN

Samfälligheten(erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet

bestämts om dess (deras) ändamål

 

 • 4 MEDLEM Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd

egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

 

 • 5 STYRELSE

säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Eskilstuna kommun.

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

 

 • 6 STYRELSE

val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år.

Första gången val äger rum skall 5 ledamöter väljas på endast ett år.

Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt

konstituerar styrelsen sig själv.

 

 • 7 STYRELSE

kallelse till

sammanträde,

föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om

förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 14 dagar före

sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas

underrättelse om sammanträdet och förekommande

ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast

meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i

ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att

närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

 

 • 8 STYRELSE

beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutfor när kallelse skett i behörig ordning och minst halva

antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall

styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie

ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den

mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs

val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av

ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två

tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan

kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot

beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som

upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av

ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall

justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för

ordföranden lett sammanträdet.

 

 • 9 STYRELSE

förvaltning

Styrelsen skall

1 förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar,

2 föra redovisning över föreningens räkenskaper, j

3 föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och

ägare,

4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över

föreningens verksamhet och ekonomi,

5 om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är

uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar

inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning

för varje sådan gren,

6 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av

föreningens angelägenheter.

 

 • 10 REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie

föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleanter.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före

ordinarie stämma.

 

 • 11 RÄKENSKAPSPERIOD Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1/7 — 30/6

 

 • 12 UNDERHÅLLS- OCH

FÖRNYELSEFOND

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst

10 000 kronor.

 

 • 13 FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie stämma skall årligen hållas under augusti månad, på tid och

plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga

om medlemmars rätt att begära att extra stäm ma-utlyses gäller 47 § 3 st

lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda

medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgård vidtagits ta del av

debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som

belöper på vaqe medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie

stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för

den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas

tillgänglig för granskning under samma tid.

 

 • 14 KALLELSE TILL

STÄMMA

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom anslag.

Kallelseåtgärd skall vidtas senast 1 månad före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall

förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna

handlingar finns tillgångliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till

medlemmarnas kännedom genom anslag

 

 • 15 MOTIONER Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens

verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie” stämma, skall

vara styrelsen tillhanda senast under juni månad.

 

 • 16 DAGORDNING VID

STÄMMA

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för

medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1 val av ordförande för stämman

2 val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)

3 val av två justeringsmän.

4 styrelsens och revisorernas’berättelser

5 ansvarsfrihet för styrelsen

6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

7 ersättning till styrelsen och revisorerna

8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

9 val av styrelse och styrelseordförande

10 val av revisorer

11 fråga om val av valberedning

12 övriga frågor

13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13.

 

 • 17 DISPOSITION AV

AVKASTNING I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall

detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten(erna).

 

 • 18 STÄMMOBESLUT Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning m m gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning

av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter

angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för

bedömandet aY röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

 

 • 19 FLERA VERKSAMHETSGRENAR

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar

gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden vaqe medlem en

röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje

medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras

medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till

verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet

omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen

för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är

gemensam för samfälligheten (erna) utgör.

 

 • 20 PROTOKOLLSJUSTERING

TILLGÄNGLIGHÅLLANDE

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor.efter stämman och

därefter hållas tillgängligt för medlemmarna..

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första

sidan.

(Sammanträdesledare)

Kenneth Engvall

 

KOMMENTAR TILL STADGARNA

Vid hänvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1150) om förvaltning av

samfälligheter

Till ingressen SFL innehåller tvingande regler för föreningsförvaltningen och

stadgarnas innehåll. Genom bestämmelser i stadgarna kan

föreningsmedlemmarna dock i vissa hänseenden avvika från SFL. I SFL

anges i vilka situationer stadgarna får innehålla avvikelser från lagen.

Till § 1

Samfällighetsförenings firma skall innehålla ordet samfällighetsförening.

Firman skall tydligt skilja sig från andra hos länsstyrelsen registrerade

ännu bestående samfällig-hetsföreningsfirmor (29 § SFL).

Till § 2

Samfällighetsförenings ändamål år att förvalta den samfällighet för vilken

den bildats. Samfällighetsförening får ej driva verksamhet som är

främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose (1 8 §

SFL). Förvaltningen omfattar även fastighet som föreningen äger samt

medel som influtit vid försäljning.

