Årsmötesprotokoll

Protokoll Vägföreningens årsmöte 25 augusti

Mora Ekeby samfällighetsförening

När: Lördag 25 augusti 2018 Var: Hönan och Galten (Puben) Tid: 10:00

Närvarande 25 medlemmar var av 5 styrelsemedle1mnar

Dagordning

 • 1: Berti! Andersson valdes till ordförande för motet.
 • 2: Viktor Axelsson valdes till sekreterare för motet.
 • 3: Kristina Morvik och Eva 0 Mossgard valdes till justerare.
 • 4: Årsmötet befanns behörigen utlyst. Stämman påtalade att handlingarna som kan begäras ut innan årsmotet bör vara i PDF-format.
 • 5: Dagordning godkändes med korrigeringen att punkt nr 10 blev punkt lOa och !Ob tillkom.
 • 6: Mats Johnson gick igenom verksamhetsberättelsen som även stämman fått i pappersform

Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

 • 7: Ordförande för mötet gick igenom revisionsberättelsen.

Stämman godkände revisionsberättelsen.

 • 8: Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 • 9: Motioner:
 • Styrelsen ges mandat att eventuellt extradebitera 50% av beslutad Mats presenterade motionen som även stämman fått i pappersform.

Mer än 2/3 av stämman godkände motionen extradebitering med korrigeringen att det ska vara vid ett enskilt tillfälle och max upp till 50%.

 • Underhållsansvar av vägsträckor som inte ingår i dagens förrättningsbeslut.

Motionen i sin helhet antogs inte av stämman. Dock godkändes samtliga tre nedanstående åtgärdsförslag frän styrelsen.

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar:

 • Alt vägföreningen kan sköta vägar som inte ingår i förrättningen om avtal finns med de fastigheter som har adress vid den berörda vägsträcka

Stämman godkände styrelsens förslag.

 • Att vägföreningen avslutar underhållet av vägar A-E under 2018 om inte avtal träffas. Stämman godkända styrelsens förslag.
  • Att nuvarande sommarvägar 2-8, 9-13, 16-20 samt 16-17 skall hållas farbara året om eftersom nyttjandegraden har ändrats.

stämman godkände styrelsens förslag.

Ersättning för styrelsen

Stämman godkände följande ersättning: 999kr kassör, 500kr till ordförande och sekreterare.

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. Stämman godkände förslag.

Mats presenterade budgetplanen. Stämman godkände budgeten.

Val av styrelse för kommande verksamhetsår

Mats Jonsson Viktor Axelsson

Micke Pettersson avgår ersätts av Ola Lindkvist Leif Björklund

Dan Åsander

1 år kvar omval på 2år nyval 2iir

1 år kvar

1 år kvar

Val av ordförande for 1 år

Mats Jonsson                                                                 omval

Val av suppleant for 1 år Magnus Ollen

Patrik Larsson

omval nyval

 • 13:

Val av 2 revisorer förr en tid av 1 år Leif Lantz

Kurt Goran Andersson. Omval

Val av 1 revisorssuppleanter för en tid av 1 år

Kristina Morvik                                                             omval

 • 14: Val av valberedningen för en tid av 1 är
 • Bo-Goran Ulfberg sammankallade

Lars Ånestrand.  Omval

 • 15: Övriga frågor

Mats informerade att 2 skrivelser kommit in som benämnda motioner. Motionerna har inte behandlats pga dom kommit in för sent samt att det inte fanns förslag att ta beslut om.

Verksamhetsplan kommande åren

Mats presenterade verksamhetsplanen som även stämman fått i pappersform. Förslag från medlem att återuppta väglaget. Styrelsen behandlar förslaget.

 • 16: Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

Protokollet kommer finnas tillgängligt på anslagstavlan samt Mora bys hemsida under fliken vägföreningen.

 • 17: Nästa årsmöte kommer vara i augusti 2018 Motet avslutas

vid protokollet                    Viktor Axelsson

 

Ordförande                             Berti! Andersson

 

Justerare                             Kristina Morvik Eva O Mossgard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll Vägföreningens årsmöte 19 augusti

Mora Ekeby samfällighetsförening

När: Lördag 19 augusti 2017

Var: Sågen

Tid: 10:00

 

 

1:  Bertil Andersson valdes till ordförande för mötet

2: Viktor Axelsson valdes till sekreterare för mötet

3: Anneli Isaksson och Robert Isaksson valdes till justeringsmän.

4:  Årsmötet befanns behörigen utlyst.

5:   Dagordningen godkändes.

6:   Mats Johnson gick igenom verksamhetsberättelsen.   Stämman accepterade. Dock ska materialet runt årsmötet läggas ut innan och efter på Morabys hemsida under fliken ”Vägföreningen”.

7:  Leif Lantz, sammankallande revisor, gick igenom revisionsberättelsen.

8:  Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9:  Motioner och skrivelser

 • Motion från styrelsen om slitageavgift. Motionen antogs.
 • Motion från styrelsen om inträdesavgift till samfällighetsförening. Stämman antog motionen, men beslutade att det ska vara en fast avgift på 5000kr oavsett fastighetens placering.
 • Motion från styrelsen om uppdatera andelstal/debiteringstal. Motionen antogs men ändrades: Punkt 1 stryks Punkt 2 ändras benämningen ”medlemsartikel” till debiteringslängd”
 • Motion från styrelsen bordlägger förra årets motion angående beläggning av sträckan torget-udden med Y1G. Motionen antogs.10:  Stämman godkände följande ersättning: 1000kr till kassör, 500kr ordförande, 500kr sekreterare.11:   Budgeten för kommande verksamhetsår antogs av stämman.

   

  12: Val av 3 st ledamöter Mats Jonsson, omval på 2 år Viktor Axelsson, 1 år kvar Micke Pettersson, 1 år kvar Leif Björklund, omval på 2 år Dan Åsander, nyval på 2 år.

  Val av ordförande för 1 år Mats Johnson -Val av 2 suppleanter för en tid av 1 år Nyval av Magnus Ollèn och Ola Lindkvist

  13: Val av 2 revisorer för en tid av 1 år. Omval av Leif Lants och Kurt Göran Andersson

  Val av 1 revisorsuppleanter för en tid av 1 år. Omval Kristina Morvik

   

  14: Val av valberedningen för en tid av 1 år, varav den ena är sammankallande. Nyval av Bo-Göran Ulfberg sammankallade och Lars Ånestrand

  15:    Övriga frågor

  Verksamhetsplanen gick igenom.

