Inträdesersättning i väg

INTRÄDESERSÄTTNING I VÄG GEMENSAMHETSANLÄGGNING

Fr.o.m. 2019-01-01 tillämpar vi Lantmäteriets stramare ”Ska krav” för inträdesersättning i Mora Ekebys vägförening som innebär att:

  • När en ny fastighet bildas och får ett andelstal av lantmäteriet ska man som ny andelsdelägare köpa in sig i föreningens Kassa o Vägtillgångar med andelstalet som grund.
  • När man mantalsskriver sig på fastigheten får man ett justerat andelstal som om man är permanentboende och får då ett högre andelstal och % av ägande även om fastigheten består som fritidshus.
  • När man ändrar delar av fastighetens nyttjande grad t.ex. vid näringsverksamhet, uthyrning mm som påverkar föreningen underhållskostnader till följd av ökat slitage

Styrelsen Mora Ekeby Samfällighetsförening

Se textutdrag nedan från Lantmäteriet:

Lantmäteriet har de senaste två åren ändrat sin hantering av ersättningsfrågan i samband med att de beslutar om inträde för ny fastighet i befintlig gemensamhetsanläggning.

Reglerna om ersättning återfinns i 37–40 §§ anläggningslagen (AL) och har funnits sedan lagen trädde i kraft 1974.

Reglerna är inte dispositiva, de ger inte utrymme för överenskommelser som innebär att exempelvis ingen ersättning ska utgå.
Tidigare har parterna givits stort utrymme för att komma överens, trots att detta inte stämmer med de regler som gäller.

Det är här som Lantmäteriet har stramat upp sin hantering. När en fastighet inträder i en gemensamhetsanläggning (eller får högre andelstal), både när detta sker genom Lantmäteriets beslut i samband med lantmäteriförrättning och när parterna kommer överens (43 § AL), ska ersättning betalas till övriga delägare eftersom den nya fastighetsägaren får del i anläggningens värde och föreningens övriga tillgångar i kassan som de övriga delägarna har varit med och byggt upp.

Formeln för hur ersättningen ska beräknas finns i 39 § och säger att överskottet/underskottet består av anläggningens värde plus föreningens tillgångar minus föreningens förbindelser (skulder).

När det gäller anläggningens värde ska detta uppskattas efter vad som är skäligt med hänsyn främst till kostnader för utförande samt anläggningens ålder.

Som alltid när det gäller värdering så går det ju inte att göra en exakt matematisk beräkning av värdet, utan man får göra en uppskattning av vägens återanskaffningsvärde och utifrån det beräkna en skälig ersättning. När det gäller beräkningen av värdet för vägar så har Lantmäteriet har tagit fram en förenklad metod för värdering av vägar.

I första hand ska värdet beräknas utifrån faktiska kostnader för utförande samt större förbättringskostnader. Om inte detta går eller om det är fråga om en äldre väg så kan en schablonmetod användas. Denna går ut på att utifrån schabloniserade kvadratmeterkostnader, olika beroende på vägens standard, beläggning etc., beräkna den aktuella vägens återanskaffningskostnad. Värdet ska sedan justeras med fastlagda faktorer för vägens ålder och skick. Genom denna beräkning får man fram hela vägens värde.

Den inträdande fastigheten ska sedan betala ersättning i förhållande till den andel fastigheten får i vägföreningen.

INTRÄDESERSÄTTNING – PRAXIS HAR SLAGITS FAST I DOM FRÅN MARK OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Hanteringen av inträdesersättningen när en fastighet kliver in i eller ökar sitt andelstal i en gemensamhetsanläggning.

Från att ha betraktat reglerna i 37–40 §§ anläggningslagen (AL) som i princip dispositiva (frivilliga) har tillämpningen övergått till att ersättningen är ett ”ska krav”.

Domen fick inte överklagas och har därmed vunnit laga kraft och blivit vägledande i dessa frågor.