Alla samfälligheter skall anges uttömmande och på ett sådant sätt att de

kan identifieras. Om marksamfällighet eller gemensamhetsanlåggning

blivit registrerad bör registerbeteckningen anges.

Till § 3

Samfällighets ändamål kan ha beståmts vid lantmäteriförrättning och

framgår i så fall av förrättningshandlingarna. Är det vid förrättning

bestämda ändamålet oklart eller har det blivit inaktuellt eller har något

ändamål inte föreskrivits vid förrättning bör grunderna för förvaltningen

preciseras i stadgarna. Stadgar som strider mot förätt-ningsavgörande

kan komma att.underkännas vid registreringen.

Till § 4

Med delågarfastighet förstås fastighet som har del i samfällighet och med

delägare ägaren av delågarfastighet (1 § 2 stycket SFL). För samfällighet

enligt vattenlagen (SFS 1983:291) är dessa definitioner något

annorlunda. Medlemmarna i samfällighetsförening utgöres av delägarna i

samfällighet (17§ SFL).

Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning på

sådan tomträtt, gruva, byggnad eller annan anläggning på ofri grund,

naturreservat, som har del i samfällighet enligt 1 § 1 stycket 3 eller 4

SFL. Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förordnande

utan att äganderätten tillkommer någon anses vid lagens tillämpning som

fastighetens ägare. Som ägare av naturreservat anses den som förvaltar

reservatet.

Innehavare av tomträtt i fastighet som har del i samfällighet enligt 1 § 1

stycket 1 eller 2 SFL skall vid tillämpning av denna lag anses som

delägare i fastighetsägarens ställe (3 § SFL).

Till § 5 Styrelsen för samfällighetsföreningen skall bestå av en eller flera

ledamöter och ha sitt säte i den ort där medlemmarnas fastigheter eller

huvuddelen av dessa ligger. Styrelseledamot skall vara myndig (30 §

SFL) men behöver inte vara medlem.

Till § 6

När skäl clärtill föreligger, får länsstyrelsen förordna att styrelsen skall

bestå av flera ledamöter än som anges i stadgarna (31 § SFL).

Styrelseledamot kan av den som utsett honom skiljas från sitt uppdrag

före utgången av den tid för vilken han utsetts (32 § SFL).

Har styrelseledamots uppdrag upphört eller är styrelseledamot förhindrad

att utöva uppdraget och år styrelsen ej ändå beslutför, får länsstyrelsen’

förordna syssloman i sådan ledamots ställe. Finns av skäl som nu sagts

icke någon styrelseledamot att tillgå, får sysslomannen ensam handha

föreningens angelägenheter och företräda föreningen som styrelse (33 §

SFL).

Om ej annat följer av stadgarna eller av föreningsstämmobeslut, får

styrelsen utse särskild firmatecknare. Bemyndigande att teckna firma kan

av styrelsen när som helst återkallas (34 § SFL).

Uppgift om föreningens postadress, om styrelseledamöternas

fullständiga namn, bostads- och postadress och telefon samt om

firmatecknare om sådan utsetts skall anmälas till länsstyrelsen (26 §

SFL). Även ändring i dessa förhållanden skall anmälas till” länsstyrelsen

(39 § SFL).

Till § 8 Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken vid

styrelsesammanträde de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal

avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes

av ordföranden.

Första stycket gäller ej, om annat föreskrives i stadgarna (38 § SFL).

Med ledamot avses även tjänstgörande suppleant.

Tredje stycket avser bl a då kontakt tas brevledes eller per telefon.

Till § 9 Styrelsen handhar samfällighetens angelägenheter i överensstämmelse

med denna lag

(SFL), stadgarna och föreningsståmmobeslut, i den mån beslutet ej

strider mot denna lag (SFL) eller annan författning eller mot stadgarna

(35 § SFL).

Styrelseledamot får ej taga befattning med angelågenhet i vilken han har

ett väsentligt intresse som strider mot föreningens (36 § SFL).

. Styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållande till tredje man.

Samma behörighet tillkommer firmatecknare. Styrelsen och

firmatecknaren får dock ej utan stöd av stadgarna eller

föreningsstämmobeslut överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller

upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år (37 §

SFL).

Bestämmelsen under punkten 5 är endast avsedd för föreningar med

flera samfälligheter eller andra verksamhetsgrenar, i vilka medlemmarna

har del efter olika andelstal. Bestämmelsen anknyter till 41 §, 42§, 45 §,

48 § och 60 § SFL.