  En medlem påpekade att under kantklipppningen har entreprenör klippt på medlemens tomt.   Styrelsen utreder detta.

  Stämman beslutade att kantklippning ska ske innan midsommar.

  16: Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Morabys hemsida under fliken ”vägföreningen”

  17:  Mötet avslutas

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokoll från Mora Ekebys vägsamfällighets årsmöte 2016-08-27

  1. Till ordförande att leda årsmötet utsågs Bertil Andersson
  2. Till sekreterare för mötet valdes Viktor Axelsson
  3. Till att justera årsmötesprotokollet valdes Leif Björklund och Leif Lantz
  4. Årsmötet befanns behörigen utlyst
  5. Dagordning godkänd
  6. Verksamhetsberättelse delades ut och lästes upp av Bertil Andersson och godkändes av stämman. Ordförande går igenom verksamhetsplanen för de kommande 4-5 åren. Denna ligger enligt dagordningen under punkt 15, men blev flyttad till punkt 6 under mötet. Peder Fransson påpekar att en punkt saknas nämligen att det ”forsar” vatten från vägen ner på hans tomt.
  7. Revisionsberättelsen lästes upp av Ove Randberg och godkändes.
  8. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
  9. Motioner och skrivelser: *Förslag från styrelsen om en årlig höjning av vägavgiften med 2-5% Budgeten för kommande år skall presenteras på årsmötet. Vägavgiften skickas ut efter årsmötet och baserar på budgeten. *Förslag från styrelsen, röstning om kantklippning skall ske före alt. efter midsommar Kantklippning skall ske innan midsommar, dock kan detta innebära att ytterliggare en kantklippning behövs senare under året. Vägsamfällighetens styrelse bokar entrepenör för detta uppdrag. Skall ej bokas av vägunderhållaren. *Motion från medlem mailutskick på årsavgift I dagsläget anser inte styrelsen att det kommer att fungera pga medlemmars mailadresser inte är uppdaterade, samt att styrelsen inte vet vilken medlem som har vilken mailadress. Styrelsen skall se över hur detta kan lösas. *Motion från medlem att belägga sträckan torget-uddenn inklusive avstickare till Norrberget/Norrskogen med Y1G. Motionen antogs. En grupp bestående av Bo-Göran Ulfberg, Stella Wolf och Viktor Axelsson har tillsatts för att genomföra. Åtgärden skall vara självfinansierad.
  10. Stämman godkände den nuvarande ersättningen till styrelsen: 1000kr var för ordförande och kassör, 500 kr till sekreterare.
  11. Per Erik Sirviö redogjorde för kommande räkenskapsår. Mötet godkände budgeten.
  12. Val av styrelse för kommande verksamhetsårOrdförande Mats Jonsson, nyval 1 år – Ledamöter Viktor Axelsson, omval 2 år Micke Pettersson, nyval 2 år Leif Björklund, 1 år kvar Caroline Gahnström, nyval 1 år (Ersätter Per Erik som avgick med 1 år kvar).  -Suppleanter Staffan Göransson, omval 1 år Peder Franson, nyval 1 år
  13. -Revisorer Kurt Göran Andersson, nyval 1 år Leif Lantz, nyval 1 år –revisorsupplenter Kristina Morvik, omval 1 år
 • Val av valberedning, varav den ena är sammankalllande Magnus Olle`n, nyval 1 år Peter Sjöquist, omval 1 år sammankallande
 • -Slitageavgiften skall återbetalas pga för att debitera extra avgift skall en stämma fatta beslut. Medlemmarna anser dock att en slitageavgift bör finnas. Styrelsen ser över frågan och kommer med förslag. -Benny Södergren påtalade att David Södergren inte är medlem i föreningen trots att han bor inom området. Styreslen ser över frågan. -Övrig information från styrelsen. Påminnelse inför vintern om sopkärlens placering. Påminnelse om att informera styrelsen vid avstyckning/byggnationer/adressändringar. Snöpinnar som ev sätts ut för att hindra att vägbanan trycks ut i kurvor skall sitta kvar. Information om när/var/hur snöröjning sker och vem man kontaktar. Väglaget söker någon mer arbetsvillig.
 • Årsmötesprotokollet kommer finnas uppsatt på byns 6 anslagstavlor samt på www.moraby.se
 • Nästa årsmöte 2017 preliminärt andra lördagen i augusti.

 

 1. Årsmötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Årsmötesprotokoll Mora-Ekeby Vägsamfällighetsförening.

Plats; Mora, ”Sågen”, 2015-08-23

Närvarande: 6 styrelseledamöter + 30 medlemmar
§ 1                 Ordförande öppnade mötet, hälsade alla närvarande välkomna.

§ 2                 Till ordförande att leda årsmötet utsågs Bertil Andersson.

Till sekreterare valdes Finn Habbor.

§ 3                 Till att justera årsmötesprotokollet valdes Magnus Eriksson och Ann Grenabo

§ 4                 Årsmötet befanns behörigen utlyst.

§ 5                 Dagordningen godkändes.

§ 6                 Verksamhetsberättelse för 20140701- 20150630

Verksamhetsberättelse och kassarapport för året delades ut och lästes upp av

Bertil Andersson och godkändes av stämman.

§ 7                 Revisionsberättelsen lästes upp av Bertil Andersson och godkändes.

§ 8                 Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9                 Inga motioner hade inkommit till årsmötet, förutom den från styrelsen rörande
en avgiftshöjning.
Stämman beslutade med klar majoritet att bifalla den föreslagna avgiftshöjningen.

§ 10               Stämman godkände den nuvarande ersättningen till styrelsen:

Ordf. 500:-, sekreterare 500:- och kassören 1000:-

§ 11               Per Erik Sirviö redogjorde för kommande räkenskapsår.

Mötet godkände budgeten.

§ 12               Val av styrelse kommande verksamhetsår.

