Styrelse / Stadgar

Styrelse Mora Byalag.

 

Ordförande: Ing-Britt Engman. 073-9796

ing-britt.engman@outlook.com

 

Kassör/webbmaster: Ingegerd Ånestrand. 0709-726764

 ingegerd@anestrand.se

 

Ledamot: Robert Isaksson. 070-5595353

icepoint@live.se

 

Ledamot: Leif Lantz. 070-5108493

Leif@riddarelantz.se

 

Ledamot. Helena Danielsson. 016-140905

helena@moravidablick.se

 

Ledamot: Caroline Johansson. 073-9231610

caroline@anca.nu

 

Suppleant: Benny Södergren. 016-96478

benny.sodergren@hotmail.com

 

Revisor: Erik Boholm och Ove Randberg

 

Valberedning: Eva Mossgård. Ola

………………………………………………………………………………………..

STADGAR FOR FÖRENINGEN MORA BYALAG

 • 1 Föreningens namn

Föreningens firma är Mora Byalag.

 • 2 Föreningens ändamål.

Föreningen har till ändamål att:

 • Tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.
 • Stödja bevarandet av Mora by och dess kulturella arv.
 • Stödja gamla traditioner samt skapa nya.
 • Tillvarata byns intressen gentemot utomstående.
 • Vara huvudman for puben, bastun samt isjakter.
 • 3 Medlemskap och rösträtt

Medlemskap i byalaget erbjuds samtliga inom Mora och byalaget är opolitiskt. Medlem/familj som har

betalat medlems- och årsavgift har röstratt vid föreningens möten.

Stödjande medlemskap erbjuds även personer utanför Mora. Stödjande medlem/familj har dock inte

rösträtt vid föreningsmöten.

 

 • 4 Styrelse

Styrelsen består av en ordförande, fyra ordinarie ledamoter jämte två suppleanter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Vid ordinarie ledamots frånvaro inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dess ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

 

 • 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

 

 • 6 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företrader föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen

beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av

årsmötets fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt

avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammantrader när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

 

 • 7 Räkenskaper

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Kassörens redovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast en (1) månad före årsmötet.

 • 8 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast på årsmotet avge sin revisionsberättelse.

 

 • 9 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före juni månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse ska sändas till alla medlemmar som har e-mailadress via e-post samt via anslag på byalagets anslagstavlor 20 dagar före ordinarie årsmöte och extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. 2. Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare.
 3. 3. Fråga om mötet har utlysts i rätt tid.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 5. 5. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 6. 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 7. 7. Fastställande av medlemsavgifter.
 8. 8. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret (kalenderår).
 9. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett (1) år.
 10. 10. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av två (2) år.
 11. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter.
 12. 12. Val av två medlemmar till valberedning.
 13. 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 14. 14. Övriga frågor.

 

 • 10 Extra års möte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av

föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

 

 • 11 Motioner

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 april.

 • 12 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet givna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

 

 • 13 Uteslutning

Medlem som har försummat att betala beslutade avgifter utesluts ur föreningen.

 

 • 14 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet givna röster. Eventuella innestående  medel ska efter att alla utgifter reglerats skänkas till välgörande ändamål.

Stadgarna Antogs och tecknades på Extra föreningsmöte 2012 04 21 i puben

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..