Till § 10 Revisionen avser räkenskapsperiod. Eftersom räkenskapsperiod inte

behöver stämma överens med styrelsens mandattid, kan styrelsens

förvaltning komma att revideras i omgångar.

Av allmänna rättsregler följer att till revisor inte får väljas den som ingått i

styrelsen under den räkenskapsperiod revisionen avser.

Till § 12 Regler om fondering finns i 19 § SFL.

Till § 13 Tiden för ordinarie stämma bör bestämmasså långt efter

räkenskapsperiods utgång att revisorerna får tid att revidera och avge

revisionsberättelse och styrelsen därefter får tid . alt.kalla till stämma.

Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller det

mindre antal, som kan vara bestämt i stadgarna, hos styrelsen begår att

extra föreningsstämma skall hållas och därvid anger de ärenden som

skall behandlas, åligger det styrelsen att inom en vecka kalla till sådan

stämma att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid

kan ske. Sker det ej, utlyser länsstyrelsen stämma på anmälan av

medlem (47 § 3 st SFL).

Till § 14 Kallelse till föreningsstämma sker genom styrelsens försorg. I kallelsen

anges vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Underlåter

styrelsen att utfärda kallelse till ordinarie föreningsstämma i enlighet med

stadgamas föreskrifter skall länsstyrelsen på anmälan av medlem utlysa

föreningsstämma (47 § SFL).

Till § 16 Styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplysningar om

föreningens verksamhet som medlem begår och som kan vara av

betydelse för medlemmarna (50 § SFL).

över beslut som fattas på föreningsstämma skall genom styrelsens

försorg föras protokoll, vilket skall hållas tillgängligt för medlemmarna

senast två veckor efter stämman (50 § 2 st SFL).

Talan får föras mot uttaxering (46 § SFL) och stämmobeslut (53 § SFL).

Till § 17 Om föreningens verksamhet är sådan att den inte ger ekonomiskt

överskott bör bestämmelsen utgå.

Till § 18 Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får deltaga i

förhandlingarna men ej utöva rösträtt innan han fullgjort vad han eftersatt

(48 § SFL),

Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som ombud,

deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett väsentligt

intresse som strider mot föreningens (48 § SFL).

Innehavare av rättighet i delågarfastighet får närvara och yttra sig vid

behandling av fråga som rör hans rätt (48 § SFL).

Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har,

oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst

(huvudtalsmetod). I fråga som har ekonomisk betydelse skall

medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delågarfastigheter-nas

andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga

en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande

röstberättigade medlemmar (49 § SFL) (andelstalsmetod).

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer

ån en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de

flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning,

medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden.

Avvikelse från bestämmelserna om ombud kan dock föreskrivas i stadgarna

(49 § SFL).

För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta

sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år fordras minst

två tredjedelar av de avgivna rösterna, om ej annat föreskrives i

stadgarna (51 § SFL).

Vid omröstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har varje

röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera

delägarfastigheter, en röst. För beslut om sodan ändring fordras minst

två tredjedelar av de avgivna rösterna. Föreskrivs strängare villkor i

stadgarna skall det gälla.

Beslut om stadgeändring skall genom styrelsens försorg genast anmälas

för registrering. Vid qnmälan skall fogas två bestyrkta avskrifter av

protokoll över beslutet. Beslutet får ej tillämpas innan registrering skett

(52 § SFL).

Till § 19 Angående innebörden av huvudtalsmetod och andelstalsmetod, se

kommentaren till § 18.

Några i alla sammanhang godtagbara hållpunkter för en jämförelse

mellan samfälligheter eller andra verksamhetsgrenar när det gäller

intresset och ansvaret för gemensamma åtgärder kan knappast

uppställas. Om det emellertid är avgjort hur intesset och ansvaret för den

gemensamma åtgärden är att fördela mellan verksamhetsgrenarna finns

en norm för den angivna jämförelsen. Ett sådant avgörande kan

åstadkommas genom att i stadgarna bestäms hur kostnaderna för viss

verksamhet, exempelvis administrationskostnader, skall bäras av de olika

verksamhetsgrenarna (se prop 1973:160 s 578).

Till § 20 Angående tillgänglighållande av protokollet, se ko