Ordf.
Eva Ozolins Mossgård                                                   1 år kvar

Ledamöter:

Per Erik Sirviö                                          omval            2 år

Finn Habbor                                                                    1 år kvar

Leif Björklund                                         nyval             2 år

Viktor Axelsson                                                             1 år kvar

Suppleanter:

Staffan Göransson                                   nyval             1 år

Anne-Lie Bernhardsson/Hedström          nyval             1 år
§ 13               Revisorer:

Andrejs Ozolins                                                             1 år

Ove Randberg                                                                1 år

Revisorssuppleanter:

Kristina Morvik                                                              1 år

 

§ 14               Till valberedning valdes:

Mattias Göransson                                   omval            1 år

Peter Sjöquist                                           omval            1 år

§ 15               Övriga frågor:

Ordförande uppmanade att alla tänker på hastigheten samt placeringen av soppkärl för att underlätta för våra väghållare. Styrelsen fick i uppdrag att se över farthinder samt att arbeta för att hastigheten skyltas till 40 km/h.
Övriga uppgifter som styrelsen fick från stämman:
* Ombesörja så att väglaget har tillgång till grus för mindre reparationen
* Ersätta de skadade pinnar/skyltar som markerar starkströmskablar
* Att sly som rensas av väglaget läggs på plats i samråd med markägaren.

§ 16               Årsmötesprotokollet kommer finnas uppsatt på byns 6 anslagstavlor samt på www.moraby.se

§ 17               Nästa årsmöte lördagen 20160806, preliminärt.

§ 18               Årsmötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

………………………………………………………………………………………………………………………….
KASSARAPPORT MORA EKEBY VÄGSAMFÄLLIGHET VERKSAMHETSÅRET 2012/13

Plusgiro

Ingående saldo 2012-06-30         293 140,16

Utgifter

Vägunderhåll
Saltning av grusväg              20 078,00
Potthål etc                      850,00
Slyröjning                   7 000,00
Snöröjning och sandning           48 881,00
Sopning                   3 500,00
Grus (2012 och 2013)           57 147,00

Övriga utgifter
Försäkring                   2 998,00
Avgifter plusgirot                   954,50
Administration                1 132,00
Lantmäteriet                      519,60
Arvoden                   1 500,00

Summa utgifter            144 560,10

Inkomster

Bidrag Kommunstyrelsen           10 832,00
Bidrag Trafikverket              63 158,00
Sent betalda vägavgifter 2012             3 849,00
Vägavgifter 2013            122 327,00

Summa inkomster            200 166,00

Utgående saldo 2013-06-30         348 746,06

Handkassa

Saldo                      801,73

Totalt               349 547,79

 

Årsmötesprotokoll Mora-Ekeby Vägsamfällighetsförening.

Plats; Mora, ”Sågen”, 2013-08-10

Närvarande: 5 styrelseledamöter + 13 medlemmar
Inbjudna: Per och Håkan Johansson (Stora Tidö Entreprenad AB)

§ 1                 Ordförande öppnade mötet, hälsade alla närvarande välkomna.

§ 2                 Till ordförande att leda årsmötet utsågs Bertil Andersson.

Till sekreterare valdes Finn Habbor.

§ 3                 Till att justera årsmötesprotokollet valdes Daniel Ozolins och Dan Åsande

§ 4                 Årsmötet befanns behörigen utlyst.

§ 5                 Dagordningen godkändes.

§ 6                 Verksamhetsberättelse för 20120701- 20130630

Verksamhetsberättelse och kassarapport för året delades ut och lästes upp av

Eva Ozolins Mossgård och godkändes av stämman.

§ 7                 Revisionsberättelsen lästes upp av Staffan Göransson och godkändes.

§ 8                 Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9                 Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§ 10               Stämman godkände nuvarande ersättning till styrelsen:

Ordf: 500:-, sekreterare 500:- och kassören 1000:-

§ 11               Benny Strömbeg redogjorde för kommande räkenskapsår.

Mötet godkände budgeten, årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utreda hur överskottet ev. kan placeras för att ge bättre avkastning.

§ 12               Val av styrelse kommande verksamhetsår.

Ordf Eva Ozolins Mossgård                                          1 år kvar

Ledamöter:

Per Erik Sirviö                                          nyval             2 år

Finn Habbor                                                                    1 år kvar

Bo-Göran Ulfberg                                    nyval             2 år

Åsa Bergström                                                               1 år kvar

Suppleanter:

Viktor Axelsson                                       nyval             2 år

Bertil Andersson                                                            1 år kvar

§ 13               Revisorer:

Andrejs Ozolins                                                             1 år

Staffan Göransson                                   omval            1 år

Revisorssuppleanter:

Kristina Morvik                                        omval            1 år

§ 14               Till valberedning valdes:

Torgny Eriksson                                       nyval             1 år

Peter Sjöquist                                           nyval             1 år

§ 15               Övriga frågor:
Per och Håkan Johansson (Stora Tidö Entreprenad AB) presenterade sig och svarade på allmänna frågor, bla tog Staffan Göranson upp problem med nivåskillnaden  utanför sin fastighet.
Eva informerde vilka regler som trafikverket har för att ge bidrag, styrelsen fick fortsatt förtroende att dessa efterlevs..
Eva informerade om kommande broinspektionen Bertil redogjorde för kostnadsbilden ca 100- 125 Tkr (70 % bidrag) Mötet gav  gav styrelsen i uppdrag med att gå vidare på detta.
Eva informerade om REV (Riksförbundet enskilda vägar) styrelsen fick mandat för att gå vidare.
Sandlådan utanför Lisselgården flyttas till ”innerkurvan” Sjöhagsvägen.
Styrelsen fick även till uppgift att försöka flytta den skylt som skymmer sikten vid utfarten på Sundbyholmsvägen.
Förslag gavs att styrelsen ska ta fram en verksamhetsplan som skall sträcka sig 5 år framåt i tiden avseende vägunderhållet.
Diskussion om blomlådor som farthinder togs upp. Staffan Göransson förvarar de gamla blomlådorna ett år till.
Dan Åsander väckte frågan om ny sträckning genom byn, men då styrelsen enligt stadgarna bara skall förvalta de befintliga vägarna bordlades denna fråga.

§ 16               Årsmötesprotokollet kommer finnas uppsatt på byns 6 anslagstavlor samt på www.moraby.se

§ 17               Nästa årsmöte lördagen 20140809, preliminärt.

