Aktuell information

Styrelsens kontaktuppgifter (Moraekeby.vag@gmail.com)

 

 

Kallelse till Vägföreningens årsmöte 25 augusti

 

Mora Ekeby samfällighetsförening

När: Lördag 25 augusti 2018

Var: Hönan och Galten (Puben)

Tid: 10:00

 

Dagordning

1:                   Val av ordförande för mötet

2:                   Val av sekreterare för mötet

3:                   Val av två justeringsmän

4:                   Årsmötet utlyst på behörigt sätt

5:                   Dagordning för mötet

6:                   Styrelsens verksamhetsberättelse 2017-07-01-2018-06-30 *

7:                   Revisionsberättelse för 2017-07-01 – 2018-06-30 **

8:                   Styrelsens ansvarsfrihet

9:                   Motioner och skrivelser ***

  • Styrelsen ges mandat att eventuellt extra debitera 50% av beslutad årsavgift.
  • Underhållsansvar av vägsträckor som inte ingår i dagens förrättnings beslut.

10:                 Ersättning för styrelsen
11:                 Budget för verksamhetsåret 2018 – 2019

12:                 Val av styrelse

-Val av 2 ledamoter för 2 år

-Val av ordförnade för 1 år
-Val av 2 suppleanter för en tid av 1 år

13:                 -Val av 2 revisorer för en tid av 1 år

-Val av 1 revisorsuppleanter för en tid av 1 år

14:                 Val av valberedningen för en tid av 1 år, varav den ena är sammankallande

15:                 Övriga frågor

-Verksamhetsplan kommande åren.

16:                 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

17:                 Mötet avslutas

 

 

*   Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig hos Moraekeby.vag@gmail.com

**  Revisionsberättelse finns tillgänglig hos Moraekeby.vag@gmail.com
*** Motioner finns tillgänglig hos Moraekeby.vag@gmail.com

Budget och valberedningens förslag presenteras på årsmötet.

Välkomna.

………………………………………………………………………………………………………