§ 18               Årsmötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Årsmötesprotokoll Mora-Ekeby Vägsamfällighetsförening

Plats; Mora, ”Sågen”,  2012-08-11

Närvarande: medlemmar, 4 styrelseledamöter

§ 1                 Ordförande öppnade mötet, hälsade alla närvarande välkomna.

§ 2                 Till ordförande att leda årsmötet utsågs Eva Ozolins Mossgård

Till sekreterare valdes Kent Söderling.

§ 3                 Till att justera årsmötesprotokollet valdes Lars Ånstrand och Christer Hedström.

§ 4                 Årsmötet befanns behörigen utlyst.

§ 5                 Dagordningen godkändes.

§ 6                 Verksamhetsberättelsen för 20100801- 20110731

Verksamhetsberättelse och kassarapport för året och lästes upp av Ove Randberg och godkändes av stämman

§ 7                 Revisionsberättelsen lästes upp av Andrejs Ozolins och godkändes.

§ 8                 Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9                 Motioner och skrivelser

Styelsen har av en motionsställare följande föreslag:

1/ vägföreningen beslutar att hinder av typ ”blomlådor” fortsättningsvis kan användas av medlemmarna om de placeras ut i samförstånd med styrelsen.

2/ vägföreningen beslutar att man tar det juridiska ansvaret för väghinder av typ ”blomlådor” utplacerade i samförstånd med styrelsen.

Styrelsens svar är att styrelsen redan har det juridiska ansvaret. Trafikverket har i en skrivelse till styrelsen påpekat att det inte bör finnas några väghinder inom 1 m från vägkanten och att de enda farthinder Trafikverket godkänner är av den typ vi redan har.

Stämman beslutade att hänskjuta ärendet till styrelsen för vidare utredning.

Samma motionsställare har även föreslagit:

1/ föreningsmedlem som köper in och förvarar vägsalt för eget bruk kan få ersättning för detta, upp till ett belopp som styrelsen finner skäligt.

Eller

2/ styrelsen köper in ett antal säckar vägsalt som behövande medlemmar kan använda (om det finns en plats där vägsalt kan förvaras väderskyddat men åtkomligt.

 

Styrelsens svar är att förslaget är mycket bra och Bo-Göran Ulfberg har köpt ett antal säckar salt som nu står i sågen. Vidare har Bo-Göran beställt en box modell ”sandlåda” som levereras senare i höst.

§ 10               Stämman godkände nuvarande ersättning till styrelsen:

Ordf: 500:-, sekreterare 500:- och kassören 1000:-

§ 11               Ove Randberg redogjorde för kommande räkenskapsår.

Styrelsen har förslagit oförändrad utdebitering kommande verksamhetsår.

Mötet godkände budgeten.

§ 12               Val av styrelse kommande verksamhetsår.

Ordf Eva Ozolins Mossgård                    nyval             2 år

Ledamöter:

Kassör Benny Strömberg                                               1 år kvar

Finn Habbor                                             nyval             2 år

Bo-Göran Ulfberg                                                          1 år kvar

Åsa Bergström                                         nyval             2 år

Suppleanter:

Arne Carlsson                                           omval            1 år

Bertil Andersson                                      nyval             1 år

§ 13               Revisorer:

Andrejs Ozolins                                       omval            1 år

Staffan Göransson                                   omval            1 år

Revisorssuppleanter:

Jenny Lundström                                     omval            1 år

Kristina Morvik                                        nyval             1 år

§ 14               Till valberedning valdes:

Torgny Eriksson                                       nyval             1 år

Jan Johansson                                           nyval             1 år

§ 15               Övriga frågor:

Ang asfaltering av torget:

Enligt samtal Bo-Göran Ulfberg haft med berörd person på kommunen är det helt upp till vägförening om man vill asfaltera eller ej.

Styrelsen anser att eftersom det här är en fråga som intresserar många i vägförening och byn som helhet bör processen fram till eventuellt beslut hanteras seriöst varför frågan först kan hanteras på nästa årsmöte

Ang Trafikverkets påpekande rörande häckar och växtlighet.

I samband med utskicket fakturan för kommande inbetalning till Vägförening hade styrelsen bilagt ett brev där styrelsen ber berörda markägare att ansa sina häckar eller annan växtlighet enligt Trafikverkets anvisningar.

Eftersom det är få eller inga som hörsammat styrelsens/Trafikverkets begäran åläggs kommande styrelse att prata med berörda markägare.

Erik Tronet föreslog att vägföreningen sätter upp en skylt för Återvändsgränd vid infarten till Sjöhagsvägen.

Jan Johansson trodde at det skulle finnas en skylt och skulle försöka leta upp.

Det uppstod en diskussion om förbudsskylten, privat väg, ned till badhagen. Den är uppsatt för att försöka minimera trafiken till och runt badet men om föreningen får bidrag för den sträckan är skylten ogiltig. Men enligt den karta styrelsen erhållit från Trafikverket får vi inga bidrag för den sträckan.

Mötet gav styrelsen i uppdrag att utreda.

§ 16               Årsmötesprotokollet kommer finnas uppsatt på byns 6 anslagstavlor samt på Moraby.se

§ 17               Nästa årsmöte lördagen 20130810.

§ 18               Årsmötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Styrelsemöte i Mora-Ekeby Vägsamfällighetsförening

Mora den 9 april 2012

Närvarande: Ove Randberg, Eva O Mossgård, Benny Strömberg, Bo-Göran Ulfberg och Kent

Söderling.

§1. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2. Dagordning fastställd. Justeringsmän Eva O Mossgård och Bo-Göran Ulfberg

§3. Punkter från årsmötesprotokoll av den 3 december 2011:

• Punkt 6, mötesplatser

Inga förslag framtagna till årsmötet

• Punkt 7 övriga frågor

30-skyltar

Ove skall prata med Hasse.

Grushögarna

Dessa nämndes men bara som ett påpekande att vi inte utsett någon ansvarig.

Uppgiften ännu inte utförd

Felaktiga bidrag från Trafikverket

Frågan kvarstår.

Vägarnas tomtgränser och andelstalslista i word/excelformat

Den gamla listan över andelstal är den vi skall använda. Frågan kvarstår.

§4. Kassarapport

Ingående saldo Plusgiro 2011-11-30 177 584,66SEK

Betalt vinterunderhåll -24 125SEK

Betalt div utgifter -1 100SEK

Bidrag från Trafikverket +66 603SEK

Utgående saldo Plusgiro 2012-03-31 218 962,66SEK

Utgående saldo handkassa 2012-03-31 801,73SEK

§5. Trafikverket/fastighetsgenomgång

Vi har gått igenom antalet permanent- respektive fritidsboende och antalet är 75

permanent och 54 fritidsboende medlemmar i vägföreningen.

§6. Genomgång entreprenörer

Vi fick en lista från Ove om vilka våra entreprenörer är och vilka uppgifter dessa har.

Listan skall in i den kommande kalendern.

Styrelsemöte i Mora-Ekeby Vägsamfällighetsförening

Mora-Ekeby Vägsamfällighetsförening 2/3

§7. Övriga frågor

• Förberedelser inför årsmötet

Motioner från Staffan Göransson

Vi har fått in två motioner till årsmötet från Staffan:

-Förslag om att föreningen skall ställa ut blomlådorna som farthinder igen och att

årsmötet skall bestämma att vägföreningen tar på sig ansvaret för eventuella skador

som kanske uppstår. I motionen föreslår även Staffan att vi ber om tillstånd från

gårdsägarna för att förvara blomlådorna och andra väghinder i Sågen under tak.

Motionerna tas upp på årsmötet.

-Förslag om att föreningen köper in ett antal säckar med vägsalt för att förhindra

dammproblem.

Styrelsen tycker att förslaget är så bra så att styrelsen betsämmer att så skall ske utan

att invänta årsmötet. Bo-Göran köper in och återkommer om var säckarna kommer att

förvaras.

Kent svarar på Staffans ebrev.

Asfaltering av torget

Frågan skall tas upp på årsmötet. Enligt Stadsmuseét får vi men

årsmötet/medlemmarna får besluta om vi skall.

Styrelsemöte

Vi beslutade att ha ett styrelsemöte i slutet juni eller början av juli för att ytterligare

förbereda inför årsmötet.

• Grusvägar

Bo-Göran påpekade att styrelsen mest pratar om asfaltsvägarna men att vi också måste

ha en åtgärdsplan för grusvägarna som på vissa sträckor är i dåligt skick. Bo-Göran

förslog att vi tillsammans med Trafikverket går igenom de olika grusvägarna för att

kunna prioritera de olika vägsträckorna då vi inte har råd att förbättra alla på en gång.

Ove pratar med Bill på Trafikverket.

• Brev till medlemmarna om deras ansvar för häckar och sly

I Trafikverkets tillsynsprotokoll från 2011-11-14 påpekas att «För att underlätta

vägens skötsel samt ur trafiksäkerhetssynpunkt bör inga sidohinder finnas närmare

körbanekant än 1m.»

I samband med utskicket av faktura och kallelse till årmötet bifogar föreningen ett

brev där vi beskriver tomtägarens ansvar.

• Ideér till föreningen från Bo-Göran

Av Bo-Göran fck de övriga i styrelsen ett antal tankar och ideér att läsa igenom och att

komma med synpunkter och egna förslag.

§8. Ordförande avslutade mötet.

Ove återkommer med nytt datum för nästa styrelsemöte

…………………………………………………………………………………………………………………..

Mora den 3 december 2011

Styrelsemöte i Mora-Ekeby Vägsamfällighetsförening

Närvarande: Ove Randberg, Eva O Mossgård, Benny Strömberg, Bo-Göran Ulfberg och Kent

Söderling.

§ 1. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2. Dagordning fastställd.Justeringsmän Eva O Mossgård och Bo-Göran Ulfberg

§ 3. Punkter från årsmötesprotokoll av den 1 oktober 2011:

-Punkt 3 Övriga frågor

Ang blomlådorna.

Se föregående protokoll, frågan färdigbehandlad.

Ang asfaltering av torget

Bo-Göran har kontrollerat med kommunen. Efter samtal med Carin Andersson, chef för

Stadsmuseet, visar det sig att asfaltering bestäms av vägföreningen själva. Kommunen

kan bara komma med synpunkter.

-Punkt 5 Bärighet på på bron.

Bron besiktigad och funnen ok av Bill Andersson på Trafikverket.

-Punkt 6 Träd över och nära väg

Ordnat av berörda markägare.

Punkt 9 Övriga frågor

Ang årskalender för vägföreningen

Årskalendern påbörjad och skall vara klar till kommande årsmöte augusti 2012.

Ove och Bo-Göran skall ha ytterligare möte under januari 2012

§ 4. Kassarapport

Sen senaste mötet:

Bidrag från kommunen 10 000SEK

Betalt slagning av väg 5 200SEK

Betalt Onsdagsgänget 300SEK

• Plusgiro: 177.584,66 kr

• Handkassa: 801,73 kr

• Fonder: 156.383,46 + 35.840,36 = 192.223,82 kr

§ 5. Genomgång av permanentboende/fritidsboende

Vi får olika betalt för de olika kategorierna från Trafikverket därför är det viktigt att vi går

igenom och ger Trafikverket besked så snart som möjligt.

Tyvärr har vi inga korrekta listor utan dom som finns måste dels gås igenom dels

synkroniseras.

Ove skall ta reda på när Trafikverket måste ha listan och sätter sig med Eva som bäst har koll

på de ofria tomterna.

Ove återkommer nästa möte med tidsplan.

Vi kommer också vid nästa utdebitering vid frågan om boende är P/F-boende påpeka att

felaktigt ifylld uppgift kommer att orsaka oss extra kostnader i form av kontroll och/eller

felaktiga bidgar från Trafikverket.

§6 Mötesplatser

Inför nästa vinter föreslog Hasse att vi skulle titta ut 2-3 nya lämpliga mötesplatser som också

bör skyltas. Ove ville att vi till nästa styrelsemöte skulle se om vi kan hitta lämpliga platser att

föreslå. Dessa läggs sedan fram som förslag till kommande årsmöte 2012.

§ 7. Övriga frågor

Ang. 30-skyltarna

-De vid backgården skall tas bort

-De rekomenderande 30-skyltarna vid stora vägen skall bytas mot rekomenderande 50-skyltar

Grushögen vid postlådorna vid torget bör fördelas ut framför postlådorna innan frosten.

I samband med Trafikverkets tillsynsprotokoll, 2011-11-14, visar det sig att vi inte får bidrag

för alla vägsträckor inom vägföreningens område. Ove kontaktar Trafikverket för att försöka

utverka bidrag för alla vägsträckor.

Bo-Göran tar på sig att kolla med Lantmäteriet exakt hur vägarnas tomtgränser ser ut. I

samma veva också försöak få andelslistan i Word eller Excel format.

§ 8. Ordförande avslutade mötet.

Ove återkommer med nytt datum för nästa styrelsemöte

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mora den 20 aug 2011

Konstituerande Styrelsemöte i Mora-Ekeby Vägsamfällighetsförening

Plats: Sågen

Närvarande: Ove Randberg, Eva O Mossgård, Bo Göran Ulfberg och Benny Strömberg.

Frånvarande Kent Söderling

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Dagordning fastställd.Justeringsmän Bo- Göran Ulfberg och Benny Strömberg

3.Styrelsen konstituerades enligt följande för räkenskapsåret 1 aug 2011-31 juli 2012

• Till sekreterare valdes Kent Söderling.

• Till kassör Benny Strömberg

• Ledamöter Eva Ozolins Mossgård och Bo-Göran Ulfberg.

4 . Mötet avslutades

……………………………………………………………………………………………………………………..

Årsmötesprotokoll Mora-Ekeby Vägsamfällighetsförening.

Plats; Mora, ”Sågen”, 2011-08-20

Närvarande: 18 medlemmar, 3 styrelseledamöter

§ 1 Ordförande öppnade mötet, hälsade alla närvarande välkomna.

§ 2 Till ordförande att leda årsmötet utsågs Bo-Göran Ulfberg

Till sekreterare valdes Eva Ozolins Mossgård.

§ 3 Till att justera årsmötesprotokollet valdes Jenny Lundström, och Daniel Ozolins.

§ 4 Årsmötet befanns behörigen utlyst.

Anm: enligt stadgarna skall det framgå var handlingar och dagordning finns att

tillgå för att läsa före årsmötet.

§ 5 Dagordningen godkändes.

§ 6 Föregående årsmötesprotokoll med kommentar godkändes.

Anm §8: Vägsamfällighetern innehar räntefonder.

Anm §16:

Ang grenar i bokskogen samt häck vid Ramsund har ordf. Ove Randberg

kontaktat AMA för att få hjälp med detta. Har ej fått slutgiltigt besked.

Denna punkt strykes t.v.

Kurvan Lissegården ej åtgärdad.

En orsak enligt ordf Ove Randberg är att kostnaden från Svevia vid

asfaltbeläggningen blivit dyr.

Punkten kvar till kommande år.

Ang info om M-skylt vid mötesplatser.

Vintertid är det ”käppinfo” vilket anses tillräckligt. Vägunderhållanden Hasse

Fredriksson är vidtalad.

Skyltar med rek. hastighet 30 km inte utbytta.

Hasse F vidtalas igen av styrelseordf.

Förslag från medlemmarna att styrelseprotokoll finns att läsa på -Mora.se-

OBS! Finns inte på någon § att protokoll skall finnas på nätet.

Förslaget godkändes av stämman.

Efter dessa tillägg lades Årsprotokollet från 2010 till handlingarna.

§ 7 Verksamhetsberättelsen för 20100801- 20110731 fanns att tillgå för stämman.

Godkändes!

Kassarapport fanns tillgänglig för mötesdeltagarna och godkändes.

En eloge framfördes till kassören för tydlig redovisning

§ 8 Revisionsberättelsen upplästes av Andrejs Ozolins och godkändes.

§ 9 Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10 Inga motioner eller skrivelser har inkommit till styrelsen.

§ 11 Stämman godkände nuvarande ersättning till styrelsen:

Ordf: 500:-, sekreterare 500:- och kassören 1000:-

§ 12 Kassör Benny Strömberg redogjorde för kommande räkenskapsår.

Föreslår oförändrad utdebitering kommande verksamhetsår.

Benny S informerar att ca 50 000:- fonderas årligen för kommande förbättringar

av vägen.

§ 13 Val av styrelse kommande verksamhetsår.

Ordf Ove Randberg 1 år kvar

Sekr Kent Söderling 1 år kvar

Ledamöter:

Kassör Benny Strömberg omval 2 år

Eva Ozolins Mossgård omval 2 år

Bo-Göran Ulfberg nyval 2 år

Frågeställning från B-G Ulfberg om inte någon året runt boende vid

Varrnäsuddevägen skulle sitta i styrelsen.

Stämman föreslog då Bo-Göran Ulfberg till detta.

Suppleanter:

Arne Carlsson omval 1 år

Torgny Eriksson omval 1 år

§ 14 Revisorer:

Andrejs Ozolins omval 1 år

Staffan Göransson omval 1 år

Revisorssuppleanter:

Jan Johansson och Jenny Lundström omval 1 år

§ 15 Till valberedning föreslogs omval på 1 år av Bertil Andersson

(sammankallande) och Kristina Morvik

§ 16 Övriga frågor:

Ang blomlådorna: ordf informerade att händer en olycka är vägföreningen

ersättningsskyldiga. Ove R skall titta i gamla protokoll vad som sagts om denna

fråga.

Några i stämman vill ha dessa bevarade andra inte.

Styrelsen undersöker mer.

Ett förslag från stämman är att ”Byalaget” får överta ansvaret.

Ang asfaltering genom byn:

Denna fråga framställdes av K-G Lindblad som anser att dammet från

nuvarande grusväg är mycket störande för hans fastighet.

Vad gäller juridiskt?

Får vi asfaltera?

Vill vi andra i byn ha asfaltering eller ej?

Frågan hänskjutes till nya styrelsen att utreda tas åter upp vid årsmötet 2012.

Ang detaljplan för Mora.

Ingen detaljplan kommer att göras enligt plankontoret nu.

Beskedet som K-G Lindblad erhållit är att de som tidigare ansökte om att få

bygglov i samband med utredningen av nya vägar inom Mora (2006 ?) kan nu

vid ansökan få dispens.

Vad gäller ”nya vägar” föreslår B-G Ulfberg att frågan bör drivas av Byalaget.

Kostnad? Vill vi ha nya vägar?

Nuvarande vägsamfällighet förvaltar de vägar som nu finns.

Ola Lindqvist vid Norrskogen framför att vägen Mora by till Varnäsudde är

mycket dålig vad gäller bl.a avrinning. Den borde hyvlas ordentligt, sladdas och

grusas.

Ordf Ove Randberg info att han haft kontakt med Hasse F och Vägverket. Det

har framkommit att vägen är så smal så det går inte att hyvla.

Frågan hänskjutes att utredas av nya styrelsen.

§ 17 Nästa årsmöte lördagen 20120811.

§ 18 Årsmötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………

Styrelsemöte via ”per capsulam” via e-mail , 22 juni 2010

Per e-mail tillskickade beslutsunderlag: Ove Randberg, Eva O Mossgård, Benny Strömberg, Kjell Sköldberg och Kent Söderling.

§ 1. Eftersom Trafikverket kräver godkänt protokoll från styrelsen angående vilken offert styrelsen beslutat om till Trafikverkets möte den 23 juni 2010 har detta styrelsemöte genomförts genom e-post och telefon.

Styrelsen har beslutat att Svevia för att genomföra nödvändiga vägarbeten enligt deras offert av den  17 maj 2010 på 442 518 kronor exklusive moms.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Styrelsemöte 20 maj 2010.

Närvarande: Ove Randberg, Eva O Mossgård, Benny Strömberg, Kjell Sköldberg och Kent Söderling.

§ 1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 2. Dagordningen fastställd. Justeringsmän Eva O Mossgård och Benny Strömberg

§ 3. Punkter från styrelsemötet den 7 november 2009

Punkt 3 ang. farthinder vid/på torget

Enligt kulturförvaltningen får vi ej asfaltera torget eller på delar av mot Sjöhagen eller Udden som Vägverket föreslagit och därmed kan vi inte ha några fasta farthinder på dessa vägar. Vi får använda de lösa som vi använder idag.

Punkt 3 ang. skyltar om rekommenderad hastighet

Det blev fel i kommunikationen med Hans Fredriksson. Istället för önskad rekommenderad hastighet av 50 km/t står det 30 km/t. Ove ber Hans åtgärda samt att ta bort två skyltar uppe vid Backgården..

Punkt 7 diverse

Ove har bett Vägverket justera Sundbyholmsskylten vid utfarten till Sundbyholmsvägen. Den sitter fel och skymmer sikten. Vi har ännu inte hört någonting från Vägverket.

Marken framför brevlådorna på torget är åtgärdad.

Datum för årsmötet 2010 är bestämt till 14 augusti i Sågen.

§ 4. Kassarapport

Plusgiro:
74 586,64

Handkassa:
802,00

Fonder:
Nordea Räntefond Företag
159 453,00

Nordea Spara Trean
41 901,00

Totalt fonder:
201 354,51

§ 5. Väg- och broreparationer

Efter vår besiktning i april och den som Ove gjorde med Bill från Vägverket har Vägverket utfört ytterligare en besiktning.

Ove har skickat ut 4 förfrågningar varav vi har fått svar från två, Masab och Falk. Båda ligger i ungefär samma pris men har lite olika innehåll och innan styrelsen tar beslut skickar Ove dessa till Vägverket för deras bedömning.

§ 6. Utdebitering

På grund av den hårda vintern med kraftigt ökade kostnader för snöröjning, stora behov av att grusa vägarna ordentligt samt den beslutade investeringen i vägen gör att styrelsen ser sig nödsakad att höja utdebiteringen med 30 %.

Eftersom investeringen i vägen också tar största delen av vårt fondkapital i anspråk måste vi också börja bygga nytt kapital inför brorestaurering som måste göras inom 8 år.

§ 7. Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades

§ 8. Ordföranden avslutade mötet.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Mora Ekeby Vägsamfällighetsförening

Konstituerade Styrelsemöte den 8 november 2009

Närvarande: Ove Randberg, Kent Söderling, Eva O Mossgård, Fredrik Wivemar, Benny Strömberg och Torsten Abrahamsson.

§ 1 Ordförande öppnade mötet.

§ 2 Till justerare utsågs jämte ordförande, Eva O Mossgård

§ 3 Styrelsen konstituerade sig, Till Ordförande Ove Randberg, Kassör Benny Strömberg, Sekreterare Kent Söderling.

§ 4 Som firmatecknare utsågs var och en för sig, ordförande resp kassör.

§ 5 Ordförande avslutade mötet.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mora 8:nov 2009

Styrelsemöte i Mora-Ekeby Vägsamfällighetsförening

Närvarande: Ove Randberg, Eva O Mossgård, Fredrik Wivemar, Benny Strömberg, Torsten Abrahamsson (adjungerad) och Kent Söderling.

§ 1. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2. Dagordning fastställd.Justeringsmän Eva O Mossgård och Fredrik Vivemar

§ 3. Punkter från årsmötesprotokoll av den 8 augusti 2009:

-Punkt 5

Ove har pratat med Onsdagsgänget om utläggning av farthinder och blomlådor. Enligt överenskommelse med Jan J. så tar Onsdagsgänget tar ansvar för farthinderna från och med 2010. Dock efter att Styrelsen bestämt var de skall placeras. Enligt samma överenskommelse tar Onsdagsgänget även hand om blomlådorna. Ställer ut och tar in och förvarar dessa i sågen.

Vi väntar fortfarande på information/beslut från kulturförvaltningen och Vägverket angående farthinder vid torget.

Ove berättade om mötet med Fam. Karlsson Ekeby gård och Bill på Vägverket. Vi väntar fortfarande på information angående möjligheten att använda likadan tillfälliga hinder som Vägverket själva använder.

-Punkt 6

AMA kommer att företa alla röjningsarbeten under vintern

-Punkt 9

Vi kommer att fortsätta med arvoden som tidigare på grund av skatteregler

-Punkt 14

Styrelsen kommer att ansöka hos Länsstyrelsen om sänkning av farten till 40 alterantivt 50 km.

Ove tittar på kostnaden för att sätta upp skyltar med rekommenderad hastighet av 50 km vid infarten från Sundbyholmsvägen.

§ 4. Kassarapport

Alla har betalt avgift utom några få Styrelsen ej har adress till.

Plusgiro: Plusgiro: 127.556,64 kr
Handkassa: 802,00 kr
Fonder: 156.383,46 + 35.840,36 = 192.223,82 kr

§ 5. Väg och bro reparationer

För att förbereda nästa års vägarbeten skickar Ove ut 3 offertförfrågningar till entreprenörer. Skall inkluder bron vilket kräver ansökan hos miljö- och räddningsverket på grund av den miljöpåverkan broreparationen kommer att ha.

§6 Styrelsen diskuterade olika former av lagring av dokument och arkiv

§ 7. Övrigt

Sundbyholmsskylten sitter i vägen för sikt åt höger vid utfart till Sundbyholmsvägen. Ove ber att den justeras.

Marken framför brevlådorna vid torget måste beläggas med grus/singel

Ove återkommer med nytt datum för nästa styrelsemöte

Ove tackade Fredrik Wivemar för förtjänstfullt utfört kassaarbete under de år Fredrik varit kassör.

§ 8. Ordförande avslutade mötet.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

mötesprotokoll Mora-Ekeby Vägsamfällighetsförening

Årsmöte.

Mora, ”Sågen” 2009-08-08

Närvarande 15 medlemmar, varav styrelsen 3 personer.

§1.             Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2.             Till ordförande resp. sekreterare för årsmötet valdes Ove Randberg och Eva Ozolins Mossgård. Till att justera årsmötesprotokollet valdes Lennart Lindblom, Jan Johansson.

§3.             Årsmötet befanns behörigen utlyst.

§5.             Föregående årsmötesprotokoll godkändes med följande kommentarer:

Pkt 8.
Ove förklarar anledning till att frågan om farthindren inte är klara. Ett förslag från vägverket var att asfaltera i hela byn med det säger kulturförvaltningen nej till då byn är K-märkt. Ove fortsätter diskussionerna med kulturförvaltningen och vägverket.

Jan J tar upp frågan om farthinder, blomlådor, var ska de stå, vem har ansvar för dessa, att det är reflexer       stående i ”rätt riktning” samt ut och intagning!

Var skall aluminiumhindren ligga, vem har ansvar för dessa, var ligga sommar resp vinter!

Beslut att styrelsen bestämmer var de i framtiden skall vara//ligga.

Styrelsen emotser tacksamt förslag från medlemmarna i vägföreningen.

P14

Ang. vägunderhåll så anser stämman att det varit mycket bra skött under året.(Janne J säger att det har nog inte på många år varit så bra väg som denna sommar speciellt då det grusades och saltades i tid.

§6.             Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen som godkändes.

Ove informerade om att slyröjning kommer ske av AMA från bron till bokallèn och att Patrik Andersson är vidtalad och har accepterat.
AMA tar även bort den sly eller träd som finns vid gärdet vid Ekeby.

Det finns nu en långsiktig plan liggande för vägen.

Vägen är överlag inte i bra skick

Ove berättar att bron behöver repareras vilket ligger i kommande års budgetplanering.

Kostnaden beräknas till 400-500 tusen och att vi kan få bidrag med 70% från staten och ev. 25% av dessa från kommunen.

För sträckan Mora-Långbacken får vi idag ersättning som för grusväg tom 2012 därefter minskas ersättningen från kommunen.

”Onsdagsgänget” fortsätter lägga i gropar och fylla potthål. Men beroende på vägbanans på sina ställen tunna asfaltskikt håller lagningarna inte länge.

Ove informerar hur diskussionerna skett med EEMA och Energi-o Miljö efter vatten/avloppsgrävningen, att det inte är bra återställt men att vi inte går vidare rättsligt.

Ove menar att skyltningen gällande tung trafik inte respekteras fullt ut.

Ove berättar att alla protokoll framöver kommer finnas på Moras hemsida och att Kent undersöker hur styrelsen skulle kunna underlätta visst arbete med bättre datorisering.

Fredrik redogjorde för ekonomin och revisionsberättelsen lästes av Andrejs Ozolins som godkändes.

§7.             Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§8.             Inga motioner eller skrivelser har inkommit till styrelsen, som ej heller har några egna framställningar.

§9.             Ersättning till styrelsen; ordföranden och sekreterare 500:-, kassör 1000:-

Förslag från stämman att detta skulle ökas, styrelsen får i uppdrag att kolla var gränsen går för att inte behöva skatta för pengarna. Kan höjning ske bör det göras då stämman anser att styrelsen lägger ner mycket tid och arbete för att vägföreningen ska fungera.

§10.            Budgeten för kommande år fastställdes omfatta samma utdebitering som föregående år, dvs 80 000 kr.

 

Ordförande   Ove Randberg                                  1 år kvar

Sekreterare  Kent Söderling                                 1 år kvar

Kassör         Benny Strömberg                              2 år

Ledamot      Eva Mossgård                                  2 år

Ledamot      Kjell Sköldberg                                 2 år

Suppleant    Arne Carlsson                                  1 år

Suppleant    Torgny Eriksson                               1 år

Ove framför önskan om en till styrelseledamot, gärna ”gammal” Morabo och fastighetsägare.

Förslag; 1 år Torsten Abrahamsson.

Styrelsen får i uppgift att se på stadgarna så detta är möjligt.

§12.            Val av revisorer:

Andrejs Ozolins               1 år

Staffan Göransson          1 år

Till suppleanter valdes Jan Johansson och Ingvar Lundström på 1 år.

§13.            Till valberedning utsågs Bertil Andersson (Sammankallande) och Christina Morvik på 1 år.

§14.            Övriga frågor

Bengt påpekade att asfaltkanten är hög innan Ove R ”vid Ripan” att det bör åtgärdas. Styrelsen arbetar vidare med den frågan.

Önskemål om hastighetsbegränsning till 50 km bör/skall vara på Moravägen.

Styrelsen får i uppgift att återigen disk med Länsstyrelsen om det.

Fler boende och familjer med flera bilar ger mer trafik.

Mötet gav styrelse i uppdrag att kolla hur det ligger till med trafikräkningen.

Bengt Bergholm frågade om det inte finns lag på hur hög häck skall vara!

Vad står i vägverkets stadgar? Dessa har bra fartsänkning, men att några häckar är alldeles för höga och att det kan hända olyckor med så mycket trafik och många småbarn.

Fråga om mötesplatser på vägen detta görs i samband med att vägen framöver skall iordningställas, ingen akut åtgärd alltså.

§15.            Nästa årsmöte 2010 08 14.

§16.            Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.